ביטול פשיטת רגל וסמכויותיו של בית המשפט

לא אחת הליך  פשיטת רגל הנפתח אינו מסתיים בהכרזת החייב כפושט רגל והוא מתבטל על ידי בית המשפט. ביטול פשיטת הרגל משמעותו ביטול עיכוב ההליכים כנגד החייב,  ביטול צו הכינוס  והחזרת החייב למצבו טרם פתיחת הליך פשיטת הרגל בעניינו.  

חייב שהיה חייב בהוצאה לפועל לפני שפתח בהליך פשיטת הרגל ימצא את עצמו שב להתמודד עם חובותיו בהוצאה לפועל לאחר ביטול הליך פשיטת הרגל בעניינו , ואילו חייב שלא ננקטו נגדו בהליכים טרם כניסתו להליך פשיטת הרגל יהיה חשוף להגשת תביעות והליכי הוצאה לפועל נגדו עם הסרת הגנת צו הכינוס וביטול עיכוב ההליכים. הודעה על ביטול ההליך תתפרסם ברשומות . 

ביטול עקב ניצול ההליך לרעה


ביטול הליך פשיטת רגל יעשה במצב שבו מוצא בית המשפט כי החייב ניצל את הגנות הליך פשיטת הרגל לטובתו לרעה , תוך שהוא נהנה מהגנות ההליך , אך אינו מקיים את ההתחייבויות החלות עליו במסגרת הליך פשיטת הרגל .

בתי המשפט הדנים בהליכי פשיטת רגל רואים אי קיום התחייבויות החייב בהליך פשיטת הרגל ובכלל זה אי עמידה בתשלומים החודשיים , אי הגשת דוחות תקופתיים או חוסר שיתוף פעולה עם הכונס הרשמי / המנהל המיוחד כניצול לרעה של הליך פשיטת הרגל , מה שעלול להביא לביטולו של ההליך.

טרם ביטול ההליך יטה בית המשפט לתת לחייב הזדמנות לתקן דרכיו על ידי סילוק המחדלים. אם פיגר בביצוע התשלומים הוא יידרש לסלק את הפיגור. אם פיגר בהגשת דוחות תקופתיים או יידרש להגישם רטרואקטיבית . 

אם נדרש להתייצב לחקירה ולא התייצב,  הוא יידרש להתייצב לחקירה , ואם נדרש להמציא מסמכים ולא המציאם הוא יידרש להמציא. ככל והחייב , חרף ההזמנות לתקן את מחדליו לא יפעל לתיקונם , קיימת סבירות גבוהה כי ההליך המתנהל בעניינו יבוטל.

ביטול עקב פירעון החובות


מקרה נוסף ונדיר יחסית המצדיק את ביטול הליך פשיטת רגל הוא  כי בית המשפט נוכח לדעת  שחובותיו של החייב נפרעו במלואם ולכן אין הצדקה להמשך הליך פשיטת הרגל ויש מקום לביטולו. אם לחייב למשל חובות למספר נושים במשותף עם חייב אחר שנטל ביחד עם החייב את ההתחייבות לפרוע אותם או ערב לחובות ואותו אדם אחר פרע את החובות לנושים. במצב דברים זה כבר לא קיימים חובות ויש הצדקה לביטול הליך פשיטת הרגל.

ביטול עקב חוסר תום לב ביצירת החובות


עוד מקרה המצדיק ביטול הליך פשיטת רגל הנו ביטול  מחמת חוסר תום לב מצד החייב ביצירת חובותיו . תום הלב של חייב בהליך פשיטת רגל הוא מאבני היסוד של ההליך. חוב המבקש להסדיר את חובותיו בהליך פשיטת רגל רשאי לעשות זאת רק  אם יצר את חובותיו בתום לב. ככל והתברר לאחר פתיחת הליך פשיטת הרגל  כי החייב יצר את חובותיו בחוסר תום לב יהווה הדבר הצדקה לביטול ההליך בעניינו.