הפחתת התשלום החודשי לחייב בפשיטת רגל

הפחחת התשלום החודשי בפשיטת רגל נעשת כדבר שבשגרה במקרים המתאימים. התשלום החודשי שעל חייב לעמוד בו נקבע בתחילת הליך פשיטת הרגל , לרוב במסגרת צו הכינוס. התשלום החודשי הנקבע בתחילת ההליך מתבסס על הנתונים שהציג החייב בבקשתו לפשיטת רגל לכונס הרשמי. הצורך בהפחתת התשלום החודשי עולה  כשבמהלך הליך פשיטת הרגל חל שינוי במצבו הכלכלי של החייב,  ועקב גידול בהוצאותיו  או ירידה בהכנסותיו  אין הוא מסוגל עוד לעמוד בתשלום החודשי כפי שנקבע.

דוגמאות למקרים שעשוים להצדיק הפחתת התשלום החודשי:

 שינוי במצב התעסוקתי עקב פיטורין 

חייב עבד בתחילת ההליך ונקבע  לו צו תשלומים על פי הכנסתו עת הוגשה בקשתו לפשיטת רגל .בשלב מאוחר יותר בהליך פוטר החייב מעבודתו ונותר ללא מקור הכנסה. במצב דברים זה הפסקת העבודה , והעדר מקור הכנסה חליפי יכול להצדיק במקרים המתאימים את הפחתת התשלום החודשי.

שינוי במצב המשפחתי 


לחייב נשוי ואב לילד קטין  נקבע תשלום חודשי בתחילת ההליך המבוסס על הכנסת התא המשפחתי עת הוגשה הבקשה לפשיטת רגל . כחצי שנה לאחר תחילת ההליך נולדו לחייב תאומים ומספר הנפשות במשפחה גדל מ- 3 ל- 5 . הגידול במספר הנפשות  גורם לגידול בהוצאות המחיה והחינוך של הילדים , מה שיכול להשליך על גובה ההכנסה הפנויה ולהצדיק את הפחתת התשלום החודשי.

שינוי במצב הרפואי

לחייב שהיה בריא עת הגיש את הבקשה לפשיטת  נקבע תשלום חודשי המבוסס  על הכנסתו הקיימת . בשלב  מאוחר יותר בהליך , החייב עבר תאונה , ובמסגרתה נפגע וכתוצאה מכך לא יכול היה לתפקד ולא עבד במשך תקופה  וכתוצאה מכך פחתה הכנסתו .  מצב זה יכול להוות עילה להפחתת צו התשלומים באופן זמני או קבוע  היות ומדובר בנסיבות שלא היו בשליטת החייב ואשר השפיעו ישירות על יכולתו להפיק הכנסה.

כשקיימת עילה מוצדקת להפחתת התשלום החודשי , רשאי החייב לבקש כי בית המשפט הדן בהליך פשיטת הרגל כי  יפחית את הסך החודשי שעליו לשלם,  באופן זמני או באופן קבוע,  בהתאם לנסיבות, כך שגובה התשלום יתאים ליכולותיו הכלכליות הנוכחיות של החייב.

 העקרון המנחה באשר לאופן קביעת התשלום החודשי בפשיטת רגל  ו  הוא  כי יש לאזן בין צרכי החייב לאינטרס  של  הנושים להיפרע מהחייב . אין לשכוח שמחד , יש מקום לאפשר לחייב לעמוד בצו תשלומים ריאלי ההולם את נתוניו ויאפשר לו מחיה בכבוד , אך מנגד יש לאפשר לנושים לקבל  מהחייב את המגיע להם  , בשים לב שדרך לפרוע את החובות הנה , בין היתר , באמצעות תשלומיו החודשיים השוטפים של החייב .

גבוה צו התשלומים אמור לשקף את הסך המקסימלי שהחייב מסוגל יהיה לעמוד בו בהתחשב ברמת הכנסתו ואף בפוטנציאל ההשתכרות שלו , באופן שיוותר לו סכום בסיסי שישמש אותו למחיה בכבוד.

כשבאים לבחון את התשלום  החודשי לוקחים בחשבון את היקף הוצאותיו ההכרחיות של החייב , הכנסתו הנוכחית , רכושו ופוטנציאל ההשתכרות שלו,  ולאחר מכן עורך בית המשפט  את האיזון הראוי המתאים בנסיבות העניין. ובהתחשב במצב הקיים.

על חייב בפשיטת רגל המבקש להפחית את צו התשלומים שנקבע בעניינו להוכיח כי הוא לא יוכל לעמוד בתשלום החודשי שנקבע בהתחשב בהכנסותיו ובהוצאותיו הקיומיות ובהתחשב בפוטנציאל ההשתכרות שלו.

בקשה להפחתת צו תשלומים מועברת לתגובת המנהל המיוחד ולעתים אף לתגובת הכונס הרשמי ולאחר מכן,  בהתחשב בטיעונים והנימוקים שמעלים  החייב, הכונס הרשמי והמנהל המיוחד,  ידון בית המשפט  בבקשה ויחליט אם לקבל את הבקשה להפחתת התשלום במלואה או באופן חלקי או לדחות אותה.

חשוב לדעת כי אי עמידת החייב בצו התשלומים שנקבע לו  הנה התנהגות אסורה במסגרת הליך פשיטת הרגל וחייב שאינו עומד בתשלום החודשי שנקבע מסתכן בכך , שיקבע שהוא מתנהל בחוסר תום לב בהליך פשיטת הרגל ושהליך פשיטת הרגל בעניינו יבוטל . לפיכך , כדאי שחייב שאינו עומד בתשלום החודשי ימהר ויגיש בקשה מתאימה להפחתת התשלום לבית המשפט הדן בתיק פשיט ת הרגל.