הפטר בפשיטת רגל למחיקת חובות

הפטר בפשיטת רגל

תוכן עניינים

הפטר הנו צו  למחיקת חובות עבר של  החייב במסגרת הליך פשיטת הרגל . המשמעות היא שחייב שקיבל הפטר מהחובת פטור על פי חוק מלשלם אותם. הפטר הנה המטרה המרכזית שבבללה  חייב ניגש  להליך פשיטת רגל. מטרה נוספת ולעתים לא פחות חשובה הנה הסרת ההגבלות שהוטלו על החייב של חובותיו לנושים.

אחת ממטרותיו המוצהרות המרכזיות של הליך פשיטת רגל הנה לאפשר לחייב שנקלע לחובות להסדיר את חובותיו  ולהיפטר מהחובה לפרוע אותם במלואם. צו הפטר מאפשר לחייב שהסתבך בחובות לפתוח דף חדש ולהתחיל חיים חדשים ללא חובות מעיקים וללא נושים הרודפים אותו באמצעות עיקולים וצווי הבאה.  צו ההפטר הנו צו אישי  ומתן צו הפטר לחייב אינו פוטר את שותפו לחוב של אותו חייב או ערב לחוב. 

ההשלכות של צו הפטר

 

לאחר קבלת  ההפטר ייסגרו כל תיקי ההוצאה לפועל שנפתחו נגד החייב וימחקו החובות שהחייב הופטר מהם, יבוטלו ההליכים שננקטו במסגרת תיקי ההוצאה לפועל  ויוסרו המגבלות שהוטלו על החייב במסגרתם. כמו כן יבוטלו המגבלות שהוטלו על החייב במסגרת הליך פשיטת רגל . צו עיכוב היציאה מן הארץ יבוטל וההגבלה שהוטלה לפי חוק שיקים ללא כיסוי תתבטל.

עם זאת יש לקחת בחשבו ן שבהתאם לחוק נתוני אשראי מידע אודות ההליך שהתנהל בעניין החייב ישמר במאגר מידע המנוהל על ידי בנק ישראל למשך 3 שנים לאחר סיום ההליך . מאגר המידע משמש את התאגידים הפיננסיים לצורך בדיקת הסיכון וכדאיות שבמתן אשראי לאדם המבקש לקבל מהם הלוואה.

מי  זכאי להפטר?

כל חייב בהליך פשיטת רגל ( וכיום , בהליך חדלות פירעון )  רשאי להגיש לקבל הפטר ובנסיבות המתאימות יינתן לו הפטר שיביא למחיקת החובות. עם זאת חייב חסר תום לב יכול למצוא את עצמו במצב שעקב חוסר תום הלב שלו לא יינתן לו הפטר מהחובות .

שיקולים במתן צו הפטר

בתי המשפט בבואם לדון בבקשת הפטר,  מנסים לאזן בין 2  מטרות מנוגדות של הליך פשיטת הרגל אשר הנם מחד , פירעון חובות החייב לנושיו ומנגד, לאפשר לחייב שאיתרע מזלו והסתבך בחובות , ואין הוא מסוגל לשלם את חובותיו לפתוח דף חדש ולהתחיל חיים חדשים ללא חובות. ( ראה  בעניין זה פסק הדין שניתן  בע"א 6021/06).

בבואו לתת הפטר לחייב,  על בית המשפט לאזן בין האינטרסים המנוגדים של הנושים אשר להם זכות קניינית לקבל את המגיע להם מהחייב, לבין זכות החייב להשתקם ולפתוח דף חדש בחיים ללא חובות. מחד , החייב מעוניין לפתוח דף חדש ללא חובות ולשם כך הוא מצפה לקבל הפטר. מנגד, הנושים ממתינים שהחייב יפרע את החוב כלפיהם. 

