הפטר לחייבים בהוצאה לפועל – איך זה עובד ?

ביום 6/9/15 נכנס לתוקפו תיקון לחוק ההוצאה לפועל המסמך רשמי הוצאה לפועל למחוק חובות לחייבי הוצאה לפועל על ידי מתן הפטר.

החידוש הנובע מהתיקון לחוק הוא שהוא פותח פתח לחייבי הוצאה לפועל המאפשר להם להגיע למצב שבו נמחקים חובותיהם בהוצאה לפועל ומשמעות הדבר שהחוק פוטר אותם מיתרת החוב שטרם פרעו.

התיקון לחוק מקל  על חייבים שהיקף חובותיהם נמוך יחסית ואשר אין להם נכסים ברי מימוש להיפטר מחובותיהם במסגרת מסלול הפטר אשר הוגדר במסגרת התיקון לחוק. יחד עם זאת מסלול ההפטר אינו בהכרח מסלול מהיר ופשוט והוא דומה במידת מסוימת למסלול הפטר הידוע במסגרת הליכי פשיטת רגל.

מסלול הפטר על פי התיקון לחוק אינו מתאים לחייבים שיש להם נכסים , לחייבים שכלל חובותיהם עולה על 800,000 ש"ח  ולחייבים שלא הוכרזו חייבים מוגבלים באמצעים.

הפטר על פי התיקון לחוק ההוצאה לפועל לא יינתן במקרים המסייגים מתן הפטר ונושי החייב רשאים להתנגד לבקשת החייב להפטר.

חובות שאינם ברי הפטר

ראשית חשוב לציין שישנם חובות שלא ניתן לקבל מהם הפטר ובכלל זה חוב מזונות , קנסות, חוב משכנתא וחוב שהוא נזק בלתי קצוב.

התנאים להפטר

חייב המבקש לקבל הפטר מחובותיו חייב לעמוד בתנאים המצטברים הבאים:

1. החייב הוא חייב מוגבל באמצעים

המבקש צריך להיות חייב שהוכרז חייב מוגבל באמצעים ואשר היה חייב מוגבל באמצעים ב- 4 השנים שקדמו למועד הגשת בקשתו למתן הפטר.

2. חובות החייב אינם עולים על 800,000 ש"ח

במועד שבו הוגשה בקשת החייב למתן הפטר כלל חובותיו כולל החובות שאינם ברי הפטר אינו עולה על סך כולל של 800,000 ש"ח .

3. אין לחייב נכסים

אין לחייב נכסים בעלי ערך  כמו דירה , רכב וכיוצא בזה .   משכורת או סוג אחר של הכנסה לה הוא זכאי החייב כמו, למשל, קצבת ביטוח לאומי , קצבת משרד הביטחון וכיוצא בזה אינם נחשבים כנכסים לצורך עניין זה.

4. החייב עומד בצו התשלומים שנקבע לו

החייב משלם באופן סדיר את התשלומים כפי שנקבעו על ידי רשם ההוצאה לפועל כשהוכרז החייב כחייב מוגבל באמצעים,  וכפי ששונו , ככל ששונו, לאחר מכן,  על פי החלטת רשם ההוצאה לפועל.

המחוקק השאיר לרשמי ההוצאה לפועל בעניין עמידת החייב בתנאי זה שיקול דעת נרחב כשקבע כי אם שוכנע רשם ההוצאה לפועל שהחייב לא עמד בתשלומים באופן סדיר עקב הרעה מוחשית במצבו שאינה מלווה בחוסר תום לב או בנסיבות חריגות אחרות רשאי הוא לקבוע כי החייב עומד בתנאי זה של עמידה בתשלומים.

5. לא הוגשה בקשה למתן צו פשיטת רגל בעניין החייב

לא תלויה ועומדת בקשה לפשיטת רגל בעניין החייב בבית המשפט , לא בקשה שנפתחה לבקשת נושה ולא בקשה שנפתחה לבקשת חייב, שהרי לא נכון לנהל הליכים מקבילים למתן הפטר  לאותו חייב.

