טפסים רלוונטים בהליך פשיטת רגל

דוח דו חודשי , דוח עיתי

זהו טופס בו עושה חייב בהליך פשיטת רגל שימוש לאחר שפתח בהליכי פשיטת רגל ובטופס זה מפרט החייב את הכנסותיו והוצאותיו לתקופה המפורטת בדוח. בטופס זה קיימות 2 טבלאות מרכזיות , האחת מפרטת את מקורות הכנסת החייב והאחרת מפרטת את הוצאותיו של החייב. על החייב למלא הטופס ולצרף לו את האסמכתאות המתאימות המוכיחות את המצויין בטופס.

כתב ערבות לביטול עיכוב יציאה מן הארץ

זהו טופס שעליו חותם ערב של חייב המנהל הליך פשיטת רגל במסגרת בקשת החייב לביטול צו עיכוב היציאה מן הארץ שהוטל עליו . במסגרת כתב הערבות מצהיר הערב כי הוא ערב לכלל חובותיו של החייב בפשיטת רגל , כי הוא מסכים לעיכוב יציאתו מן מן הארץ עד לשובו של החייב לארץ, וכי ערבותו תישאר עד לאחר שובו של החייב ארצה .

טופס תביעת חוב

זהו טופס שמשמש נושה המעוניין לתבוע את חובו מחייב במסגרת הליך פשיטת רגל. יש למלא את טופס תביעת החוב ולאמת את חתימת הנושה בפני עורך דין. יש להגיד את תביעת החוב לכונס הרשמי בתוך 6 חודשים ממועד צו הכינוס.


תביעת עובד לתשלום שכר עבודה ופיצוי פיטורים

זהו טופס שממלא עובד שכנגד מעסיקו נית צו פשיטת רגל או צו פירוק. הטופס מוגש באמצעות מערכת הכונס הרשמי . תביעת החוב אמורה להיבדק על ידי בעל התפקיד שמונה במסגרת הליך פשיטת הרגל / הליך הפירוק ולאחר אישור התביעה ומתן צו פשיטת רגל / צו פירוק צפוי המוסד לביטוח לאומי לשלם לעובד לפי פרק ח' לחוק הביטוח הלאומי.

טופס 5 -דין וחשבון על חובות ונכסים

זהו טופס שמוגש במצורף לבקשה למתן צו הכינוס. הטופס הנו פירוט נתונים אודות החיייב . לרבות מצבוט האישי , נכסיו וחובותיו . זהו טופס חובה המוגש במצורף לכל בקשה המוגשת למתן צו פשיטת רגל.