על בית המשפט אפוא למצוא את נקודת האיזון הראויה  , ומצד אחד להפטיר את חייב  שהתנהל כשורה והסתבך בתום לב מהחובות , ומצד שני, לקבוע את התנאים להפטר, באופן שגם הנושים יזכו להיפרע מהחייב בהתאם ליכולותיו של החייב.

 

כדי לקבל הפטר בפשיטת רגל על החייב להיות  תם לב באשר לאופן יצירת החובות,  והתנהלותו בהליך פשיטת הרגל ,  וכדי לקבל הפטר לאלתר  עליו להיות גם נעדר נכסים וכושר  השתכרות ובית המשפט צריך להשתכנע שהמשך ניהול ההליך בעניינו לא יניב תועלת. במילים אחרות , הפטר מקבלים כשהחובות נוצרו בתום לב, וכשהחייב התנהל בתום לב בהליך .

במסגרת שלב ההפטר  בית המשפט בוחן גורמים שונים הרלוונטיים לשאלת ההפטר וביניהם את הנסיבות שבהם נוצרו חובות החייב, מידת תום הלב של החייב ביצירת חובותיו, מידת תום הלב של החייב בקיום התחייבויותיו  השונות במסגרת הליך  פשיטת הרגל, היקף נכסיו הניתנים למימוש של החייב  של  וכושר השתכרותו. 

הגם שיש הטוענים שהיקף חובות החייב אינו מהווה שיקול במתן הפטר לחייב , ישנם מקרים לא מעטים שהיקף חובות החייב וסוג החובות מהווה שיקול במתן הפטר לחייב.

עוד בוחן בית המשפט לצורך החלטה בדבר מתן ההפטר ,   נתונים  נוספים הנוגעים לחייב  ובין היתר, את גילו של החייב, השכלתו , מצבו הרפואי והנפשי , ומצבו המשפחתי והאישי. לכל נתון השפעה כזו או אחרת על ההחלטה אם לתת הפטר לחייב ובאילו תנאים.

כך,  למשל,  חייב בעל הכנסה גבוהה  יקבל הפטר בתנאים שונים מאשר חייב שכל הכנסתו הנה קצבת ביטוח לאומי . כן ,  הפטר לחייב צעיר אינו דומה בתנאיו להפטר לחייב מבוגר , והפטר לאם יחידנית עשוי להיות שונה בתנאיו מהפטר לחייב נשוי שהוא ובת זוגתו עובדים.

בית המשפט הדן בבקשה להפטר בוחן גם את היקף חובות החייב ומבנה החובות. כך, למשל, חייב בעל כושר השתכרות  ובעל חובות בדין קדימה בהיקף גדול עשוי להידרש להעשיר את קופת פשיטת הרגל בסכום שיאפשר גם חלוקה לנושים שאינם בדין קדימה , מה שעלול להכביד מבחינת החייב על תנאי ההפטר והסכום לתשלום כתנאי לקבלתו. 

לסיום פרק זמן ניתן לומר בתמצית שאלו השיקולים המרכזיים  במתן הפטר לחייב ובתנאי ההפטר :

 • תום הלב של החייב ביצירת החובות
 • גיל החייב
 • מצבו הרפואי של החייב
 • מצבו המשפחתי של החייב
 • השכלתו של החייב
 • התנהלותו של החייב בהליך פשיטת הרגל ומידת שיתוף הפעולה שלו בהליך
 • כושר ההשתכרות של החייב
 • היקף החובות בדין קדימה
 • היקף נכסי החייב
 

מי משפיע על מתן הפטר ?

הגורמים המשפיעים על מתן ההפטר הנם :
 • בית המשפט הדין בהליך פשיטת הרגל
 • המנהל המיוחד
 • הכונס הרשמי
 • הנושים
 • צדדי ג' להליך המתנגדים להפטר
הגורמים שצוינו לעיל הנם "השחקנים" המשפיעים על התוצאה הסופית, עמדותיהם ישמעו על ידי בית משפט  ובסופו של דבר בית המשפט יפסוק לאחר שבחן את העמדות השונות.

