הפטר לחייבים בהוצאה לפועל

ביום 28/7/14  הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק שמטרתה להכניס תיקון לחוק ההוצאה לפועל שיאפשר לרשמי הוצאה לפועל לתת לחייבים בהוצאה לפועל הפטר מחובותיהם. ההפטר שינתן הנו דומה להפטר הניתן כיום במסגרת הליכי פשיטת רגל והוא מתייחס , על פי הצעת החוק , לתיק ספציפי.

בפרק דברי ההסבר להצעת החוק צוין כי חייבים רבים שקועים כיום בחובות ואין להם דרך להסדיר את חובותיהם באופן שהם יוכלו לפתוח דף חדש ללא חובות. ותוצאה מכך החובות מונצחים תוך שהחייבים נחשפים להליכי גבייה פוגעניים שאינם מניבים תועלת ויורדים לחייהם מבלי שיניבו תועלת.

הצעת החוק שהובאה ביוזמן יוזמים רבים וביניהם ח"כ מרב מיכאלי, זהבה גלאון , איתן כבל ועוד מטרתה , בין היתר , לאפשר לחייבים אשר איתרע מזלם ונקלעו לחובות שמפאת מצבם אין הם יכולים להסדירם לקבל הפטר מחובות בתיקי הוצאה לפועל שאין תועלת באכיפת החוב הפסוק הנקוב בהם.

לפי הצעת החוק חייב שהריבית החודשית בגין חובו עלתה במשך 3 שנים רצופות על התשלום החודשי יהיה רשאי לבקש כי יינתן לו הפטר מחובותיו.

במסגרת הצעת החוק שמורה לזוכה זכות לבקש קיום חקירת יכולת בעניין החייב ואם ימצא כי יכולת התשלום של החייב  היא כזו שהתשלום החודשי יעלה על גובה הריבית החודשית אזי לא יקבל אותו חייב הפטר.

על רשות האכיפה והגביה, לפי הצעת החוק, מוטלת המשימה לזהות חייבי הוצאה לפועל העומדים בקריטריונים לקבלת הפטר.

הצעת החוק הנ"ל עולה בקנה אחד עם ההלכה הפסוקה שלפיה ההסדרים שקבועים בחוק ההוצאה לפועל הם כאלו האמורים לשקף איזון בין זכותו של החייב מחד ובין זכויות הקניין של הזוכה ושלטון החוק מנגד, שכן היא מבקשת לייתר אכיפה בהוצאה לפועל במצבים שבהם לכאורה אין תועלת באכיפה אשר פוגעת בחייב ואינה מביאה לגבייה משמעותית.

אין ספק שהצעת חוק זו עשויה לאפשר ליותר חייבים להיחלץ מחובותיהם ולפתוח דף חדש. כמו כן אין טעם להעמיס על מערכת ההוצאה לפועל תיקי הוצאה לפועל שאין תועלת בניהול הליכי גביה במסגרתם. הצעת החוק , אם תתקבל, עשויה להפחית את מספר תיקי ההוצאה לפועל הפתוחים העומד כיום , על פי פרק דברי ההסבר בהצעת החוק, על סך של למעלה מ- 2.5 מיליון תיקים.