זכויות עובד שמעסיקו בפשיטת רגל

חוק הביטוח הלאומי מבטח , בין היתר, עובד שמעסיקו פתח בהליכי פשיטת רגל או פירוק והוא מאפשר לעובד שמעסיקו חייב לו שכר עבודה, פיצויי פיטורין או תשלומים שלא בוצעו לקופת גמל לקבל מהמוסד לביטול לאומי גמלה.

מטרת החוק הנה , בין היתר , להגן על עובד שעבד אצל מעסיק במשך תקופה מסוימת והמעסיק הפך לחדל פירעון מבלי יכולת לשלם לעובד את שכרו , הפיצויים המגיעים לו או הפרשות לפנסייה ע"י תשלום הסך שעל המעסיק היה לשלם לעובד בגין רכיבי השכר הנ"ל עד לגבול התקרה הקבועה בחוק.

מתי מגיעה גמלה לעובד שמעסיקו פשט רגל

החוק קובע כי עובד יהיה זכאי לגמלה אם התקיים אחד מן התנאים הבאים:

כנגד המעסיק ניתן צו פירוק

אם מדובר במעסיק שאינו אדם פרטי. כנגד המעסיק ניתן צו פירוק  .  אם המדובר בחברה בע"מ – כנגד החברה ניתן צו פירוק לפי הוראות פקודת החברות. אם המדובר בשותפות – כנגד השותפות ניתן צו פירוק לפי פקודת השותפויות , אם המדובר באגודה שיתופית – כנגד האגודה השיתופית ניתן צו פירוק לפי פקודת האגודות השיתופיות ואם המדובר בעמותה – הרי שיש צורך בצו פירוק לפי חוק העמותות.

המעסיק הוכרז פושט רגל

אם המדובר במעסיק שהוא אדם פרטי  דהיינו, מעסיק שאינו חברה בע"מ, אגודה שיתופית , עמותה או שותפות , הרי שנדרש כי כנגד המעסיק תלוי ועומד  צו פשיטת רגל , דהינו צו שלפיו הוכרז המעסיק כפושט רגל. ואם המעסיק נפטר בטרם הוכרז כפושט רגל הרי שהתנאי הוא כי כנגד העזבון תלוי ועומד צו ניהול בפשיטת רגל.

מהו סכום הגמלה לעובד שמעסיקו פשט רגל

הגמלה שתשולם לעובד שמגיע לו שכר עבודה ו/או פיצויי פיטורין מהמעסיק הוא הסך המגיע בגין רכיבים אלו בתוספת הפרשי הצמדה וריבית עד לגובה התקרה הקבועה בחוק אשר הנה בגובה של בין 8 לבין  13 פעמים הסכום הבסיסי.

עובד שקיבל ממעסיקו שכר שהנו מתחת לשכר המינימום יקבל מהמוסד לביטוח לאומי את שכר המינימום בהתאם לחוק הגנת השכר.

החוב שבגינו תשולם הגמלה הנו החוב בגין 12 החודשים שבתכוף ולפני ניתוק יחסי העובד – מעביד או ב-12 החודשים שלפני מועד מתן  צו הפירוק/ צו הכרזת פשיטת רגל , לפי המוקדם מבין 2 מועדים אלו.

הסכום המירבי שישולם בגין שכר עבודה ופיצויי פיטורין שלא שולמו  הנו תעריף המתפרסם ומתעדכן מידי פעם  ע"י השר הממונה והוא עומד נכון למועד כתיבת שורות אלו בין כ- 67,000  ש"ח  לבין 110,000 ש"ח והוא תלוי בסוג המעסיק  ובמועד שבו ניתן צו הפירוק/צו פשיטת הרגל .

כשמדובר בחוב לקופת גמל התקרה הנה פעמיים הסכום הבסיסי ( כ-17,000 ש"ח נכון למועד כתיבת שורות אלו).

יש לציין כי מתוך סכום הגמלה ינכה המוסד לביטוח לאומי את המיסים המתחייבים על פי חוק לרבות מס הכנסה ודמי ביטוח לאומי .

התביעה למוסד לביטוח לאומי של עובד שמעסיקו פשט רגל

התביעה למוסד לביטוח של  עובד שמעסיקו פשט רגל  אינה מוגשות ישירות אלא באמצעות הנאמן בפשיטת רגל / המפרק או כונס הנכסים שלה שכן על בעל תפקיד זה  לאשר את התביעה  בטרם ישלם על פיה המוסד לביטוח לאומי את הגמלה . ישנה  חשיבות גבוה לאופן הצגת תמונת המצב והנתונים שלפיהם יוחלט אם לאשר את התביעה או לא על הסך שישלם בסופו של יום ע"י המוסד לביטוח לאומי ולכן עדיף להעזר במצבים אלו בעורך דין המתמחה בענייני פשיטת רגל. עם  תשלום הגמלה זכויותיו של עובד שקיבל מהמוסד לביטוח לאומי גמלה עוברות למוסד לביטוח לאומי אשר רשאי לתבוע אותן במסגרת הליכי פשיטת הרגל /פירוק.

במסגרת חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי חל שינוי באשר לאופן הגשת תביעת חוב עובד . תביעת החוב אינה מוגשת במסגרת הליך פשיטת הרגל / הפירוק ומגיעה וממתינה לאישור בעל התפקיד אלא מוגשת ישירות למוסד לביטוח לאומי .

צריכים להיוועץ בתחום חדלות פרעון ופשיטת רגל?

השאירו פרטים ונחזור אליכם עם כל התשובות