מתי  מקבלים הפטר ?

הפטר לאלתר מקבלים לרוב במועד הדיון שנקבע בעניינו של החייב בהליך פשיטת הרגל אשר נקבע לרוב בטווח זמן של 18 -24 חודשים ממועד מתן צו הכינוס. כשהחייב אינו מקבל הפטר לאלתר אלא הפטר מותנה תלוי מתי יתקיים התנאי למתן הפטר. אם המדובר בהפטר המותנה בעמידת החייב בתכנית פירעון החייב יקבל הפטר רק לאחר שיסיים לבצע את התשלומים. 

כך, למשל, חייב שנקבע בעניינו דיון בטוו ח זמן של  18 חודשים לאחר מועד צו הכינוס ובמסגרת הדיון ניתן לו הפטר המותנה בתכנית פירעון של 1000 ש"ח למשך 60 חודשים יקבל הפטר כעבור 78 חודשים ממועד צו הכינוס.

פרק הזמן עד לסיום הליך פשיטת הרגל בהפטר אינו מוגדר בחוק ומשתנה ממקרה למקרה . החל מהשלב שבו החל הכונס הרשמי ליישם את הרפורמה בפשיטת רגל, תקופת היות החייב בהליך פשיטת הרגל על פי תנאי הרפורמה הנה  54 חודשים  החל ממועד צו הכינוס ואולם ,  פרק זמן זה  אינו מחייב והוא בגדר המלצה בלבד,  כשבמקרים לא מעטים  קיימת הצדקה להארכת התכנית מעבר ל- 54 חודשים .

מתי חייב לא יקבל הפטר או שההפטר יסויג ?

פקודת פשיטת הרגל קובעת מצבים ומקרים שונים בהם בית המשפט לא יתן  הפטר לפושט רגל או יתנה ההפטר בתנאים או יתלה את ההפטר לתקופה מסוימת . מקרים אלו חלים במצבים שבהם נהג החייב שלא כדין  ואלו המצבים :

 • במסגרת הליכי פשיטת  הרגל ניצל החייב את הליך פשיטת הרגל לרעה.
 • פושט הרגל נהג בפזרנות או ביצע עסקאות נמהרות ותרם בכך לפשיטת הרגל שלו.
 • פושט הרגל הזניח את עסקיו.
 • פושט הרגל הימר וגרם בכך ליצירה או החמרה בהיקף חובותיו.
 • פושט הרגל ביצע העדפת נושים אסורה במהלך 3 החודשים שקדמו למועד צו הכינוס.
 • פושט הרגל גרם להוצאות מיותרות על ידי ניהול הליכים תוך הצגת הגנה קנטרנית.
 • פשוט הרגל  ביצע העברת מרמה האסורה על פי דין.

ראוי לציין  בהקשר זה כי ההפטר חל , אם בכלל , חל רק על חובות שנוצרו לפני מועד צו הכינוס ולא על חובות שייצר החייב במהלך תקופת היותו בהליך פשיטת רגל או לאחר סיומו. עוד יש לציין כי חייב שהוכרז פושט רגל וקיבל הפטר , לא יוכל לקבל הפטר נוסף בתוך 5 שנים מהמועד בו קיבל את ההפטר הקודם.

מי מחליט על מתן הפטר ?

בבואו להחליט אם לתת לחייב הפטר מחובותיו בוחן בית המשפט את עמדת המנהל המיוחד, עמדת הנושים המתנגדים להליך, עמדתם של צדדי ג' , עמדתו של הכונס הרשמי  ואת מצבו של החייב ומידת זכאותו  של החייב לקבל הפטר ועל בסיס הטענות ועמדות הצדדים  מקבל החלטה שאמורה להיות החלטה המאזנת בין הכוחות השונים המשפיעים על סיכויי ההפטר ותנאיו.

