התחייבויות חייב בהליכי פשיטת רגל

להתחייבויותיו של חייב בהליך  פשיטת רגל משקל רב והשפעה גדולה על תוצאות ההליך והשגת מטרות ההליך על ידו . עם כניסתו של חייב להליך  פשיטת הרגל נתון הוא לפיקוחו  של המנהל המיוחד,   ובמסגרת ההליך עליו לקיים את התחייבויותיו השונות . אלו ההתחייבויות העיקריות של חייב המצוי בהליך פשיטת רגל:

הגשת דוחות  דו חודשיים


חייב המצוי בהליכי פשיטת רגל מחויב להגיש דיווח  שוטף לכונס הרשמי ולמנהל המיוחד אודות מצבו הכלכלי  השוטף ופרטיו האישיים באמצעות דוח המוגש על ידו אחת לחודשיים.  דוחות אלו מכונים דוחות דו חודשיים או דוחות עתיים או דוחות כלכליים.

הדוח הדו חודשי מכיל 2 טבלאות , טבלת הכנסות וטבלת הוצאות . החל ממועד מתן צו הכינוס , בחלוף חודשיים ממועד זה,  על החייב להתחיל בהגשת הדוחות . עליו למלא בטבלת ההכנסות את ההכנסות שהיו לא במהלך חודשי הדיווח ולציין את הסכומים שקיבל מכל מקור הכנסה בסעיף המתאים . כמו כן עליו לפרט את ההוצאות השוטפות שהיו לו  לפי סוגים ותחת הסעיפים המתאימים במהלך חודשיים אלו . 

לדוח יש לצרף אסמכתאות להכנסות ולהוצאות , קרי מסמכים המוכיחים את הסכומים הנקובים בדוחות וכן תדפיסי חשבון הבנק לתקופה המדווחת  . כך,  למשל, אם החייב קיבל בחודש מסוים משכורת בסך של 5,000 ש"ח על החייב לצרף לדוח שאותו הוא מגיש את תלוש השכר המראה את ההכנסה שציין . דוגמא נוספת – אם החייב שילם סך של 2000 ש"ח עבור מעון לילד עליו להציג חשבונית בגין תשלום זה. המטרה בהגשת הדוח הדו חודשי היא לשקף למנהל המיוחד ולכונס הרשמי את ההכנסות וההוצאות שהיו לחייב במהלך תקופת הדיווח . הדוח הדו חודשי משמש כלי חשוב בידי המנהל המיוחד לצורך בחינת מצבו הכלכלי השוטף של החייב ובלעדיו יתקשה המנהל המיוחד לגבש המלצות בעניינו של החייב.

עמידה בתשלום החודשי

 

עם מתן צו הכינוס חלה על החייב חובה לשלם סך חודשי קבוע לקופת הכונס הרשמי על פי צו התשלומים שנקבע . נכון למועד כתיבת שורות אלו,  התשלומים מבוצעים באמצעות הפקדה של התשלום החודשי לחשבון הכונס הרשמי באמצעות סניפי בנק מזרחי או סניפי בנק הדואר.

חייב המעוניין לעמוד בהתחייבויות החלות עליו  בהליך פשיטת הרגל  צריך להקפיד ולשלם במועד את התשלום החודשי כפי שנקבע במסגרת צו התשלומים  שכן אי תשלום או פיגור בביצוע התשלומים החודשיים עלול להביא לכך שהליך  פשיטת הרגל  המתנהל בעניינו יבוטל על ידי בית המשפט . ככל והתשלום החודשי גבוה מדי והחייב לא מסוגל לעמוד ניתן להגיש במקרים המתאימים בקשה לשינוי התשלום החודשי 

התייצבות לחקירה


במסגרת הליך פשיטת הרגל נערכת חקירה לחייב  על ידי בעל התפקיד , המנהל המיוחד שמתמנה במסגרת הליך פשיטת הרגל  . החקירה משמשת למנהל המיוחד כלי נוסף לאיסוף מידע אודות החייב לצורך גיבוש ממצאים ומסקנות בעניינו . חייב המוזמן לחקירה מחויב להתייצב לחקירה בפני המנהל המיוחד  והתייצבותו לחקירה הנה אחת מהתחייבויותיו הבסיסיות בהליך פשיטת הרגל . אי שיתוף פעולה עם המנהל המיוחד ובכלל זה אי התייצבות לחקירה מהווה הפרת חובה בסיסית של החייב בהליך פשיטת הרגל ועלולה להביא לביטול ההליך בעניינו. 

המצאת מסמכים על פי דרישת המנהל המיוחד

 

כחלק מהתחייבויותיו בהליך פשיטת הרגל מחויב החייב להמציא למנהל המיוחד מסמכים שונים , המשמשים את המנהל המיוחד לביצוע בדיקותיו.  המדובר במסמכים שיש להם רלוונטיות לנושאי הבדיקה של המנהל המיוחד ובאמצעותם לומד המנהל המיוחד על החייב והנתונים הנוגעים למצבו . החייב מחויב להמציא כל מסמך רלוונטי הנמצא ברשותו או בשליטתו . הדבר מהווה חלק מחובת הגילוי החלה עליו בהליך פשיטת הרגל ואי המצאת מסמכים נדרשים עלולה גם היא להביא לביטול הליך פשיטת הרגל.

סיכום


האופן שבו עומד החייב בהתחייבויותיו הנ"ל משפיע באופן משמעותי על תוצאות הליך פשיטת הרגל ואורכו . אי עמידת החייב בהתחייבויותיו השונות עלולה להוביל לביטול הליך פשיטת הרגל, שמשמעותו חזרת החייב למצבו כפי שהיה לפני שנכנס להליך פשיטת הרגל. מנגד, עמידתו של החייב בהתחייבויותיו בהליך פשיטת הרגל עשויה לאפשר לחייב לסיים את פרשת החובות  וקבלת הפטר מהחובות .