חובות בדין קדימה

חובות בדין קדימה הנם חוב מסוגים מסוימים שלהם הקנה המחוקק עדיפות על פני חובות אחרים שחייב שחייב בהם פושט רגל. חובות בדין קדימה אמורים להיות משולמים במלואם מתוך נכסיו של פושט הרגל לפני חובות אחרים.

חובות בדין קדימה כוללים שכר עבודה, ניכויים בגין שכר עבודה עד לגובה הסך שנקבע בחוק, חוב דמי שכירות של שנה אחת, חובות בגין מיסים מוניציפליים שמועד תשלומם הגיע במהלך 12 החודשים שקדמו למועד צו הכינוס, חובות מס וחוב מזונות.

במסגרת שלב חלוקת נכסי פושט הרגל,  חובות בדין קדימה משולמים לאחר ניכוי הוצאות ניהול נכסי פושט הרגל ושיעבוד ראשון המוטל על נכסי החייב ולפני יתר החובות האחרים של החייב.

כך, למשל, אם לילדיו של פושט הרגל אשר חייב לה  החייב פושט הרגל  דמי מזונות שלא שולמו לפני מועד צו הכינוס  תהא נושה בדין קדימה של החייב בגין חוב  המזונות כלפיה ותזכה לקבל את חלקה בעדיפות על פני חובות של נושים רגילים.

לעתים כשהחובות בדין קדימה גבוהים במיוחד עלול להיווצר מצב שבו חייב מסיים את ההליך , תוך שהכספים שאותם הוא משלם במסגרת ההליכים משמשים לתשלום ההוצאות והחובות  בדין קדימה בלבד מבלי שיוותר סכום לתשלום לנושים הרגילים.

עוד בנושא זה ראה מאמר בעניין אופן חלוקת נכסיו של החייב בין נושיו בהתאם לסוגי החובות ומעמדם .