הליך ההפטר הנו הליך ציבורי במהותו . כל נושה אמור לקבל הודעה בדבר בקשתו של החייב להפטר ומועד הדיון שנקבע לדיון בבקשה ולכל נושה יש זכות להתנגד לבקשה. הדיון בבקשת החייב להפטר מסתיים בהכרעה של בית המשפט בבקשה. 

 בית המשפט רשאי להחליט אם להפטיר את החייב מחובותיו וההפטר יכול שהיה מוחלט, מותלה או מותנה בהתקיימותם של תנאים שונים לרבות תשלום סך נוסף לקופת הכינוס שנפתחה על שם החייב תוך פרק זמן מוגדר או בתשלומים, כתנאי להפטרתו מחובותיו.

סוגים שונים של הפטר

 

הפטר מותנה

צו הפטר מותנה הנו צו הפטר המותנה בכך שיתקיימו תנאים מסוימים שעם התקיימותם ייכנס ההפטר לתוקף ,  כמו למשל , תשלום של סך כספי לקופת פשיטת הרגל  לטובת נושיו של החייב. מרבית צווי ההפטר הניתנים הנם צווי הפטר המותנים בעמידה בתכנית פירעון  וחייב שקיבל הפטר המותנה בעמידתו בתכנית פירעון מחויב לבצע את כל התשלומים הנדרשים על מנת לקבל הפטר מהחובות . ככל שהמלצת המנהל המיוחד אינה ביטול הליך פשיטת הרגל או מתן הפטר לחייב , ימליץ המנהל המיוחד, לאחר שהתגבשו התנאים לכך, על תכנית תשלומים , המכונה תכנית פירעון . זו תכנית תשלומים שלאחר שהחייב יעמוד בה , יזכה החייב לקבל הפטר מהחובות.

הפטר לאלתר

צו הפטר לאלתר הנו צו הפטר שפוטר את החייב מחובותיו  באופן מיידי וללא תנאים כלשהם.  המשמעות היא שהחל ממועד מתן צו ההפטר פטור החייב מחובותיו בני התביעה בהליך פשיטת הרגל.

הפטר חלקי

 

במקרה שבו נמצא שחייב יצר חוב מסוים או מספר חובות שלא בתום לב יכול שיינתן במקרים מסוימים הפטר חלקי לחייב,  תוך החרגת החוב  או החובות שנוצרו בחוסר תום לב. לא תמיד יינתן הפטר חלקי לחייב שיצר חלק מחובותיו בחוסר תום לב . יש לזכור כי חובת תום הלב בהליך פשיטת רגל הנה מאבני היסוד בהליך זה, וחייב שחלק מחובותיו נוצרו בחוסר תום לב , יכול למצוא עצמו במצב שההליך בעניינו יתבטל מבלי שיקבל הפטר מהחובות או מחלקם , הגם שיכול להיות שחלקם נוצרו בתום לב.

החיים אחרי הפטר

החיים אחרי הפטר שונים מבחינות שונות . מבחינה פסיכולוגית נטל החובות שליוו את החייב במשך חודשים ואף שנים מוסר כבר ביום ההפטר. ממועד זה ניתן להחשיב את החובות ברי ההפטר כחובות שנמחקו ודאגותיו של החייב שיש חוב לשלם או כי חשבונו או משכורתו יעוקלו או כי נושיו ימשיכו לנקוט נגדו בהליכים נפסקות. מבחינה משפטית מוסרות הגבלות שונות , כמו למשל , צו עיכוב היציאה מן הארץ והחייב רשאי לקבל אשראי , הגם שמלווים לא  בהכרח ימהרו לתת לו הלוואות מיד לאחר קבלת ההפטר לאור עברו . עצם התפוגגות הצורך להתמודד באופן ק בוע עם החובות ועם הנושים מהווה הקלה משמעותית עבור חייבים רבים. 

