הסדר נושים לפי סעיף 33 לפקודת פשיטת הרגל

הסדר נושים לפי סעיף 33 לפקודת פשיטת הרגל הנו הסדר חוב הניתן לביצוע במסגרת הליך פשיטת רגל. חייב המצוי בהליך פשיטת רגל רשאי להציע לנושיו הצעה לפיה    ישולמו  לנושיו השונים סכומי כסף  לצורך הסדרת חובותיו כלפיהם . היתרון המרכזי  בעבור החייב במסגרת הסדר נושים הוא כי  ככל שהסדר הנושים יאושר,  יזכה החייב להפטר מחובותיו מבלי לנהל הליך פשיטת רגל מלא. 

לעתים הצעת חייב להסדר נושים הנה הדרך היעילה והמהירה  ביותר לסיום הליך פשיטת הרגל ולכן יש טעם בבחינת אפשרות זו בשלבים שונים של הליך פשיטת הרגל.

איך מוגשת הצעה להסדר נושים

סעיף 33 לפקודת פשיטת הרגל קובע כי רשאי חייב או אדם אחר במקומו להציע פשרה לפירעון חובותיו. ההצעה  להסדר נושים צריכה להיות מוגשת בכתב ובמסגרתה על החייב או המבקש  לפרט פרטי את ההצעה ולהציע ערובה לפירעון חובות החייב. על ההצעה להסדר נושים לנקוב בסכום המוצע לנושים ולרוב הוא מוגדר כשיעור מסוים מכלל חובותיו החייב.

הדיון בהצעת החייב  באסיפת הנושים

הצד המשיב להצעת החייב להסדר נושים הוא הכונס הרשמי וככל שהתמנה מנהל מיוחד תפקידו להגיב ולפעול בהתאם להוראות בית המשפט בכל הנוגע להצעה להסדר נושים. 

במסגרת הליך הסדר הנושים לפי סעיף 33 לפקודת פשיטת הרגל  מועברת הצעת החייב להסדר נושים על ידי בעל התפקיד בצירוף תסקיר מטעמו לתגובת נושיו של החייב. לאחר מכן צפויה להתקיים אסיפת נושים אשר אמורה לדון בהצעת החייב  ולהחליט אם לקבל או לדחות את הצעת הההסדר. לרוב  נושים לא  טורחים להגיע פיזית לאסיפת הנושים ולעתים קרובות עמדתם בעד או נגד הצעת החייב מועברת בכתב למנהל המיוחד. ישנם גם נושים נמנעים , דהיינו נושים שלא מודיעים עמדתם להצעת החייב.

במסגרת אסיפת הנושים רשאי החייב לתקן את הצעתו להסדר נושים ,  ככל שיש בכך כדי להועיל לקבלת רוב התומך בהצעת ההסדר .  ככל שקיים רוב מניין וערך של נושים התומך בהצעת החייב ההסדר יחשב כהסדר שאושר באסיפת הנושים . לשם כך יש צורך ברוב נושים מצביעים  בעלי ערך נשיה של לפחות  3/4 מערך הנשייה של כלל תביעות החוב המסכימים  להצעת החייב להסדר הנושים.  הצעת הסדר נושים שאושרו בידי אסיפת הנושים , יראו אותה  כאילו קיבלו אותה כל הנושים כשורה ולאחר שאישר אותה בית המשפט היא תחייב את כל הנושים בעלי חוב בר תביעה בפשיטת רגל.

יצויין כי במקרים מיוחדים  ומנימוקים שירשמו רשאי בית המשפט לאשר  הסדר נושים גם אם יש רוב של נושים המחזיקים רק ב- 1/2  או יותר מערך החוב , ואולם אישור הסדר נושים במצב זה מהווה חריג ל-"כלל ה-3/4" הנ"ל  והוא מחויב בהנמקה.

אישור הסדר הנושים על ידי בית המשפט

 

כל נושה רשאי להתנגד להצעת הסדר הפשרה ולהופיע בדיון שיקבע לאישור הסדר הפשרה על מנת  שהתנגדותו תשמע. לפני מועד הדיון שצפוי להתקיים לצורך אישור הסדר הנושים  מוגש על ידי בעל התפקיד דוח בדבר ההסדר על מנת לאפשר לבית המשפט , לנושים ולכונס הרשמי לקבל תמונה מלאה אודות תוצאות הליך ההסדר . הדוח אמור לכלול התייחסות ספציפית להצעה שהוצעה , היקף הנשייה במסגרת ההסדר , תוצאות אסיפת הנושים, והסכום שעל החייב לשלם במסגרת ההסדר המוצע וכן אופן תשלומו.

הסדר נושים לא יאושר במידה ולא נקבע בו שיש לשלם תחילה את כל החובות המוגדרים כחובות בדין קדימה ,ולפיכך במסגרת הצעת הסדר פשרה על החייב לקחת בחשבון שחלק מהסך המוצע אמור לכסות חובות בדין קדימה והיתרה תחולק בין יתר הנושים.

בנוסף על חייב המציע הצעה להסדר נושים לקחת בחשבון את הוצאות ההליך,  שאחרת הסכום המוצע כתשלום לנושים יהיה בפועל  נמוך יותר מהסכום שהם יקבלו , שכן מהסכום שישולם  יש לנכות תחילה  את הוצאות ההליך.

לבית המשפט סמכות לאשר או לא לאשר את הסדר הנושים  או לאשר את הסדר הנושים בתנאים ובערבויות וככל שההסדר מאושר על ידי בית המשפט הוא מחייב את כל הנושים בעלי חוב בר תביעה בפשיטת רגל.

ככל שהוכח לבית המשפט שלא היה ניתן לחייב צו הפטר או שהיה ניתן  לחייב הפטר מותנה,  לא יאשר בית המשפט את הסדר הנושים זולת אם ישנה ערובה לכך שישולם מיד או בזמן קרוב שיעורים מסוימים מהיקף החוב על פי מדרג הקבוע בחוק אשר משתנה על פי פרק הזמן שחלף ממועד צו הכינוס.

סייגים להסדר נושים

ישנם מספר סייגים להסדר נושים לפי סעיף 33 לפקודה ואלו הם :

  • אישור הסדר פשרה לפי סעיף 33 לפקודת פשיטת הרגל אינו פוטר את החייב מחובות שהחייב לא היה מקבל ביחס  אליהם הפטר על פי צו הפטר.
  • הסדר פשרה אינו חל על נכסים שצבר החייב לאחר היום שאושר הסדר הנושים על ידי בית המשפט, אלא אם כן נקבע אחרת . 
  • בית המשפט רשאי בכל עת לבטל הסדר פשרה שהושג במרמה וכן במצבים נוספים ושונים וזאת מבלי שיפגע תוקפם של תשלומים או העברות או פעולות שבוצעו על פי הסדר הנושים.

חייב שטרם ניתן ביחס אליו צו כינוס אינו יכול להציע הסדר נושים על פי סעיף 33 לפקודת פשיטת הרגל , ואולם יכול הוא להציע הסדר נושים על פי סעיף 19  א' לפקודת פשיטת הרגל.