זכויות עובד שמעסיקו בפשיטת רגל

חוק הביטוח הלאומי מבטח כל  עובד שמעסיקו פתח בהליכי פשיטת רגל או פירוק והוא מאפשר לעובד שמעסיקו חייב לו שכר עבודה, פיצויי פיטורין או תשלומים שלא בוצעו לקופת גמל לקבל מהמוסד לביטול לאומי גמלה. מטרת החוק הנה , בין היתר , להגן על עובד שעבד אצל מעסיק במשך תקופה מסוימת והמעסיק הפך לחדל פירעון מבלי יכולת לשלם לעובד את שכרו , הפיצויים המגיעים לו או הפרשות לפנסייה ע"י תשלום הסך שעל המעסיק היה לשלם לעובד בגין רכיבי השכר הנ"ל עד לגובה התקרה הקבועה החוק.

תנאים לתשלום לעובד שמעסיקו בפשיטת רגל או חדלות פירעון או חברה בפירוק

 

התנאים לקבלת תשלום לעובד ששכרו לא שולם ע"י חברה בפירוק או עצמאי בפשיטת רגל או בחדלות פירעון  אם אלו :

כשמדובר בחברה – כנגד המעסיק ניתן צו פירוק או צו לפתיחת הליכים

 

אם מדובר במעסיק שאינו אדם פרטי, דהיינו  חברה בע"מ או תאגיד אחר – כנגד החברה ניתן צו פירוק לפי הוראות פקודת החברות או צו לפתיחת הליכים לפי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי. 

המעסיק הוכרז פושט רגל

אם המדובר במעסיק שהוא אדם פרטי  דהיינו, מעסיק שאינו חברה בע"מ, אגודה שיתופית , עמותה או שותפות , הרי שנדרש כי כנגד המעסיק תלוי ועומד  צו פשיטת רגל , דהינו צו שלפיו הוכרז המעסיק כפושט רגל. ואם המעסיק נפטר בטרם הוכרז כפושט רגל הרי שהתנאי הוא כי כנגד העזבון תלוי ועומד צו ניהול בפשיטת רגל.

מהו סכום הגמלה לעובד שמעסיקו פשט רגל

הגמלה שתשולם לעובד שמגיע לו שכר עבודה ו/או פיצויי פיטורין מהמעסיק הוא הסך המגיע בגין רכיבים אלו בתוספת הפרשי הצמדה וריבית עד לגובה התקרה הקבועה בחוק אשר הנה בגובה של בין 8 לבין  13 פעמים הסכום הבסיסי.

עובד שקיבל ממעסיקו שכר שהנו מתחת לשכר המינימום יקבל מהמוסד לביטוח לאומי את שכר המינימום בהתאם לחוק הגנת השכר.

החוב שבגינו תשולם הגמלה הנו החוב בגין 12 החודשים שבתכוף ולפני ניתוק יחסי העובד – מעביד או ב-12 החודשים שלפני מועד מתן  צו הפירוק/ צו הכרזת פשיטת רגל , לפי המוקדם מבין 2 מועדים אלו.

הסכום המירבי שישולם בגין שכר עבודה ופיצויי פיטורין שלא שולמו  הנו תעריף המתפרסם ומתעדכן מידי פעם  ע"י השר הממונה והוא עומד נכון למועד כתיבת שורות אלו בין כ- 67,000  ש"ח  לבין 110,000 ש"ח והוא תלוי בסוג המעסיק  ובמועד שבו ניתן צו הפירוק/צו פשיטת הרגל .

כשמדובר בחוב לקופת גמל התקרה הנה פעמיים הסכום הבסיסי ( כ-17,000 ש"ח נכון למועד כתיבת שורות אלו).

יש לציין כי מתוך סכום הגמלה ינכה המוסד לביטוח לאומי את המיסים המתחייבים על פי חוק לרבות מס הכנסה ודמי ביטוח לאומי .

התביעה למוסד לביטוח לאומי של עובד שמעסיקו פשט רגל

התביעה למוסד לביטוח של  עובד שמעסיקו פשט רגל  אינה מוגשות ישירות אלא באמצעות הנאמן בפשיטת רגל / המפרק או כונס הנכסים שלה שכן על בעל תפקיד זה  לאשר את התביעה  בטרם ישלם על פיה המוסד לביטוח לאומי את הגמלה . ישנה  חשיבות גבוה לאופן הצגת תמונת המצב והנתונים שלפיהם יוחלט אם לאשר את התביעה או לא על הסך שישלם בסופו של יום ע"י המוסד לביטוח לאומי ולכן עדיף להעזר במצבים אלו בעורך דין המתמחה בענייני פשיטת רגל. עם  תשלום הגמלה זכויותיו של עובד שקיבל מהמוסד לביטוח לאומי גמלה עוברות למוסד לביטוח לאומי אשר רשאי לתבוע אותן במסגרת הליכי פשיטת הרגל /פירוק.

במסגרת חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי חל שינוי באשר לאופן הגשת תביעת חוב עובד . תביעת החוב אינה מוגשת במסגרת הליך פשיטת הרגל / הפירוק ומגיעה וממתינה לאישור בעל התפקיד אלא מוגשת ישירות למוסד לביטוח לאומי .