הדוח המסכם של המנהל המיוחד- האם הוא חשוב ומה משמעויותיו ?

בחודש 9/13 בעקבות הרפורמה בתחום פשיטת הרגל התווה הכונס הרשמי מתכונת עבודה חדשה לטיפול וקידום תיקי פשיטת רגל.

כחלק מהליך פשיטת הרגל במתכונתו החדשה על המנהל המיוחד להגיש לקראת הדיון שנקבע בעניינו של החייב דוח מסכם אודות החייב.

הדוח המסכם כשמו כן הוא, זהו דוח הסוקר את ההיבטים הרלוונטיים שקשורים בחייב ובחובותיו ומטרתו להציג בפני בית המשפט תמונה כללית ותמציתית אודות החייב, עברו, התנהלותו לפני הפתיחה בהליכי פשיטת הרגל ובמסגרת  הליכי פשיטת הרגל  וכן ביחס למצבו הכלכלי הנוכחי לרבות הכנסותיו בפועל, כושר ההשתכרות שלו , יכולתו לפרוע את חובותיו ומצב נכסיו.

במסגרת הדוח המסכם מגבש המנהל המיוחד עמדה והמלצות בדבר מעמדו וגורלו של החייב.

המלצות המנהל המיוחד ניתנות לסיווג ל-4 קטגוריות שונות שיפורטו מטה:

הפטר לאלתר

המנהל המיוחד עשוי להמליץ לתת לחייב הפטר לאלתר אם נסיבותיו הן כאלו שמחד, הוא יצר את חובותיו בתום לב והתנהל בתום לב במסגרת ההליך ומנגד,  המשך החזקתו בהליך פשיטת הרגל לא תניב תועלת לנושיו.

הפטר מותנה בעמידת החייב בתכנית פירעון

המנהל המיוחד עשוי להמליץ לתת לחייב הפטר המותנה בעמידתו בתכנית פירעון והמלצה זו תינתן לרוב כשמחד,  החייב יצר את חובותיו בתום לב והתנהל בתום לב במסגרת הליכי פשיטת הרגל , אך מנגד, לחייב כושר הפירעון שלו  הצדיק קביעת תכנית תשלומים  ( או תנאים כספיים אחרים ) להעשרת קופת הנושים , כך  שעם עמידת החייב בה יזכה לקבל הפטר .

לרוב,  תכנית הפירעון כוללת סנקציות הנובעות מאי עמידת החייב בה וכן הקלות הדרגתיות על חייב שעומד בתכנית שנקבעה.

הכרזת החייב כפושט רגל ללא דיון בשאלת  ההפטר

המנהל המיוחד ימליץ להכריז על חייב כפושט רגל ללא הפטר כשהמקרה אינו בשל למתן הפטר ולרוב,  כשיש צורך להמשיך ולבחון את החייב ואת אופן התנהלותו בעבר או בעתיד על מנת לגבש ההמלצות המתאימות ביחס להמשך ההליך.

ביטול הליכי פשיטת הרגל

המנהל המיוחד ימליץ על ביטול הליכי פשיטת רגל במצבים מסוימים ובין היתר,  כשמתגבשת המסקנה שהחייב יצר את חובותיו בחוסר תום לב, כשהוא התנהל במסגרת הליך פשיטת הרגל בחוסר תום וכן כשמתברר כי החייב אינו חדל פירעון או לא היה חדל פירעון, כשפנה להליכי פשיטת רגל, ולכן הוא יכול לפרוע את חובותיו במלואם.

מקרה נפוץ נוסף שבעטיו מסקת המנהל המיוחד כיש להורות על ביטול הליכי פשיטת הרגל הנה כשהחייב צבר , מה שמכונה בעגה המשפטית "מחדלים" , דהיינו לא קיים חלק או את כל ההתחייבויות החלות עליו בהליך פשיטת רגל .  כך, למשל, חייב שלא הגיש דוחות דו חודשיים במהלך תקופת ההליך יכול להחשב כחייב שצביר מחדלים בהליך פשיטת הרגל המצדיקים את ביטול ההליך בעניינו.

הדוח המסכם של המנהל המיוחד מהווה כלי בו עושה שימוש בית המשפט בבואו לבחון את בקשתו של החייב להיות מוכרז פושט רגל ואת הצורך לתת לו הפטר. בתי המשפט מייחסים לדוח המנהל המיוחד משמעות ונותנים לו משקל בעת קבלות ההחלטות.

הנחת  המוצא הרווחת היא שהמנהל המיוחד הנו גורם אובייקטיבי, העושה מלאכתו נאמנה,   והמלצותיו אינן נגועות באינטרסים העלולים לפגוע במידת האובייקטיביות שלו ביחס לנתונים המוצגים על ידו.

יחד עם זאת,  הדוח המסכם אינו מראית הכל ואינו חף מטעויות.  לא אחת המנהל המיוחד מגבש מסקנות שגויות, לא מדויקות, לא מפורטות או מסקנות שאינן מוצגות באור הנכון,  ולכן ישנה חשיבות להתייחס לדוח במקרים המתאימים ולהסב את תשומת ליבו של בית המשפט לנדרש על מנת שתתקבל תמונת המצב הנכונה ובהתאם לה תתקבל ההחלטה הנכונה,  שיש בה כדי להשפיע באופן מהותי על אורח חייו של החייב.,