העדפת נושים בהליך פשיטת רגל

אחת ממטרותיו המרכזיות של  הליך פשיטת רגל הנה הסדרת חובות החייב וחלוקת נכסי החייב בין נושיו השונים וזאת  ללא העדפת נושה אחד על פני האחר  ובהתאם לסדר העדיפויות שנקבע בחוק.

המטרה וההיגיון מאחורי העניין  הם להביא לחלוקה הוגנת של נכסי החייב בין הנושים מבלי להפלות נושה כזה או אחר הנמצא באותה דרגת נשיה לרעה. לפיכך, חל איסור כולל  על העדפת נושים וחייב המצוי בהליך פשיטת צריך להקפיד להימנע מהעדפת נושים שאחרת עלולות להיות לכך השלכות שליליות מבחינתו.

העדפת נושים עלולה לשלול מתן הפטר לחייב

חייב שביצע העדפת נושים ב- 3 שקדמו למועד מתן צו הכינוס ושעה שהיה חדל פירעון העדיף נושה אחד על פני אחרים עלול שלא לקבל הפטר או לקבל הפטר המותנה בתנאים מכבידים יותר לו לא היה מבצע העדפת נושים.

 העדפת נושים ומשמעותה

העדפת נושים הנה פעולה האסורה על חייב המצוי בהליך פשיטת רגל וזאת מכיוון שבמסגרת הליך פשיטת הרגל חלוקת נכסי החייב בין נושיו מתבצעת על פי קריטריונים שהתוו בפקודת פשיטת הרגל ואשר מסדירים  באופן שוויוני על פרמטרים שונים וסולם סדרי עדיפויות את אופן חלוקת נכסי החייב בין נושיו .

מצב שבו חייב המצוי בהליך פשיטת רגל פורע חוב או חלק מחוב כלפי נושה כזה או אחר ללא אישור מראש  של בית המשפט לפשיטת רגל עלול להביא לכך שפעולת החייב תוכרז כהעדפת נושים ותבוטל ומשמעות הדבר היא כי ההעדפה האסורה תבוטל והמצב יוחזר לקדמותו.

 העדפת נושים ומעורבות הנאמן בפשיטת רגל

 הנאמן המתמנה במסגרת הליך פשיטת רגל רשאי לפנות לבית המשפט ולבקש לקבוע כי פעולה כזו או אחרת מהווה למעשה העדפת נושים  וככל שכך ייקבע יכול בית המשפט לתת הוראות לצורך מתן תרופה משפטית הולמת לפעולה האסורה שבוצעה.

 מטרת בית המשפט והחוק במניעת העדפת נושים היא להבטיח חלוקה הוגנת של נכסי החייב בין נושיו וזאת בהתאם לסוג החוב והיקפו ולפי הקריטריונים המוגדרים בחוק אשר מפורטים להלן :

 העדפת נושים וסולם העדיפויות לחלוקת נכסי החייב

 בעדיפות ראשונה נמצאים הנושים המובטחים ( ביחס לנכס המשועבד על ידם בלבד) והוצאות הכינוס .

 בעדיפות שנייה נמצאים חובות המוגדרים כחובות בדין קדימה ובכלל זה חוב בגין שכר עבודה, חוב מס בגין ניכוי במקור משכר עבודה, מיסים מוניציפליים וממשלתיים , חוב מזונות וחוב בגין תשלום דמי שכירות.

 בעדיפות שלישית נמצאים כל יתר הנושים.

 מכאן שנכסי החייב מחולקים בין נושיו על פי מדרג מסוים ולפי מיקומם בסולם סדרי העדיפויות שנקבע והעדפת נושה פלוני על פני האחר עלולה לקבוע בסדר שהגדיר המחוקק ולפגוע בכך בנושים אחרים.

 עוד על אופן חלוקת נכסיו החייב בין נושיו ניתן למצוא במאמר חובות בדין קדימה וסדרי עדיפויות בנשיה .

 לסיכום מצב שבו נכסי החייב מגיעים לידי נושה כזה או אחר במסגרת הליך פשיטת רגל  יכול להוות תשלום שלא לפי סדרי העדיפויות כקבוע בחוק וליצור בכך  העדפת נושים –  העדפה של נושה אחד על פני נושיו האחרים.