אלו חובות לא נמחקים בפשיטת רגל ?

לא כל חובות החייב בהליך פשיטת רגל בהכרח נמחקים. ישנם סוגים של חובות שאינם נמחקים בהליך פשיטת הרגל.

ראשית, חשוב להבין שהפטר מחובות מתייחס, אך ורק לחובות שנוצרו לאחר מועד צו הכינוס שניתן בהליך פשיטת הרגל , כך שחייב שבמסגרת הליך פשיטת הרגל יוצר חובות חדשים לא יכול לצפות שחובות אלו ימחקו.

בנוסף,  ישנה רשימת מקרים לא סגורה שבהם יכול בית המשפט להחליט שלא לתת או  לתת בכפוף להסתייגויות  את ההפטר לחייב. המקרים הנפוצים יותר שבהם יכול בית המשפט להחליט שלא לתת לחייב הפטר  או לסייג אותו בתנאים הם אלו:

  • החייב נהג בחוסר תום לב במטרה לנצל את הליכי פשיטת הרגל לרעה.
  • החייב תרם בהתנהגות פזיזה, התנהגות פזרנית או בהימורים ליצירת חובותיו.
  • החייב ביצע העדפת נושים במהלך 3 החודשים שלפני מועד מתן צו הכינוס.
  • החייב לקח על עצמו התחייבויות כספיות שהיה לו יסוד סביר להניח שלא יוכל לעמוד בהן.

על האמור לעיל יש להוסיף סוגים של חובות שמהם על פי פקודת פשיטת הרגל אין הפטר. החובות שמהם אין הפטר בהליך פשיטת רגל הם אלו:

  • חוב שנוצר בגין התחייבות להימנע מביצוע עבירה או חוב קנס.
  • חובות שנוצרו על ידי החייב במרמה או חובות שהחייב השיג עליהן ויתור במרמה.
  • חבות לפי פסק דין למזונות למעט מה שמתוך חובות זו הורה בית המשפט במפורש שיש להוציא (על פי הפסיקה שהתפתחה בתחום דיני פשיטת הרגל במקרים חריגים יאות בית המשפט לתת הפטר גם מחוב המזונות)