איך מקבלים צו כינוס ?

הדרך לקבלת צו כינוס מתחילה בהגשת בקשה למתן צו כינוס והכרזת החייב כפושט רגל. לאחר הגשת הבקשה למתן צו כינוס והכרזת החייב כפושט רגל מקבל החייב צו כינוס הניתן על ידי בית המשפט.

צו הכינוס הנו צו שיפוטי שנועד להגנת נכסי החייב והוא ניתן בשלב מוקדם בהליך פשיטת הרגל.  צו הכינוס  מכיל הוראות שונות המופנות הן  ביחס לחייב  , הן כלפי המנהל המיוחד, הן כלפי הנושים  והן כלפי צדדי ג'   להליך פשיטת הרגל.

לצורך קבלת צו כינוס יש להגיש בקשה מסודרת מפורטת מנומקת הנתמכת באסמכתאות משפטיות בהתאם לנוסחי הכונס הרשמי למתן צו כינוס והכרזת החייב כפושט רגל.

הגשת הבקשה למתן צו כינוס והכרזת החייב פושט רגל לבית המשפט מצריכה קבלת אישור מקדים של הכונס הרשמי  לבקשה . הכונס הרשמי בוחן את בקשת החייב , גובה האגרה הנדרשת בגין הבקשה לפשיטת רגל  ומגיש תגובה לבקשת החייב.

ככלל רק לאחר קבלת תגובת הכונס הרשמי לבקשת החייב למתן צו פשיטת רגל יוציא בית המשפט תחת ידו צו כינוס . צו הכינוס כולל את ההוראות השונות הנוגעות להליך פשיטת רגל ולהסדרת עניינים שונים הרלוונטיים להליך.

עם קבלת צו הכינוס חל עיכוב הליכים כללי כנגד החייב והמשמעות היא שלמעט במקרים חריגים,  נושיו הלא מובטחים של החייב לא יוכלו לנקוט נגדו בהליכים , ללא אישור בית המשפט הדן בהליך פשיטת הרגל, ובית המשפט הדן בהליך פשיטת הרגל לא יאשר נקיטת הליכים כנגד החייב אלא במקרים חריגים. נושה מובטח אשר הנו נושה ששיעבד בטוחה להבטחת החוב כלפיו , יהיה רשאי להמשיך בהליכי מימוש הבטוחה כלפי החייב.

במסגרת צו הכינוס ממנה בית המשפט בעל תפקיד המכונה מנהל מיוחד ומקנה לו סמכויות שונות.

עוד במסגרת צו הכינוס קובע בית המשפט תשלום חודשי שעל החייב יהיה לשלם לקופת הכינוס במהלך תקופת היותו בהליך פשיטת הרגל.

במסגרת צו הכינוס נוהג בית המשפט להורות על עיכוב יציאתו של החייב מן הארץ ולהסיר הגבלות שונות שהוטלו על החייב ובכלל זה  עיקולים על חשבון העו"ש של החייב ועל משכורת או קצבה המשמשת למחייתו.

כן במסגרת צו הכינוס מוסרת ההגבלה על חידוש רישיון הנהיגה של החייב וכן ניתן לו היתר לנהל חשבון בנק תחת מגבלות .

צו הכינוס מכיל הוראות רבות נוספות המתייחסות לכל הגורמים הרלוונטיים ובכלל זה הגבלות על החייב , הוראה בדבר הגשת דוחות תקופתיים, הוראות שמטרתן הגנה על נכסי החייב, הוראות בדבר יידוע הנושים ועוד.

צו הכינוס אמנם נועד להגנת נכסי החייב , אך בד בבד עם ההגנה על נכסי החייב , עם קבלתו,  מגן הוא גם על החייב מפני נושיו ומאפשר לו הקלות שונות בחיי היום יום ולכן חייב שפתח בהליך פשיטת רגל ממתין לרוב בקוצר רוח לצו הכינוס וזאת על מנת להינות מההגנות וההקלות שהוא מקנה.

כך נראה צו כינוס ( זוהי דוגמא בלבד והנוסח המדויק יכול להשתנות מצו כינוס אחד בהשוואה לאחר ):

צו כינוס-עמוד1צו כינוס-עמוד 2צו כינוס - עמוד 3