איך הליכי פשיטת הרגל ישפיעו על חיי היומיום שלי ?

חיי היומיום של חייב בפשיטת רגל משתנים עם כניסתו להליך פשיטת הרגל. בהיבט התנהלותו היומיומית של חייב במסגרת הליכי פשיטת רגל על חייב הפותח בהליכי פשיטת רגל לצפות לשינויים המרכזיים הבאים אשר חלקם מקלים על חייו של החייב בפשיטת רגל ואילו חלקם האחר מקשה במידה מסוימת על חייו והתנהלותו.

עיכוב הליכים-

עם מתן צו הכינוס יחול עיכוב הליכים כנגד החייב ומשמעות הדבר שנושיו של החייב לא יוכלו לפעול נגדו , מה שמקל על החייב אשר אינו חשוף לתוצאות רדיפת נושיו אחריו.

הסרת הגבלות –

נכון למועד כתיבת שורות אלו נוטים בתי המשפט הדנים בענייני פשיטת רגל להקל על התנהלותו  היומיומית של החייב ע"י הסרת הגבלות מסוימות החלות עליו.

בתי המשפט נוטים להסיר עיקולים על חשבון העו"ש של החייב וכן עיקולי  שכר על מנת לאפשר לחייב להתנהל באמצעות חשבון בנק ( ללא פנקסי צ'קים וללא אשראי) ולהתפרנס מעמל כפיו.

כמו כן וככל שלחייב אין חשבון בנק בתי המשפט מתירים לחייב בפשיטת רגל  לפתוח חשבון ולנהל אותו ביתרת זכות וללא כרטיסי אשראי או פנקסי צ'קים.

קיום התחייבויות משפטיות שונות במסגרת ההליך-

מנגד , במסגרת הליכי פשיטת הרגל על החייב לקחת בחשבון שיהיה עליו לקיים את התחייבויותיו המשפטיות השונות המוטלות עליו במסגרת הליכי פשיטת הרגל.

ההתחייבויות העיקריות הן אלו :

תשלום חודשי – ביצוע תשלום חודשי בגובה הסך שנקבע על ידי בית המשפט לקופת הכונ"ר.

דיווח שוטף – על החייב להגיש  דוחות שוטפים אודות הכנסותיו והוצאותיו השוטפות במהלך תקופת היותו בהליך פשיטת הרגל.

חקירה – על החייב להיחקר על ידי בעל תפקיד ( הכונס הרשמי או המנהל המיוחד) אודות מצבו הכלכלי בהנוכחי ונסיבות הסתבכותו בחובות.

מימוש רכוש-

על חייב שפתח בהליכי פשיטת רגל והוכרז כפושט רגל לצפות שבמסגרת הליכי פשיטת הרגל ימומשו נכסים שלו לצורך העשרת קופת פשיטת הרגל לטובת נושי החייב.