האם תמיד מקבלים הפטר ?

הפטר ניתן לבקשת חייב או הכונס הרשמי או המנהל המיוחד או מיוזמת בית המשפט , אך הוא אינו  שלב אוטומטי בהליך פשיטת רגל  ולא כל חייב הפונה להליכי פשיטת רגל יזכה בסופו של יום לקבל צו הפטר עם סיום הליכי פשיטת הרגל.

לרוב,  חייב שיצר את חובותיו בתום לב ואשר נהג בתום לב במסגרת הליך פשיטת הרגל וקיים את כל התחייבויותיו במסגרת הליך פשיטת הרגל  יוכל לבקש ולקבל  צו הפטר חלוט או מותנה בהתאם לנסיבות המקרה.

במקרים בהם נהג החייב שלא בתום לב , לא שיתף פעולה ו/או הבריח נכסים ו/או  יצר חובות שלא בתום לב עלול בית המשפט שלא להפטיר את החייב מחובותיו. לא כל מעשה או מחדל מצד החייב יביא לשלילת הפטר וכל מקרה נשקל לגופו של עניין.

פקודת פשיטת הרגל מגדירה מצבים שונים שבהם לא יינתן הפטר ומצבים שבהם צו ההפטר יכלול סייגים ואלו המצבים העיקריים:

  • בית המשפט התרשם כי החייב מנצל לרעה את הליכי פשיטת הרגל לטובתו. יצוין כי אי עמידה בביצוע התשלומים החודשיים , הימנעות מדיווח סדיר ואי שיתוף פעולה עם המנהל המיוחד עלולים להתפרש כניצול לרעה של הליכי פשיטת רגל.
  • החייב ביצע העברת מרמה אשר הנה העברה של נכסים לאחר במטרה להתחמק מנושיו ולמנוע מימוש הנכס לטובת חובותיו.
  • החייב הזניח את עסקיו וגרם בכך ליצירת חובות
  • החייב ביצע העדפת נושים אשר הנה במהותה העדפת נושה אחד על פני האחר
  • החייב ביצע עסקאות נמהרות ובפזיזותו גרם או העצים את חובותיו לנושיו השונים
  • החייב יצר את חובותיו עקב הימורים

יש לשים לב שישנם חובות שצו הפטר אינו חל עליהם והחייב יאלץ להתמודד עמם גם לאחר שיופטר מחובותיו . סוגי החוב שאין מהם הפטר הם : חוב בגין תובענה למזונות , קנסות וחובות שנוצרו עקב הפרת התחייבות להימנע מביצוע עבירה וחובות שנוצרו במרמה.