דוח מסכם

דוח מסכם הנו דוח המוגש על ידי מנהל מיוחד במסגרת הליכי פשיטת רגל בתיקים המתנהלים על פי הרפורמה בתחום פשיטת  הרגל.  במסגרת הדוח המסכם סוקר המנהל המיוחד את כל הנתונים הרלוונטיים אודות החייב,  ומגבש המלצות בדבר המשך ההליך  בעניינו של החייב ואופן סיומו.

הדוח המסכם כולל פרקים שונים שאמורים לשקף בפני בית המשפט את ההיבטים הרלוונטיים השונים הנוגעים לחייב.

 הדוח המסכם כולל סקירה אודות מצבו האישי  והמשפחתי של החייב, הכנסותיו והוצאותיו השוטפות , אופן התנהלותו בהליך פשיטת הרגל , אופן יצירת חובותיו ואם חובותיו נוצרו בתום לב, סקירה אודות חובותיו של החייב, היקף החובות המוצהרים, היקף החובות הנתבעים על ידי הנושים באמצעות תביעות חוב , היקף החובות המאושרים בהליך פשיטת הרגל, פירוט בדבר הנכסים של החייב, כושר השתכרותו,  וכן המלצה באשר להמשך ניהול הליך פשיטת הרגל.

דוח המסכם מכיל בד"כ 4 סוגים של המלצות:

הפטר לאלתר

ככל ומצבו של החייב מצדיק זאת ימליץ המנהל המיוחד  בדוח  על מתן הפטר לאלתר לחייב . הפטר לאלתר הנו הפטר מיידי ללא תנאים נוספים שצריכים להתקיים על מנת שההפטר ייכנס לתוקף.

הפטר מותנה בתכנית פירעון

במרבית המקרים,  כשיש מקום לתת הפטר לחייב , הפטר החייב מחובותיו מותנה בעמידתו בתכנית פירעון אשר הנה במהותה תכנית תשלומים שככל שהחייב יעמוד בה הוא יזכה להפטר. המנהל המיוחד מגבש במסגרת הדוח המסכם תכנית פירעון אשר אמורה להיות תכנית תשלומים ההולמת  את יכולותיו של החייב ועם סיומה ועמידת החייב בה יזכה החייב להפטר מהחובות.

ביטול הליך פשיטת הרגל

במקרים בהם החייב לא עמד בהתחייבויותיו במסגרת הליך פשיטת הרגל וצבר מחדלים או במקרים בהם מתגלה חוסר תום לב מהותי אשר אינו מאפשר לחייב להיות מוכרז פושט רגל ימליץ המנהל המיוחד על ביטול הליך פשיטת הרגל בעניינו של החייב.

דחיית דיון או השלמת מסמכים

לעתים במועד שבו על המנהל המיוחד להגיש את הדוח המסכם אין בידי המנהל המיוחד מידע מספיק על מנת לגבש המלצות עקב חוסר בנתונים או מסמכים או שנוצר מצב כלשהו המצריך המתנה עד שיתבהרו נתונים שיש בהם להשפיע על המתווה לסיום ההליך . במצב דברים זה ימליץ על המנהל המיוחד על דחיית הדיון והשלמת מסמכים או המתנה להתבהרות המצב.

 

הדוח המסכם מוגש לפני הדיון שנקבע בעניינו שלה חייב והוא מהווה כלי חיוני בידי בית המשפט  והנושים להבנת מצב הדברים בעניינו של החייב ומשמש לצורך קבלת החלטות בעניינו של החייב.