6. לא ניתנו צו כינוס , צו פשיטת רגל , צו הפטר או נדחתה בקשת חייב לפשיטת רגל ב- 5 השנים שקדמו לבקשה

במהלך 5 השנים שקדמו למועד הגשת בקשתו של החייב להפטר לא ניתן בעניין החייב צו כינוס, צו פשיטת רגל או צו הפטר ולא נדחתה בקשה לפשיטת רגל שהוגשה מטעם  חייב. נראה כי המחוקק בחר שלא לאפשר לחייבים שפתחו הליך פשיטת רגל בבית המשפט ( בטווח של 5 שנים אחורה ) לעבור למסלול הפטר בהוצאה לפועל והעדיפו לתת לבתי המשפט לפשיטת רגל לטפל באותם חייבים שהחלו בהליך פשיטת רגל וההליך בעניינם הופסק להמשיך ולטפל באותם חייבים בטווח של לפחות 5 שנים קדימה.

סייגים למתן הפטר

כמו במסגרת הליכי פשיטת רגל גם במסגרת בקשה להפטר על פי התיקון לחוק ההוצאה לפועל קבע המחוקק סייגים למתן הפטר ולשם כך החיל את סעיף 63 (ב) לפקודת פשיטת הרגל הקובעת שורה של מקרים ומצבים שבהם לא יינתן הפטר לחייב כשהעיקריים שבהם:

  • כשהחייב נהג בחוסר תום לב במסגרת ההליך או ניצל לרעה את ההליך.
  • החייב נהג בפזרנות או או באופן נמהר ביצירת חובותיו
  • החייב נהג במרמה או תוך הפרת נאמנות במרמה
  • החייב הוכרז פושט רגל במהלך 5 השנים שקדמו למועד הגשת בקשתו להפטר

הסייג הנוסף

המחוקק הוסיף במסגרת מסלול ההפטר בהוצאה לפועל סייג חדש למתן צו הפטר והוא כשמתן הפטר יגרום לפגיעה כלכלית משמעותית בנושה אחד או יותר.  אם אחד החובות עולה על 400,000 ש"ח יראו באותו חוב עקב גובה לכשעצמו   כחוב שגורם לפגיעה כלכלית משמעותית באותו נושה.

הודעות ופרסומים

כמו במסגרת הליכי פשיטת רגל גם במסגרת מסלול הפטר בהוצאה לפועל מצא המחוקק לנכון להפוך את ההליך להליך ציבורי ולאפשר תגובות והתייחסויות לבקשת החייב להפטר.

הודעה על פתיחת תיק במסלול הפטר תתפרסם בתוך  30 ימים ממועד פתיחת התיק ברשומות ובעיתון יומי.

בתוך 10 ימים ( לא כולל תקופות הפגרה ) ממועד החלטת רשם ההוצאה לפועל על פתיחת תיק במסלול הפטר ישלחו הודעות לכל נושי החייב כפי שצוינו בבקשתו למתן הפטר ולכל נושה תינתן הזדמנות לעיין בבקשת ההפטר שהגיש החייב.

התנגדות להפטר

נושה המתנגד לבקשתו של החייב למתן הפטר רשאי להגיש התנגדותו בתוך 3 חודשים מיום החלטת רשם ההוצאה לפועל על פתיחת התיק במסלול הפטר. לרשם ההוצאה לפועל סמכות להאריך את המועד ב- 3 חודשים נוספים בנסיבות שבהן השתכנע כי נמנע מהנושה מלהגיש התנגדות במועד.

ביחס לחייבים שחלה עליהם חובה להגיש דוח שנתי או לחייב שהוא עוסק מורשה רשאי רשם ההוצאה לפועל לבקשת רשות המסים להאריך את המועד להגשת התנגדות לתקופה נוספת שלא תעלה על 9 חודשים תוך שעל חייב שלא הגיש דוח להגישו . אי הגשת דוח עלולה להביא למחיקת בקשת החייב להפטר.

דיון בבקשה להפטר

על רשם ההוצאה לפועל לקיים דיון בבקשת החייב להפטר . הודעות על קיומו של הדיון אמורות להישלח לפחות 14 ימים לפני מועד הדיון לנושיו של החייב. במעמד הדיון רשאי רשם ההוצאה לפועל לקבל או לדחות את בקשת החייב להפטר.

מסלול ההפטר בהוצאה לפועל הנו מסלול חדש שעשוי להיטיב עם חייבים מסוימים ובעיקר אלו שהסתבכו בחובות בתום לב , הוכרזו כחייבים מוגבלים באמצעים ועשו מאמץ אמיתי ורציף  לפרוע את חובותיהם ולעמוד בתשלום שנקבע להם במהלך תקופת היותם חייבים מוגבלים באמצעים. ימים יגידו  עד כמה מסלול זה ימצא כמסלול יעיל ומתאים להפטרת חייבים מחובותיהם.