האם כל מי שהגיש תביעת חוב יקבל ממני כסף ?

במסגרת הליכי פשיטת רגל על נושי החייב להגיש תביעת חוב מטעמם בתוך 6 חודשים ממועד מתן צו הכינוס בעניינו של החייב,  כשאי  הגשה במועד מצריכה את הנושה להגיש בקשה למתן ארכה להגשת תביעת חוב.

אין בהכרח התאמה מלאה בין מספר הנושים והיקף החובות בין החובות כפי  שהצהיר עליהם החייב במסגרת בקשתו למתן צו פשיטת רגל לבין היקף החובות המפורט במסגרת תביעות החוב שהוגשו.

יכול שמספר הנושים והיקף החובות לפי תביעות החוב יהיה גבוה או נמוך מההיקף שעליו הצהיר החייב בבקשתו.

בשלב מסוים בהליך צפויות תביעות החוב להיבדק על ידי המנהל המיוחד אשר רשאי לאשרן באופן מלא או באופן חלקי או אף לדחותם כליל . המנהל המיוחד מוסמך לקזז מתביעות החוב סכומים המבטאים ריבית חריגה , תשלומים שנעשו על חשבון החוב, הוצאות ושכ"ט שלא הוכרו   וכן חיובים אחרים בהתאם להלכות שהתוו בתחום זה.

תביעות החוב המאושרות מגבשות למעשה את מצבת הנשייה כלפיי החייב ועם חובות אלו יהיה על החייב להתמודד במסגרת הליך פשיטת הרגל.

במסגרת הליך פשיטת רגל מחויב החייב לבצע תשלומים חודשיים  לקופת הכינוס. כמו כן  , ככלל , נכסים וזכויות של החייב ניתנים למימוש לטובת הנושים.

בשלב מסוים בהליך ולרוב בשלב ההפטר, יחולקו על פי החלטה מפורשת של בית המשפט,  דיבידינדים לנושיי החייב מתוך הכספים המצויים בקופת הכינוס וזאת באופן יחסי לחוב הקיים כלפי כל נושה על בסיס תביעות החוב המאושרות.

ככל שהחייב יקבל הפטר הוא יהיה פטור מהחוב לפי תביעות החוב כלפי אותו נושה  ולמעשה מכל חוב בר הפטר , כך שבהחלט יכול להיווצר מצב שנושה שהגיש תביעת חוב לא יהיה לפירעון מלא של חוב החייב כלפיו.