כמה משלמים בחדלות פירעון ?

צו התשלומים בהליך חדלות פירעון נקבע בתחילת הליך חדלות הפירעון במסגרת הצו לפתיחת הליכים. גובה התשלום החודשי נקבע על ידי הממונה על הליכי חדלות פירעון לאחר הגשת הבקשה למתן צו לפתיחת הליכים,  וכחלק מהצו לפתיחת הליכים. הממונה על הליכי חדלות פירעון קבע אמות מידה לחישוב הסכום שחייב צריך לשלם בחדלות פירעון .

אמות המידה לקביעת התשלום החודשי מגדירות כיצד מחשבים את התשלום החודשי לחייב  בחדלות פירעון , במה יש להתחשב לצורך קביעת התשלום החודשי, כמה משאירים לחייב למחיה וכיצד מתחשבים בהוצאותיו של החייב ומבנה הכנסות התא המשפחתי לצורך חישוב התשלום החודשי .

מטרת אמות המידה הנה ליצור שוויוניות ואחידות בין החייבים באשר לדרך חישוב התשלום החודשי , תוך התחשבות בנסיבותיו של כל חייב.

לצורך קביעת התשלום בחדלות פירעון גיבש הממונה על הליכי חדלות פירעון נוסחה המאפשרת לקבוע את התשלום. על מנת לבצע את התשלום החודשי יש לבחון  תחילה מהו הסכום הבסיסי הנדרש לחייב למחייה בכבוד. הסכום הבסיסי הנו סכום שמשתנה בהתאם למבנה התא המשפחתי של החייב ומוגדר על ידי הממונה . ככל שמשפחת החייב מונה יותר נפשות כך יגדל הסכום הבסיסי שידרש לחייב ולבני משפחתו לצורך מחיה בכבוד.

מההכנסה  של התא המשפחתי יופחת הסכום הבסיסי למחיה בכבוד ותוותר ההכנסה הפנויה שממנה יופחתו במקרים המתאימים הוצאות שהגדיר אותם הממונה על הליכי חדלות פירעון כהוצאות מיוחדות . צו התשלומים שייקבע הנו בגובה חלקו היחסי של החייב בהכנסת התא המשפחתי במחצית ההכנסה הפנויה שתוותר.

ההוצאות המיוחדות שבהן הכיר הממונה: הוצאות נסיעה לעבודה בתחבורה ציבורית , הוצאות רפואיות מיוחדות שאינן מכוסות בסל הבריאות , עלויות טיפול בקטינים שאינן מכוסות מכוח חוק לימוד חובה עד לתקרה שקבע הממונה, עלויות מימון צהרונים וסכומים שנקצבו למזונות לפי סעיף 179 לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי.

להלן הנוסחה לחישוב התשלום החודשי שקבע הממונה על הליכי חדלות פירעון:

 

תשלום בחדלות פירעון

על מנת להעריך את גובה התשלום החודשי בהליך חדלות פירעון ניתן להעזר במחשבון צו התשלומים שבאתר.