הפחתת צו תשלומים בפשיטת רגל

  צו תשלומים  בפשיטת רגל הוא צו הקובע את התשלום החודשי שעל חייב בפשיטת רגל לעמוד לו והוא נקבע בתחילת ההליך ולרוב במסגרת צו הכינוס שניתן על ידי בית המשפט. צו התשלומים  נקבע על ידי הכונס הרשמי  על בסיס הבקשה המוגשת למתן צו הכינוס לכונס הרשמי ונתוניו כפי שהם משתקפים בבקשה המוגשת . צו התשלומים בפשיטת רגל אינו קבוע וניתן לשינוי במקרה של שינוי נסיבות המצדיק את השינוי.

הצורך בהפחתת צו התשלומים עולה  שבהם  במהלך הליך פשיטת הרגל חל שינוי במצבו הכלכלי של החייב ועקב גידול בהוצאותיו  או ירידה בהכנסותיו  אין הוא מסוגל עוד לעמוד בצו התשלומים החודשי שנקבע.

במצב זה רשאי החייב לבקש כי בית המשפט הדן בהליך פשיטת הרגל כי  יפחית את הסך החודשי שעליו לשלם,  באופן זמני או באופן קבוע,  בהתאם לנסיבות, כך שגובה התשלום יתאים ליכולותיו הכלכליות הנוכחיות של החייב.

בתי המשפט דנים בבקשות להפחתת התשלום החודשי כדבר שבשגרה. הכלל הבסיסי המתווה את אופן קביעת צו התשלומים ושעליו  הוא  כי יש לאזן בין צרכי החייב לאינטרסים של  הנושים. אין לשכוח שמחד , יש מקום לאפשר לחייב לעמוד בצו תשלומים ריאלי ההולם את נתוניו, אך מנגד יש לאפשר לנושים להיפרע מהחייב , והדרך לפרוע את החובות הנה , בין היתר , באמצעות תשלומיו החודשיים השוטפים של החייב .

גבוה צו התשלומים אמור לשקף את הסך המקסימלי שהחייב מסוגל יהיה לעמוד בו בהתחשב ברמת הכנסתו ואף בפוטנציאל ההשתכרות שלו.

כשבאים לבחון את צו התשלומים לוקחים בחשבון את היקף הוצאותיו ההכרחיות של החייב , הכנסתו הנוכחית , רכושו ופוטנציאל ההשתכרות שלו ולאחר מכן עורכים את האיזון הראוי המתאים בנסיבות העניין. ובהתחשב במצב הקיים.

על חייב בפשיטת רגל המבקש להפחית את צו התשלומים שנקבע בעניינו להוכיח כי הוא לא יוכל לעמוד בתשלום החודשי שנקבע בהתחשב בהכנסותיו ובהוצאותיו הקיומיות ובהתחשב בפוטנציאל ההשתכרות שלו.

בקשה להפחתת צו תשלומים מועברת לתגובת המנהל המיוחד ולעתים אף לתגובת הכונ הרשמי ולאחר מכן בהתחשב בטיעונים והנימוקים שמעלים  החייב, הכונס הרשמי והמנהל המיוחד יקבל בית המשפט החלטה בדבר הפחתת התשלום החודשי ויכול הוא לדחות את הבקשה.