האם אפשר לעכב הליכים בהוצאה לפועל כדי לפנות לפשיטת רגל ?

כידוע לאחר שנפתחים הליכי פשיטת רגל של חייב ניתן צו לעיכוב הליכים כללי המאפשר לחייב לחסות תחת הגנת צו הכינוס , ואולם צו הכינוס יינתן רק לאחר פתיחת החייב בהליכי פשיטת רגל ובינתיים חשוף החייב להליכי גבייה הננקטים נגדו.

לעתים רק כשעומדים להינקט או ננקטים בפועל הליכי הוצאה לפועל כנגד חייב מחליט הוא לפנות להליכי פשיטת רגל . לעתים קרובות נשאלת השאלה – האם חייב שקיבל החלטה לפנות להליכי פשיטת רגל , אך טרם פתח בהליכי פשיטת רגל,  יכול לעכב את הליכי ההוצאה לפועל הננקטים נגדו.

חוק ההוצאה לפועל מקנה לרשם ההוצאה לפועל סמכות להשהות הליכי הוצאה לפועל כולם או חלקם באופן זמני למשך פרק זמן סביר על מנת לאפשר לחייב לפנות להליכי פשיטת רגל, כך שחייב המעוניין לפתוח בהליכי פשיטת רגל רשאי לפנות להוצאה לפועל ולבקש לעכב הליכים כנגדו.

החוק מקנה לרשם ההוצאה לפועל שיקול דעת נרחב אם להשהות הליכים או לאו, באשר לפרק הזמן לעיכוב הליכים ובאשר להליכים הספציפיים שיושהו.

יתכן ורשם הוצאה לפעול הנתקל בבקשה לעיכוב הליכי הוצאה לפועל לצורך פנייה להליכי פשיטת רגל יבקש להשתכנע כי החייב נקט צעדים כלשהם לצורך פנייה להליכי פשיטת רגל ולכן טוב יעשה חייב אם יוכיח לרשם ההוצאה לפועל כי אכן נקט בצעדים לצורך פנייה להליכי פשיטת רגל ואם יקדם את עניינו באופן שיפתחו הליכי פשיטת הרגל בהקדם האפשרי.