הסדר תשלומים בהוצאה לפועל


הקדמה

בעקבות חקיקתו של חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי נפתחה לחייבים בעלי חוב כולל אשר הנו נמוך מכ- 150,000 ₪ לגבש הסדר חוב עם הנושים באופן, שיאפשר להם כנגד סכום מסויים בתנאי תשלום מסוימים להסדיר את חובותיהם ולהיפטר מהם, תוך שלעיתים להסדר המוצע נלוות מחיקת חובות משמעותית.לשם כך חייב שחובותיו נמוכים מכ- 150,000 ₪ יכול להגיש בקשה לחדלות פירעון הצפויה להתברר בפני רשם הוצאה לפועל ייעודי שממנה רשות האכיפה והגבייה לשם כך .

אסיפת נושים בהוצאה לפועל

בתוך 20 ימים לאחר מתן הוראה על ידי רשם ההוצאה לפועל הדן בבקשה, תזומן אסיפת נושים שתנוהל על ידי נציג של רשות האכיפה והגביה. אסיפת הנושים מתקיימת במשרדי רשות האכיפה והגביה . אין המדובר בדיון משפטי אלא בפגישה שאליה מוזמנים הנושים והחייב ( המכונה בחוק החדש – "יחיד").

במעמד הפגישה , בנוכחות החייב והנושים שבחרו להגיע, מתקיים שיח, שבמסגרתו נבחנות האפשרות לגבש הצעה לפירעון חובות החייב לנושים מבלי שיידרש הליך חדלות פירעון מלא לשם כך.

דרישת מסמכים ומידע מהחייב

טרם למועיד הישיבה רשאי רשם ההוצאה לפועל לדרוש מהיחיד מסמכים והבהרות וכן לדרוש ממנו להגיש הצעה בכתב לפירעון חובותיו לנושים . כמו כן רשם ההוצאה לפועל רשאי לפנות לגורמים שונים לצורך קבלת מידע אודות היחיד. הגורמים שניתן לפנות אליהם על פי חוק מגוונים והם כוללים תאגידים בנקאיים , חברות ביטוח, לשכת רישום המקרקעין , רשות מקרקעי ישראל , משרד הרישוי, רשם הציוד ההנדסי, רשם כלי הטיס ועוד.

אישור ההצעה באסיפת הנושים

על מנת שהצעת הסדר של חייב תחשב כהצעת הסדר שאושרה על רוב הנושים שפתחו תיקי הוצאה לפועל כנגד החייב לתמוך בהצעה וערך הנשייה שלהם צריך להיות לפחות בשיעור של 75% מערך הנשייה הכוללת וכן , בהסדר תמכו נושים שלא פתחו נגד החייב תיקי הוצאה לפועל.

ההסדר לא חל על חובות שאינם בני הפטר

היה ורשם ההוצאה לפועל אישר את הסדר הנושים , יהפוך ההסדר להסדר מחייב. עם זאת יש לקחת בחשבון שבמסגרת ההסדר לא ניתן יהיה לתת לחייב הפטר מחובות שאינם ברי הפטר על פי דין .

החובות שאינם חובות ברי הפטר על פי חוק הנם : תשלום עונשי ( דהיינו קנסות ) , חובות שנוצרו במרמה , גניבה אן בעקבות עבירות מין או עבירות אלימות חמורה , חוב מזונות לפי פס"ד וכן, חובות שמקורם בחובת פיצוי למתלונן על פי סעיף 77 לחוק העונשין .

ככל ואושר הסדר, רשאי רשם ההוצאה לפועל להורות על עיכוב הליכים וסגירת תיקי הוצאה לפועל שההסדר חל עליהם .