התנאים להגשת בקשה למתן צו פשיטת רגל

תנאים לפשיטת רגל

על חייב המבקש לפתוח בהליכי פשיטת רגל לעמוד בתנאים  לפשיטת רגל . עמידתו של החייב בתנאים אלו אין פרושה כי החייב זכאי כי יינתן נגדו צו כינוס או כי יוכרז פושט רגל. משמעות תנאי פשיטת רגל אלו   היא כי ללא עמידה בתנאים אלו לא יוכל החייב מלכתחילה לפתוח בהליך פשיטת רגל. יוער כי התנאים להגשת בקשה לפשיטת רגל על ידי נושה הנם שונים מהתנאים להגשת בקשה לפשיטת רגל על ידי חייב ומאמר זה לא עוסק בהם.

יצוין כי החל מכניסתו לתוקף של חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי לא ניתן להגיש עוד בקשות לפשיטת רגל , וחייב שהסתבך בחובות ומעוניין להסדיר את חובותיו בהליך דומה צריך להגיש בקשה למתן צו לפתיחת הליכים לכונס הרשמי ובשמו העדכני "הממונה על הליכי חדלות פירעון "

הליך פשיטת הרגל נועד על מנת לאפשר לחייב שהסתבך בחובות בתום לב להביא לסיום פרשת החובות על ידי הסדרת החובות במסגרת פשיטת רגל ואף קבלת הפטר מהחובות שפירושו מחיקת החובות כלפי הנושים . על כן ישנה חשיבות מבחינת החייב להבנת התנאים לפשיטת רגל .

פקודת פשיטת הרגל קובעת כי חייב המעוניין לבוא בשעריו של הליך פשיטת הרגל לא יהיה זכאי להגיש בקשה להכרזתו כפושט רגל אם לא קיים את התנאים הבאים:

החייב עשה מעשה פשיטת רגל 

 
מעשה פשיטת רגל הוא סוג של התנהגות מסוימת של חייב מסוים המהווה עילה להגשת בקשה לפשיטת רגל על ידו הוא נגדו .  מעשה פשיטת רגל יכול להיות כל אחד מאלו:
  • החייב ביצע העברת מרמה , דהיינו העביר נכס או נכסים לאחרים במרמה כדי להגן עליהם מפני נושיו.
  • החייב יצא את הארץ כדי להתחמק מנושיו או נותר לגור בחו"ל כדי להתחמק מנושיו.
  • החייב עזב את בית המגורים את מקום עסקיו כדי להתחמק מנושיו.
  • החייב התבודד כדי שנושיו לא יוכל ליצור איתו קשר.
  • עוקל נכס של החייב בהוצאה לפועל ונמכר.
  • החייב הצהיר בבקשה שהגיש לבית המשפט כי הוא אינו מסוגל לשלם את חובותיו לנושים.
  • החייב הודיע לנושה כי הוא הפסיק או עומד להפסיק לשלם את חובותיו או הגיש בקשה להכרזתו כפושט רגל.
החייב לא פעל בהתאם לדרישות שפורטו בהתראת פשיטת רגל שהופנתה בתוך פרק הזמן שנקבע לקיום הדרישות.

היקף חובותיו של החייב גבוה מהרף המינימלי

 

היקף חובותיו  הכולל של החייב אינו  פחות מ- 14,690 ש"ח ( סכום זה הנו   צמוד ומשתנה בהתאם לעליית מדד המחירים לצרכן)

המשמעות היא כי חייב שחובותיו נמוכים מהסך המינימלי שנקבע בפקודה אינו רשאי להגיש בקשה לפשיטת  רגל ועליו לחפש אלטרנטיבות משפטיות אחרות לטיפול בבעיית החובות שלו (לדוגמה,  באמצעות איחוד תיקים  או הסדרה פרטנית של החובות כלפי הנושים ).

הגשת דוח הכנסות והוצאות הכולל פרטים בדבר נכסים והתחייבויות

 

חייב המבקש לפתוח בהליך פשיטת רגל  מחויב לצרף לבקשתו דין וחשבון על חובות ונכסים  ( מה שמכונה טופס 5 )המכיל פרטים שונים אודות חובותיו ומצבו הכלכלי ובין היתר, פרטים בדבר נכסיו והתחייבויותיו, הכנסותיו והוצאותיו והכנסותיהם והוצאותיהם של בן או בת זוגו  ובני המשפחה הסמוכים על שולחנו . הדוח חייב להיות ערוך ומאומת בהתאם לתקנות פשיטת הרגל.

יצוין כי לדוח המצורף לבקשה חשיבות רבה , שכן יש בו כדי לשפוך אור על מצבו הכלכלי הנוכחי של החייב,  ולאפשר לבית המשפט ולכונס הנכסים הרשמי ללמוד ולהסיק כיצד יש לנהוג בחייב במסגרת הליך פשיטת הרגל.

צירוף מסמכי חובה לבקשה לפשיטת רגל

 

חייב המעוניין להגיש בקשה למתן צו פשיטת רגל  מחויב לצרף  לבקשתו כתב הסכמה לוויתור על סודיות ולמסירת מידע בדבר הכנסותיו , הוצאותיו ונכסיו וחשבונות המתנהלים על שמו בידי תאגיד בנקאי.

כתב ההסכמה לוויתור סודיות מאפשר לכונס הרשמי ו/או למנהל המיוחד לקבל מידע בדבר מצבו הכלכלי / פיננסי של החייב מגורמים אחרים  וללמוד ממידע זה על מצבו והתנהלותו של החייב בעבר ובהווה בכל  הקשור בחובותיו ובמצבו הכלכלי בכלל.

יצויין כי הלכה למעשה ובהתאם להנחיות הכונס הרשמי,  יש  לצרף לבקשה לפשיטת רגל מסמכים שונים נוספים וביניהם , תצהיר השתלשלות  נסיבות המפרט את אופן הסתבכותו של החייב בחובות, כתב הסכמה למתן צן עיכוב יציאה מן הארץ,  והתחייבויות לקיום  חיוביו  השונים במסגרת ההליך  וכן,  מסמכים שונים המעידים על הכנסותיו, הוצאותיו , נכסיו וחובותיו ומצבו הכלכלי והסוציו-אקונומי בכלל.

תשלום אגרה לכונס הרשמי

 

בנוסף על מנת להיכנס להליכי פשיטת רגל  על החייב לשלם לכונס הרשמי את אגרת הפיקוח .

חשיבות הצגת התמונה בדבר מצבו של החייב

 

לאופן ניסוח והגשת הבקשה למתן צו פשיטת רגל והצגת התמונה הנכונה חשיבות רבה ולעתים מכרעת אשר יכולה לחרוץ את  גורלו של החייב במסגרת הליך  פשיטת הרגל, לקבוע אם יוכל לבוא בשערי הליך פשיטת הרגל  וכן השפעה מהותית על סיכויי של החייב להשיג את מטרתו בהליך פשיטת הרגל .  לפיכך כדאי לחייב לתכנן את צעדיו כראוי , באופן מושכל ומקצועי  במסגרת הליך פשיטת הרגל כבר בתחילת ההליך , בשלב הגשת הבקשה לפשיטת רגל.

כאמור לעיל, עם כניסתו לתוקף של חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי לא ניתן להגיש בקשות לפשיטת רגל עוד, וכיום חייב המבקש לפנות להליך פשיטת רגל להגיש בקשה למתן צו לפתיחת הליכים לפי חוק זה.  להליך פירעון שלבים שונים  ותנאי סף אחרים הקבועים בחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי.