אלו חובות נכללים בהליך פשיטת רגל ?

כל החובות אשר הנם חובות ברי תביעה בפשיטת רגל כלולים בהליך פשיטת הרגל  ואלו חובות  שנובעים מהתחייבות מלפני מועד מתן צו הכינוס נכללים בהליך פשיטת הרגל, בין שמדובר בחובות שנפתחו בגינם תיקי הוצאה לפועל , חובות שלא נפתחו בגינם תיקי הוצאה לפועל , חובות שנתבעו, חובות שלא נתבעו , חובות מס , חובות לעיריות , קנסות , מזונות ולמעשה כל סוג של חוב שנובע מהתחייבות מלפני מועד מתן צו הכינוס , למעט חובות מאוד מסוימים כגון תביעות לנזק בלתי קצוב שאינו נובע מהבטחה או מחוזה.

יוער בהקשר זה  כי ישנם חובות שלא ניתן לקבל מהם הפטר ובכלל זה חובות קנסות וחוב מזונות ( הגם שבמקרים מיוחדים ונדירים ניתן לקבל הפטר גם מחוב מזונות).

במהלך תקופת היות החייב בהליך פשיטת הרגל יחול עיכוב הליכים כללי המונע מכל הנושים , למעט מקרים יוצאים מן הכלל כמו נושה בעל חוב המובטח בשעבוד ראשון , מלנקוט נגד החייב בהליכי גביה.