המנהל המיוחד אישר תביעת חוב ויש לי הסתייגויות מהקביעה שלו – מה ניתן לעשות ?

במסגרת הליכי פשיטת רגל על המנהל המיוחד לבדוק , בשלב המתאים שלך ההליך, את תביעות החוב שהגישו נושיו של החייב כנגד החייב ולהכריע באותן תביעות חוב.

המנהל המיוחד יכול לאשר תביעת חוב במלואה , באופן חלקי ואף לדחות אותה לגמרי.

להכרעות המנהל המיוחד בתביעות החוב השפעה לא מבוטלת , הן על מעמדו ומצבו של החייב,  והן על מצבו של הנושה שתביעתו הוכרעה,  ולעתים החייב , הנושה או הצדדים יחדיו אינם מרוצים מהכרעת המנהל המיוחד בתביעת החוב.

נשאלת השאלה – כיצד ניתן להתמודד עם הכרעת המנהל המיוחד בתביעת חוב ? . האם הכרעתו מהווה "סוף פסוק" או שמא ניתן לשנותה ?

הן הנושה והן החייב יכולים להביא לכך שהכרעת המנהל המיוחד בתביעת חוב תיבחן מחדש.

לנושה עומדת זכות ערעור על הכרעת המנהל המיוחד לפי תקנה  96 לתקנות פשיטת הרגל בתוך 45 ימים מיום המצאת ההחלטה לאותו נושה. הערעור הנו לבית המשפט המחוזי הדן בהליך פשיטת הרגל.

גם החייב רשאי להביא את הכרעת המנהל המיוחד לבחינה מחודשת וזאת מכוח סמכותו הכללית של בית המשפט לבחון כל שאלה שבפשיטת רגל למען "השלמות בעשיית צדק וחלוקת הנכסים"

מיותר לציין כי רק במקרים המתאימים המצדיקים בחינה מחודשת של הכרעת המנהל המיוחד יהיה טעם בערעור או עתירה לבית המשפט.