דוח ממצאי בדיקה

דוח ממצאי בדיקה הוא דוח המוגש על ידי הנאמן בהליך חדלות פירעון לממונה על הליכי חדלות פירעון לקראת הדיון הצפוי בעניינו של היחיד . בדוח ממצאי הבדיקה  סוקר הנאמן את מצבו של היחיד . 

דוח  ממצאי הבדיקה כולל פרטים שונים המאפשרים לממונה על הליכי חדלות פירעון לגבש את המלצותיו ביחס ליחיד, ולבית המשפט, שבפניו מונחים דוח ממצאי הבדיקה והצעת הממונה, לקבוע מתווה לסיום ההליך ליחיד.

דוח ממצאי הבדיקה סוקר את מצבו המשפחתי והאישי של היחיד לרבות מקום מגוריו , גודל התא המשפחתי , מצב בריאותו , השכלתו של היחיד , ניסיונו התעסוקתי , כישוריו והכנסות התא המשפחתי . כמו כן הדוח סוקר את היקף חובות היחיד , החובות המוצהרים , תביעות החוב שהוגשו והסכומים שאושרו על ידי הנאמן ביחס לכל תביעת חוב.

בדוח ממצאי הבדיקה מפרט את הנאמן כיצד הסתבך היחיד בחובות , אופן התנהלותו הכלכלית השוטפת , היקף נכסיו הקיים , התנהלותו הכלכלית השוטפת ,  אם היחיד ביצע פעולות הגורעות מקופת הנשייה ואת המלצותיו לפירעון חובות היחיד.

לדוח ממצאי הבדיקה חשיבות רבה  באשר לאופן הצגת תמונת מצב הדברים בפני הממונה  אשר מסתמך על דוח ממצאי הבדיקה לצורך גיבוש המלצותיו לבית המשפט ביחס למתווה הראוי לסיום ההליך.

דוח ממצאי הבדיקה מוגש באופן מקוון לממונה על הליכי חדלות פירעון , וליחיד זכות להתייחס לדברים האמורים בו.