הגבלות לאחר הפטר

 

עם מתן צו ההפטר רשאי בית המשפט לבטל את הגבלות פשיטת רגל השונות שהוטלו על החייב במסגרת הליך פשיטת הרגל לרבות ההגבלה בבנק ישראל וההגבלה על יציאת החייב את הארץ. הגם שעם מתן צו ההפטר מוסרות ההגבלות המוטלות על החייב , אך בפועל יש מקם לפנות לרשות האכיפה והגבייה לצורך המצאת צו ההפטר על מנת שרשות האכיפה והגבייה תסגור את תיקי ההוצאה לפועל שנפתחו נגד החייב.

כדאי לדעת שצו ההפטר אינו מסיר את כל המגבלות המוטלות על פושט רגל . כך למשל, חברותו של חייב אשר הנו עורך דין פוקעת עם הכרזתו כפושט רגל לפי סעיף 48(3 )  לחוק לשכת עורכי הדין. דוגמא נוספת הנה העיסוק בתווך במקרקעין . בהתאם להוראת סעיף 5(א) (3) לחוק המתווכחים במקרקעין,  תנאי לקבלת רישיון לתיווך במקרקעין הוא כי המבקש אינו פושט רגל. דוגמה נוספת הנה לעיסוק ביעוץ פיננסי . בהתאם לסעיפים 9-10 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ייעוץ, שיווק ומערכת סליקה פנסיוניים) ,הממונה רשאי שלא לתת רישיון לייעוץ פיננסי או לבטל רישיון לייעוץ פיננסי לאדם שהוכרז פושט רגל .

עוד יש לציין שגם חייב שקיבל הפטר מהחובות וזכאי לקבל אשראי עלול להיתקל בקשיים בקבלת אשראי וזאת לנוכח נתוני האשראי שלו הנשמרים במאגר מידע המנוהל על ידי בנק ישראל למשך 3 שנים בהתאם לחוק נתוני אשראי. לשם קבלת אשראי עליו להתאזר בסבלנות ולבנות בהדרגה את אמונן של חברות וגופים המעמידים אשראי  כלפיו.

אלו חובות לא נמחקים ?

צו הפטר פוטר  את החייב מכל החובות אשר הנם חובות ברי תביעה אך ישנם סוגים מסוימים של חובות שצו ההפטר אינו חל עליהם, הפ אינם ברי הפטר ,  ומשמעות הדבר היא כי החייב לא יהיה פטור מהם,  גם לאחר שיקבל הפטר.  אלו  החובות שאין מהם הפטר:

 • חוב שנוצר על ידי החייב במרמה.
 • חוב שפושט הרגל השיג ויתור עליו במרמה.
 • חוב למדינה בשל קנס.
 • חוב המגיע למדינה בשל התחייבות החייב להימנע מביצוע עבירה.
 • חוב של החייב לפי פסק דין בתובענה למזונות ( ככלל אין הפטר מחוב המזונות , אך הפסיקה שהתפתחה בסוגיית ההפטר מחוב מזונות , מקנה לבית המשפט סמכות לפטור חייב גם מחוב המזונות במקרים חריגים העומדים בתנאים שהוגדרו בפסיקה )

התחייבויותיו של פושט רגל לאחר  שקיבל הפטר

פושט רגל שקיבל הפטר חייב לסייע לכונס הרשמי למנהל המיוחד לממש את  נכסיו חלוקת הנכסים בין הנושים. פושט רגל שאינו מקיים או מתחמק ממילוי חובה זו עלול להביא לביטול צו ההפטר שניתן על ידי בית המשפט. 

הפטר  מחובות בפשיטת רגל היה במשך שנים רבות צו שיפוטי ייחודי הניתן במסגרת הליכי פשיטת רגל בלבד. המצב השתנה וכיום הפטר ניתן גם במסגרת הליכי חדלות פירעון הנפתחים בהתאם לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי וגם בפני רשמים בלשכות ההוצאה לפועל .  הליכים אלו החליפו את פקודת פשיטת הרגל וכיום לא ניתן להגיש בקשה למתן צו כינוס והכרזת חייב כפושט רגל על פי פקודת פשיטת הרגל .  

