5 טיפים להגשת דוחות תקופתיים נכונה במסגרת פשיטת רגל

הגשת דוחות תקופתיים ע"י חייב במסגרת הליכי פשיטת רגל הנה אחת מהתחייבויותיו המרכזיות של החייב בהליך.

הדוח התקופתי משמש ככלי בידי המנהל המיוחד , הכונס הרשמי ובית המשפט להבנת מצבו הכלכלי השוטף של החייב , יכולותיו והדרך שבה הוא מנהל את ענייניו הכספיים.

כך , למשל שדוחותיו של חייב בהליך פשיטת רגל מציגים מצב שבו הוצאותיו עולות על הכנסותיו הדבר יכול להתפרש כיצירת חובות על ידי החייב במהלך היותו בהליך פשיטת הרגל.

מנגד , דוחות המציגים מצב שבו שהכנסותיו של החייב עולות באופן ניכר על הוצאותיו ( כולל התשלום החודשי שעליו לשלם במסגרת הליך פשיטת רגל) יכולים לרמז על כך שלחייב הכנסה פנויה ושיש בהתאם צורך להגדיל את התשלום החודשי שעליו לשלם במסגרת הליך פשיטת הרגל.

כדאי יהיה אפוא לחייב המצוי בהליכי פשיטת רגל להתייחס בכובד ראש לחובתו לדווח במסגרת הליך פשיטת הרגל. כמו כן כדאי יהיה לבצע את הדיווח באופן מסודר ובאופן שימנע מחלוקות וטענות בגין אי דיווח מסודר.

להלן מספר המלצות לדיווח תקופתי נכון שימנע תקלות:

קבל פרטים מלאים אודות הגורמים המדווחים

מיד בתחילת השלב המצריך דיווח תקופתי יש להצטייד בפרטים מלאים אודות הגורמים המדווחים. לרוב מקבלי הדיווח התקופתי הנם הכונס הרשמי ו/או המנהל המיוחד, באם מונה. כדאי יהיה לקבל את כתובתם המלאה , מספרי הטלפון  וכתובות דואר אלקטרוני של הכונס הרשמי והמנהל המיוחד על מנת שניתן יהיה למען את  הדיווח כראוי. קבלת הפרטים המדויקים תאפשר לחייב ליצור קשר  טלפוני עם הגורמים המדווחים וכן לשלוח את הדוחות ליעדם הנכון.

כדאי לוודא שהגורם שאמור לקבל את הדוחות אכן קיבל אותם וזאת על מנת למנוע תקלות בהגעת החומר ליעדו.

 מילוי הדוח וצירוף אסמכתאות

יש למלא את כל הפרטים הנדרשים בדוח ולצרף את כל האסמכתאות הקיימות להוצאות ולהכנסות המפורטות בדוח. אם אתה עובד ומקבל שכר חודשי , צרף את תלוש השכר שלך. אם אתה מקבל קצבת ביטוח לאומי צרף אישור מהמוסד לביטוח לאומי על גובה הקצבה. אם את גר בשכירות ומשלם דמי שכירות חודשיים צרף לדוח את חוזה השכירות . פירוט מלא  הכולל הוכחות בדמות מסמכים המעידים על ההכנסות וההוצאות המפורטות בדוח  עשוי למנוע טענות בדבר  דיווח סתמי ו/או דיווח בלתי מספק.

משלוח  הדוחות בדואר רשום עם אישור מסירה

לעיתים עולות טענות כי החייב לא הגיש דוחות בשעה שהחייב מצידו יודע כי הוא שלח את הדוחות במועד מידי חודש או חודשיים בדיוק כפי שנדרש ממנו , ברם החייב לא יכול להוכיח כי הוא מילא את חובתו  ושלח את הדוחות התקופתיים.

כדאי יהיה אפוא לשמור עותק של הדוח על נספחיו ואת הדוח הכולל חתימה מקורית לשלוח בדואר רשום עם אישור מסירה ליעדו . משלוח דואר רשום עם אישור מסירה מאפשר לשולח לקבל אישור בכתב של דואר ישראל באשר למצב המסירה. אם דבר הדואר נמסר האישור יכיל את מועד המסירה , פרטי המוסר, פרטי מקבל דבר הדואר וחתימתו של מקבל דבר הדואר.

משלוח הדוח בדואר רשום עם אישור מסירה יבטיח טוב יותר כי דבר הדואר יגיע ליעדו וכן יאפשר לחייב להוכיח כי הוא שלח את הדוח התקופתי כנדרש ממנו.

צירוף אישור התשלום החודשי לכונס הרשמי לדוח התקופתי

אמנם  התשלומים  לכונס הרשמי מדווחים לכונס הרשמי באופן מקוון והם נקלטים ונרשמים במערכת הניהול של הכונס הרשמי  , ואולם לא תמיד ישנה התאמה מדויקת בין התשלומים שביצע החייב לאלו המופיעים במערכת התשלומים. צירוף אישור בדבר התשלום החודשי לדוח החודשי יקל על מקבל הדיווח לוודא שהחייב בפשיטת רגל אכן עומד בצו התשלומים ובכך יחסכו טענות מיותרות בדבר פיגורים בתשלומים.

סדר וזמינות

כדאי יהיה להכין תיק מסודר שבו יישמרו כל הדיווחים והמסמכים שצורפו להם וכן האישורים בדבר משלוח דברי הדואר ברשום ואישורי המסירה של דברי הדואר.  כדאי יהיה לדאוג שהתיק המכיל את כל המסמכים יהיה ברשות החייב וזמין להצגה בכל עת. ובעיקר במועד הדיון בבקשת החייב להכרזתו כפושט רגל באופן זה ימנעו תקלות , אי הבנות וטענות כי החייב לא עמד בהתחייבויותיו.

דוגמא לדוח תקופתי ניתן למצוא באתר זה בתפריט העליון שבאתר תחת הלשונית טפסים