הרפורמה בפשיטת רגל יוצאת לדרך

החל מיום 1/9/13 החל הכונס הרשמי לפעול במתכונת מעודכנת על בסיס הרפורמה שהוצעה על ידו  בתחום פשיטת הרגל. לאור ריבוי תיקי פשיטת הרגל נראה כי יישום  הרפורמה עשוי להביא לטיפול
אפקטיבי יותר בתיקי פשיטת רגל כשמחד , היא עשויה לאפשר לחייבי פשיטת רגל לצאת לדרך בתוך פרק זמן מוגדר ומאידך,  להביא להסדרת החובות כלפי הנושים מהר יותר תוך הפחתת עומס תיקי פשיטת הרגל  על מערכת בתי המשפט ובמשרדי הכונס הרשמי .

עיקרי הרפורמה בפשיטת רגל

הצגת תוכנית לפירעון חובות החייב

על פי המתכונת החדשה, כפי שפורסמה, בתוך 18 חודשים ממועד מתן צו הכינוס תוצג על ידי הכונס הרשמי ו/או המנהל המיוחד מטעמו תוכנית לפרעון חובותיו של החייב אשר תקצב בזמן כשבמהלך 18 החודשים שיחלפו  ממועד צו הכינוס ועד להצגת התוכנית יבחן הכונס הרשמי ו/או המנהל המיוחד מטעמו את מצבו הכלכלי של החייב לרבות נכסיו ופוטנציאל הפקת ההכנסה שלו.

בתוך תקופה של בין 9-12 חודשים ממועד מתן צו הכינוס אמורות תביעות החוב שהוגשו נגד החייב להיבדק ולאפשר בתוך זמן קצר לקבל תמונה בדבר מצבת החובות שעמם על החייב להתמודד במסגרת הליך הפש"ר.

התוכנית שתוצע אמורה להתבסס על ממצאי בדיקת מצבו הכלכלי של החייב לאחר שהכונס הרשמי מיפה את נכסיו של החייב ובחן את יכולותיו הכלכליות והתחייבויותיו . על פי המתכונת החדשה חייב שישתף פעולה עם הכונס הרשמי ובכלל זה יגלה את כל נכסיו עשוי להביא לקיצור את פרק הזמן עד לקבלת ההפטר בעוד שחייב שלא ישתף פעולה ו/או יסתיר מידע מבעל התפקיד  עלול להביא להארכת פרק הזמן עד לקבלת ההפטר ובמקרים קיצוניים אף לשלילת ההפטר.

מה בודק הכונס הרשמי ?

במסגרת שלב בדיקת החייב טרם הגשת התוכנית לפרעון חובותיו אמור הכונס הרשמי או בעל התפקיד מטעמו את נתוניו השונים של החייב העשויים להשפיע על פירעון חובותיו  והכרזתו כפושט רגל  ובכלל זה מקצועו הנוכחי, מקצועותיו בעבר , קיומן של שותפים עסקיים , היקף חובותיו של החייב , עסקאות שבוצעו על ידי החייב בקשר עם נכסיו , ערבויות עליהם חתם החייב והסיבות להיווצרות החובות.

תוכנית הפירעון ותכולתה

בתוך 15 חודשים ממועד צו הכינוס על בעל התפקיד האמון על הכנת תוכנית הפירעון להגיש את תוכנית הפירעון לכונס הרשמי ולאחר קבלת אישור הכונ"ר לבית המשפט .

במסגרת תוכנית הפירעון יקבע הקצב והאופן שבו החייב יפרע את חובותיו וזאת על פי נתוניו האישיים ובכלל זה גילו, השכלתו , הכנסתו הנוכחית והצפויה , רכושו , הצפי לקבל רכוש או זכויות נוספות בעתיד וכו.

פירעון חובותיו של החייב יכול שיעשה באמצעות מימוש רכושו של החייב או באמצעות תקבולים תקופתיים או באופן משולב.

פרק הזמן למימוש תוכנית הפירעון כשהתוכנית מבוססת על תשלומים חודשיים לא יעלה על על 3 שנים ממועד אישור תוכנית הפירעון אלא אם קיימות נסיבות מיוחדות המצדיקות תקופת פירעון ארוכה יותר . הסתרת מידע מבעל תפקיד או יצירת חובות באופן בלתי מוסרי יכולות להוות נסיבות מיוחדות המצדיקות הארכת תקופת הפירעון ובמקרים קיצוניים אף לשלילת ההפטר.

תוכנית הפירעון אמורה לכלול סנקציות בגין היא עמידה בתנאי התוכנית ולוחות זמנים בדבר הסרה מדורגת של ההגבלות שהוטלו על החייב ועם יישומה במלואה על בעל התפקיד לדווח על כך לבית המשפט ובעקבות זאת יזכה החייב להפטר.

הפטר לאלתר

עוד נקבע במסגרת מתכונת העבודה החדשה כי במקרים שבהם אין הצדקה להמשך ניהול הליכי הפש"ר כנגד החייב ימליץ הכונ"ר / המנהל המיוחד / בעל התפקיד שמונה על מתן הפטר לאלתר לחייב והדיון שנקבע בעניינו של החייב במסגרת צו הכינוס ישמש גם כדיון הפטר.