סגירת תיקים בהוצאה לפועל לאחר צו הפטר

 

לאחר קבלת הפטר זכאי החייב לגשת להוצאה לפועל עם צו ההפטר ולבקש את סגירת כל תיקי ההוצאה לפועל שנפתחו נגדו . לאחר סגירת תיקי ההוצאה לפועל יתבטלו החובות בהוצאה לפועל כלפי החייב וכל ההליכים שהוטלו במסגרתם יתבטלו גם הם. סגירת תיקי ההוצאה לפועל לאחר קבלת הפטר חיונית לביטול הגבלות , עיקולים ועיכובי יציאה מן הארץ , שיעמדו על כנם כל עוד תיקי ההוצאה לפועל פתוחים.

קבלת כרטיס אשראי לאחר הפטר

 

לאחר קבלת הפטר מתבטלות ההגבלות המוטלים על החייב ובכלל זה האיסור החל עליו ליטול אשראי. המשמעות היא שהחייב רשאי לקבל כרטיס אשראי לאחר ההפטר. יחד עם זאת העמדת אשראי לחייב תלויה בשיקול הדעת של המלווה. אמנם אין איסור על חייב לקבל אשראי , אך גופים פיננסים המעמידים אשראי נוהגים לבצע בדיקות שונות לצורך הערכת הסיכון שבמתן אשראי ללווה,  ולכן,  ככל ויתברר להם כי החייב היה בהליך פשיטת רגל וקיבל הפטר , יכול והם לא יהיו מעוניינים לקחת סיכון ולהעמיד לאותו חייב אשראי . נראה כי לשם קבלת אשראי לאחר הפטר על החייב יהיה לקנות את אמונם של המלווים מחדש בטרם יהיו הם נכונים להעמיד לו אשראי.

צ'קים לאחר הפטר

 

לאחר ההפטר הגבלת החייב כלקוח מוגבל  מיוחד לפי חוק שיקים ללא כיסוי מתבטלת והחייב רשאי לקבל ולעשות שימוש בצ'קים. ביטול הגבלה זו לכשעצמו גורם להקלה רבה על חייבים , בעיקר חייבים , שוכרי דירות , שכן ידוע שבמרבית המקרים בעלי דירות המעמידים דירות להשכרה דורשים כתנאי להשכרת הנכס שיקים בגין דמי השכירות וצ'קים לביטוח ומראש. חייב שלא יכולת להשתמש  בשיקים מוצא עצמו לא אחת מתקשה לשכור דירות.

קבלת כספים לאחר הפטר

פקודת פשיטת הרגל מגדירה נכסים העומדים לחלוקה  במסגרת הליך פשיטת הרגל באופן שהם כוללים כל נכס שהיה שייך או מוקנה לו בתחילת ההליך ויהיה שייך או יוקנה לו במהלך תקופת ההליך ועד למתן ההפטר. המשמעות היא שאין החייב צריך לחשוש מקבלת כספים לאחר ההפטר. המדובר כמובן בכספים שלא היו שייכים לו או מוקנים בכל דרך שהיא לפני תחילת  ההליך ובמהלך תקופת ההליך ועד להפטר. יש לקחת בחשבון שחובת תום הלב בהליך פשיטת רגל הנה מאבני היסוד בהליך , וחייב שרימה ובדרך כזו או אחרת הבריח נכסים שהיו שייכים לו לפני ההליך או במהלכו לא יוכל להנות מהגנת ההפטר בהקשר זה. יש לקחת בחשבון שהמצב המתואר מתייחס להליכי פשיטת רגל בלבד. בכל הקשור להליכי חדלות פירעון המצב הוא שונה.