הפטר לחייב מוגבל באמצעים בהוצאה לפועל

לאחרונה הופץ על ידי משרד המשפטים תזכיר חוק שנערך יחד עם רשות האכיפה ומטרתו הסמכת רשמי הוצאה לפועל בהוראת שעה למשך 3 שנים לתת הפטר לחייבים מוגבלים באמצעים שהליכי האכיפה נגדם אינם צפויים להניב תוכל של ממש לנושיהם על יד מתן הפטר בדומה להפטר הניתן במסגרת הליכי פשיטת רגל.

מטרת תזכיר החוק היא לאפשר לחייבים שהוכרו כחייבים מוגבלים באמצעים ואשר מצויים במצב כלכלי שלא מאפשר פירעון ממשי של חובם לצאת ממעגל החובות על ידי קבלת הפטר הדומה להפטר שמקבל חייב בפשיטת רגל.

חייבים מוגבלים באמצעים רבים שקועים כיום בחובות בהיקפים גבוהים ומצבכם הכלכלי הוא כזה שספק אם יפרעו סכום משמעותי מחובם בעתיד הנראה לעין . מצב זה מותיר את אותם חייבים עם חובות הרובצים על כתפיהם שמהם הם לא צפויים הם  להיחלץ , חובות העלולים ללוותם משך כל חייהם .

תזכיר החוק מבקש להביא לתיקון בחוק המקנה  סמכות מוגבלת לרשמי הוצאה לפועל  לתת הפטר לחייבים אשר הנם חייבים מוגבלים באמצעים בהוצאה לפועל משך 5 שנים ואין להם נכסים למעט משכורת.  על אותם חייבים המבקשים לקבל הפטר לעמוד בתשלומיהם שכן הפטר יינתן  ככלל לאותם חייבים אשר עומדים בתשלומים החודשיים שהושתו עליהם , אך למרות עמידתם בתשלומים החודשיים, אין סיכוי שיפרעו חלק משמעותי מחובם לנושיהם.

ההפטר שיינתן,  על פי תזכיר החוק,  יינתן רק לחייבים שחובם אינו עולה על 400,000 ש"ח ואשר אינם צפויים לפרוע לפחות 10% מחובם במשך 3 השנים הקרובות.

ההליך המוצע הוא כזה שיכלול פרסום אודות הליך הפטר בדומה להליך פשיטת רגל  וכן יידוע כל הנושים בדבר הכוונה לתת הפטר לחייב.  לכל נושה הסבור כי החייב אינו צריך לקבל הפטר שמורה הזכות להתנגד למתן הפטר לחייב. ככל שיינתן הפטר בסופו של יום  יהיה זהה להפטר הניתן לחייב במסגרת הליכי פשיטת רגל והוא יפטור את החייב  מכל חובותיו ( ככל הנראה , מכל חובותיו אשר היה מקבל מהם הפטר לו היה פותח בהליכי פשיטת רגל).

מנגנון הפטר על פי תזכיר חוק ההוצאה לפועל (מתן הפטר לחייב מוגבל באמצעים)(הוראת שעה)

תזכיר החוק שהוצע בעניין הפטר לחייבי הוצאה לפועל מגדיר את מנגנון ההפטר כדקלמן :

תנאים למתן הפטר

רשם ההוצאה לפועל יהיה רשאי לתת הפטר לחייב אם הוא שוכנע כי התקיימו כל התנאים הבאים:

  • החייב הוא חייב מוגבל באמצעים לפחות ב- 5 השנים שקדמו לבקשה.
  • חובותיו של החייב במועד הגשת הבקשה אינם עולים על 400,000 ש"ח
  • הרשם שוכנע כי אין לחייב נכסים הניתנים למימוש ועיקול למעט משכורת
  • התשלום החודשי שנקבע במסגרת צו התשלומים לא יאפשר לפרוע לפחות 10% מקרן החוב במהלך 3 השנים הקרובות
  • החייב עומד בצו התשלומים שנקבע לו  ( במקרים חריגים או כשחלה הרעה משמעותי במצבו הכלכלי של החייב רשאי רשם ההוצאה לתת הפטר לחייב גם אם לא עמד בקריטריון זה)

בדיקה כלכלית בעניין החייב

על מנת לבחון אם החייב עומד בתנאים למתן הפטר על הרשם לקיים בדיקה כלכלית של החייב על בסיס איסוף מידע לפי סעיף 7ב לחוק ההוצאה לפועל.

סייגים למתן הפטר

רשם ההוצאה לפועל לא ייתן לחייב הפטר אם התקיימו הנסיבות המסייגות מתן הפטר לפי סעיף 69 לפקודת פשיטת הרגל בשינויים המחויבים.

היכן תוגש הבקשה למתן הפטר

הבקשה למתן צו הפטר תוגש במחוז שבו נמצאת הלשכה שבה מתנהל תיק האיחוד בעניין החייב בלשכת הוצאה לפועל שבה מתנהל מסלול הפטר על פי תזכיר החוק.

פתיחת הליך הפטר

במידה והתקיימו התנאים להגשת הבקשה למתן הפטר יורה רשם ההוצאה לפועל על פתיחת הליך ההפטר ואז הודעה בדבר פתיחת הליך ההפטר תפורסם באתר רשות האכיפה וב-2 עיתונים יומיים ובמסגרת ההודעה יצוין שמו ומענו של החייב , הלשכה שבה נפתח הליך הפטר והמועד האחרון להגשת התנגדות.בנוסף על מערכת ההוצאה לפועל להמציא לנושים ולזוכים הודעה בדבר פתיחת הליך הפטר על ידי החייב.

התנגדויות להפטר ודיון בהפטר

נושה המתנגד למתן הפטר לחייב יהיה רשאי להגיש התנגדותו להפטר בתוך 3 חודשים ממועד קבלת ההודעה בעניין פתיחת ההליך להפטר. במידה והוגשו התנגדויות יקבע הרשם דיון בהתנגדויות הנושים ויחליט אם לקבלם או לדחותם. במידה וההתנגדויות נדחו ייתן רשם ההוצאה לפועל לחייב צו הפטר. במידה ובקשת החייב להפטר נדחתה על ידי רשם ההוצאה לפועל מכיוון שנמצאו נכסים על שם החייב הרשם יהיה רשאי להעביר את המידע בדבר הנכסים לנושה. ככל שבקשת החייב למתן הפטר נדחתה ימסור הרשם לחייב ולזוכה מדיע בדבר האפשרות לפתוח בהליכי פשיטת רגל בעניין החייב.