ההגבלות החלות על פושט רגל

במסגרת הליכי פשיטת הרגל ולאחר הכרזת חייב כפושט רגל מוטלות עליו הגבלות שונות במהלך תקופת היותו בהליך פשיטת הרגל. מטרת ההגבלות היא להדק את הפיקוח על החייב ולמנוע ממנו ליצור חובות נוספים או לבצע פעולות העלולות לשבש או לסכל את הליך הסדרת החובות.

להלן ההגבלות המוטלות על פי פקודת פשיטת הרגל על החייב:

  • חייב המוכרז כפושט רגל יהפוך ללקוח מוגבל כמשמעות מונח זה בחוק שיקים ללא כיסוי.
  • פושט רגל לא יהיה רשאי לעשות שימוש בעצמו או באמצעות אחרים בכרטיסי חיוב,  וככל שיש ברשותו כרטיסי חיוב רשאי הנאמן בפשיטת רגל לסיים את ההתקשרות של החייב עם מנפיק כרטיס החיוב.
  • פושט רגל אינו  רשאי לייסד תאגיד או להיות בעל עניין בתאגיד ללא אישור בית המשפט או הנאמן במסגרת הליך פשיטת הרגל .

בנוסף להגבלות הנ"ל,  במסגרת צו הכינוס או בסמוך לאחריו מטיל בית המשפט צו עיכוב יציאה מן הארץ כנגד החייב,  וכן נותן לעתים הוראות שונות ובכלל זה הוראה בדבר הפקדת דרכוני החייב במשרדי הכונס הרשמי.

יצוין כי ישנן הגבלות נוספות המוטלות על חייב בפשיטת רגל אשר מקורם בהליכי הוצאה לפועל או הליכי אכיפה אחרים שננקטו נגדו , כמו למשל, הגבלה על חידוש רישיון נהיגה או עיקולים על חשבונות המונעים שימוש בחשבונות החייב. הגבלות אלו אין מקורם בהליך פשיטת הרגל אלא בהליכים חיצוניים להליך פשיטת הרגל.

בית המשפט או הנאמן רשאים לבטל את ההגבלות שהוטלו על פושט הרגל על פי פקודת פשיטת הרגל  עם מתן צו הפטר הפוטר את החייב מחובותיו או  עם ביטול הליך פשיטת הרגל  ואף מוקדם יותר מטעמים מיוחדים שיירשמו .

יצוין כי לא אחת מבטל בית המשפט הגבלות שונות המוטלות על חייב על פי בקשתו וכיום במסגרת צו הכינוס מתבטלות הגבלות שונות המוטלות על חייב  . עוד יצוין כי בעקבות כניסתו לתוקף של תיקון 69 לחוק ההוצאה לפועל בוטלה הגבלת חידוש רישיון הנהיגה והגבלות קודמות שהוטלו בטלות.

כמו כן , במסגרת צו הכינוס , בית המשפט מבטל הגבלת עיקולי עו"ש ועיקולי שכר וקצבאות של החייב ואף מאפשר לחייב לנהל חשבון בנק שיימצא ביתרת זכות וללא פנקסי צ'קים ולעשות שימוש בכרטיס חיוב מידי.