הרפורמה בפשיטת רגל – האם ההפטר המיוחל קרוב מתמיד ?

בתחילת חודש 9/13 נפל דבר בעולם פשיטת הרגל . הכונס הרשמי החל להנהיג מתכונת עבודה חדשה על פי רפורמה שהותוותה על ידו בתחום פשיטת הרגל.

מטרתה של הרפורמה היא ליעל את הליכי פשיטת הרגל באופן שיקדם הן את עניינם של החייבים המעוניינים להסדיר את חובותיהם ולקבל הפטר  והן את עניינם של הנושים המעוניינים להיפרע מאותם חייבים.

הרפורמה בפשיטת רגל מתווה לוח זמנים מוגדר המאפשר לחייב ולנושים להבין תוך פרק זמן מוגדר כיצד צפוי ההליך להתנהל  מתי , אם בכלל , צפוי החייב להשתחרר מחובותיו ומתי צפויים הנושים לקבל דיבידנדים מתוך ככספי המימוש.

מתכונת ניהול הליכי פשיטת רגל על פי הרפורמה

מתכונת העבודה במסגרת הרפורמה בפשיטת רגל נסקרה במסגרת פוסט קודם בנושא , אך בקצרה יובהר להלן שוב אופן ניהול הליך פשיטת רגל שהרפורמה בפשיטת רגל חלה עליו.

בדיקת תביעות החוב

בתוך 9-12 חודשים ממועד צו הכינוס על המנהל המיוחד לבדוק את תביעות החוב שהוגשו כנגד החייב ולהחליט אם לאשרן באופן מלא או חלקי או לדחותן. בדיקת תביעות החוב מאפשרת להגדיר את היקף החובות שעל החייב להתמודד עמו במסגרת הליך פשיטת הרגל ובאופן זה מספקת נתון חשוב המאפשר לבנות את תכנית הפירעון הראויה בנסיבות העניין.

הגשת תכנית פירעון

בתוך 15 חודשים  ממועד צו הכינוס על המנהל המיוחד להגיש תכנית הפירעון לכונס הרשמי ולקבל את אישורו להגשת חוות דעת לפי סעיף 18ד לפקודת פשיטת הרגל על  הכוללת את  המוצע במסגרת תכנית הפירעון לבית המשפט.

במסגרת תכנית הפירעון יוגדר האופן שבו יפרע החייב את חובותיו במסגרת הליכי פשיטת הרגל באמצעות נכסיו ו/או באמצעות תשלומים חודשיים בלבד.  תקופת הפירעון בתשלומים אמורה שלא לעלות  3 שנים למעט במקרים מיוחדים המצדיקים קביעת תכנית פירעון שתפרש על פני תקופה ארוכה יותר.

הפטר לאלתר

במסגרתו חוות דעתו על המנהל המיוחד  להמליץ,  במקרים מתאימים, כשאין תועלת בניהול הליך פשיטת רגל,  על מתן הפטר לאלתר לחייב.

ביטול הליכי פשיטת רגל ועבירות לפי פקודת פשיטת הרגל

עוד יכול המנהל המיוחד להמליץ במסגרת חוות דעתו  על ביטול הליכי פשיטת הרגל במקרים של חוסר תום לב  ואף על נקיטת הליכים פליליים בהתאם לפרק ח' לפקודת פשיטת הרגל כשלכאורה נראה כי החייב ביצע עבירות פליליות על פי פקודת פשיטת הרגל.

הדיון בבקשתו של החייב למתן צו פשיטת רגל אמור להיקבע לא לפני שחלפו לפחות 18 חודשים ממועד צו הכינוס וזאת על מנת לאפשר את ביצוע הפעולות הנ"ל.

אין ספק שהרפורמה בפשיטת רגל מאפשרת לחייב להבין טוב יותר כיצד יראה עתידו במסגרת הליך פשיטת הרגל , שכן טרם הרפורמה חייב שפתח בהליכי פשיטת רגל יכול היה לזהות את נקודת ההתחלה בהליך , אך לא יכל לצפות מתי יסיים את הליך פשיטת הרגל , שכן שלב הכרזת החייב כפושט רגל היה מנותק משלב ההפטר.

כיום שלב הכרזת החייב כפושט רגל ושלב הפטרתו מחובותיו שלובים זה בזה באמצעות תכנית הפירעון המגדירה באלו תנאים יופטר החייב מחובותיו.

יחד עם זאת גם כיום במסגרת הרפורמה בפשיטת רגל לא ניתן לזהות נקודת יציאה ברורה לחייב המצוי בהליך. תוכנית הפירעון הנה תכנית מוגדרת ומותאמת לכל חייב בנפרד בהתאם למצבו ויכול שחייב אחד יסיים את הליך פשיטת הרגל מהר יותר מחייב אחר וישנם חייבים שתכנית הפירעון שלהם צפויה להגדיר תכנית תשלומים הנפרשת על פני תקופה ארוכה מ- 3 שנים .