התראת פשיטת רגל

התראת פשיטת רגל הנה התראה הנשלחת  לחייב על ידי נושה  שבמסגרתה נדרש החייב לפרוע את חובו לנושה. ניתן לשלוח התראת פשיטת רגל בגין כל חוב לפי פסק דין חלוט או שטר חוב שבוצע בהוצאה לפועל שהחייב לא הגיש התנגדות לביצועו.

התראת פשיטת הרגל מנוסחת לפי הטופס שנקבע וככל שהחייב לא שעה לה , דהיינו לא מילא את הדרישות שבה,  בתוך 7 ימים מיום שהומצאה לו ( לחייב המצוי בישראל ) או בתוך פרק זמן אחר לפי קביעת בית המשפט ( במידה וההתראה תומצא בחו"ל ) מהוה הדבר  מעשה פשיטת רגל כמשמעותו בחוק המקים עילה לפתיחת הליך פשיטת רגל. התראה פשיטת רגל מהווה שלב ראשון  בהליך של בקשה למתן צו פשיטת רגל מטעם נושה, והיא תנאי מקדים למתו צו לכינוס נכסי החייב.

נושה המעוניין לפתוח בהליך פשיטת רגל מחויב להמציא לחייב התראת פשיטת רגל בטרם ניתן יהיה לפתוח בהליך נגדו. לחייב המקבל התראת פשיטת רגל יש זכות להתנגד להתראה על ידי הוכחת זכות לתביעה שכנגד או קיזוז בסכום העולה על גובה ההתראה שלא יכול היה לעורר טרם מתן התראת פשיטת הרגל.