האם ניתן לקצר את הליכי פשיטת הרגל ?

ברוח הרפורמה בתחום פשיטת הרגל נוהגים בתי המשפט לקבוע דיונים בפשיטת רגל לחייבים בטווח זמן של כשנה וחצי ולעתים אף יותר ממועד צו הכינוס.

לעתים קרובות נשאלת השאלה : האם ניתן לקצר את הליכי פשיטת הרגל על מנת לסיים את ההליך מוקדם יותר ?

חייב המצוי בהליך פשיטת רגל אינו חייב להיות פסיבי והוא רשאי להציע בכל עת להציע הצעת פשרה להסדרת חובותיו לנושים, מה שמכונה בעגה המשפטית "הסדר נושים".

הסדר נושים  מאפשר לחייב להציע לנושיו הצעה לפירעון החובות אשר ככל שתאושר ותבוצע תביא  את הליך פשיטת הרגל לסיומו ותאפשר לחייב להסדיר את חובותיו ולסיים את פרשת החובות.

כדי לקיים הצעת חייב להסדר נושים יש צורך להביא את ההצעה בפני הנושים ולשם כך יש לזמן אסיפת נושים שאליה יוזמן גם החייב. ככל שהצעת החייב תאושר ברוב של נושים המחזיקים בערך תביעות של לפחות שלושה רבעים מכלל חובות החייב יראו את ההצעה כאילו אושרה על ידי הנושים וניתן יהיה להביאה לאישור בית המשפט. יוער כי במקרים מיוחדים ומנימוקים שירשמו רשאי בית המשפט לאשר את הצעת החייב אף אם ההצעה התקבלה על ידי נושים המחזיקים ברוב של יותר ממחצית ערך תביעות החוב, אך , כאמור , צריכים להיות נימוקים המצדיקים זאת.

לעתים הגשת הצעה להסדר נושים הנה דרך יעילה ואפקטיבית לסיום מהיר ויעיל של הליך פשיטת הרגל , ואולם יש לקחת בחשבון שגם הליך של אישור הסדר נושים כרוך מטבעו בזמן היות והוא מצריך זימון אסיפת נושים ולאחר מכן, ככל שהאסיפה תאשר את הצעת החייב, יש צורך להביא את ההצעה לאישור בית המשפט.

יחד עם זאת נראה שהצעה להסדר נושים המוגשת בשלב מוקדם יחסית של הליך פשיטת הרגל , במקרים המתאימים , עשויה לעתים לקצר את הליך פשיטת הרגל ולאפשר את סיום הליך פשיטת הרגל מהר יותר ואף לייתר את הצורך בהכרזת החייב פושט רגל.

לסיום,  יוער כי לא תמיד נכון יהיה מבחינה פרקטית או אסטרטגית  להגיש הצעה להסדר נושים,  ולא בכל שלב בהליך נכון להגיש הצעה להסדר נושים. הכל תלוי בנסיבות המקרה הספציפיות של כל חייב .