איך לגבות חוב מפושט רגל ?

גביית חוב מפושט רגל

 

גביית חוב מפושט רגל המצוי בהליך פשיטת רגל

 

הליך פשיטת רגל הנו הליך פתוח וגלוי אשר מאפשר לכל נושה של פושט רגל להצטרף להליך במטרה לגבות את החוב המגיע לו מפושט הרגל. על מנת לגבות חוב מפושט רגל יש צורך להביא לכך שהחוב המדובר יכלל בהליך פשיטת הרגל וזאת באמצעות הצטרפות פורמלית להליך פשיטת הרגל.

לאחר שהחייב פותח בהליך פשיטת רגל ניתן צו כינוס שבמסגרתו  לרוב מעוכבים כל ההליכים כנגד החייב ולא ניתן לפתוח נגדו בהליכים חדשים ללא אישור בית המשפט. צו הכינוס מתפרסם ברשומות הפתוחות לעיון הציבור. כמו כן,  לרוב במסגרת צו הכינוס ניתנת על ידי בית המשפט הוראה מפורשת המחייבת את החייב להמציא את צו הכינוס לנושיו השונים.

לרשות הנושה 6 חודשים ממועד צו הכינוס לצורך הגשת תביעת חוב וזאת בהנחה שהחוב המדובר הנו חוב בר תביעה בפשיטת רגל כהגדרת מונח זה בחוק. תביעת חוב הנה למעשה האקט המשפטי המבטא את דרישת הנושה להיכלל בהליך פשיטת הרגל ולקבל את המגיע לו מפושט הרגל.

במסגרת תביעת החוב מפרט הנושה את סכום החוב שלטענתו החייב חייב לו ומצרף אסמכתאות לחוב.

נושה שלא הגיש את תביעת החוב שלו במועד רשאי לבקש ארכה להגשת תביעת החוב אשר תתקבל אם ישכנע את הנאמן כי לא ניתן היה להגיש את תביעת החוב במועד שנקבע.

במסגרת הליך פשיטת הרגל נאספות כל תביעות החוב המוגשות על ידי הנושים השונים והן מועברות לידי הנאמן בפשיטת רגל שמתפקידו לבדוק כל תביעת חוב שהוגשה ולהחליט אם לאשרה או לא.

הנאמן המתמנה במסגרת הליך פשיטת הרגל אמון על בדיקת תביעות החוב השונות המוגשות על ידי נושי החייב ועל אישורם  המלא ו/או החלקי ו/או דחייתם  וכל סכום חוב שאושר במסגרת הליך פשיטת הרגל על פי תביעת חוב  יכלל במצבת חובות החייב העומדים לפירעון במסגרת הליך פשיטת הרגל בהתאם לסדרי העדיפויות הקבועים בחוק ולפי הסכום שאושר על ידי הנאמן.

בשלב מסוים בהליך פשיטת הרגל מתחלקים כספים שנצברו בקופת הכינוס בין נושי החייב השונים בהתאם לסדרי העדיפויות והכללים שנקבעו בחוק לנושים שהגישו תביעות חוב.

מכאן שכל נושה המגלה שהחייב שלו  בהליך פשיטת רגל  ואשר מעוניין לגבות את חובו צריך לנקוט צעד אקטיבי, דהיינו להצטרף להליך פשיטת הרגל באופן פורמלי  על ידי הגשת תביעת חוב במסגרת ההליך וזאת  על מנת להביא לכך שהחוב של פושט הרגל  כלפיו יכלל בהליך פשיטת הרגל ויפרע  על ידי החייב במסגרת הליך פשיטת הרגל.

גביית חוב מפושט רגל שטרם פתח בהליך פשיטת רגל

חייב שהוא הלכה למעשה פושט רגל מכיון שהוא עשה מעשה פשיטת רגל ואינו פורע את החוב מעמיד את הנושה בפני שוקת שבורה ואינו מאפשר לו לקבל את הסכום  המגיע לו מהחייב . על מנת לגבות חוב מפושט רגל רגל שטרם נכנס להליך פשיטת רגל על הנושה להגיש כנגד החייב בקשה לפשיטת רגל . הבקשה לפשיטת רגל המוגשת כנגד הנושה מאלצת את החייב להיכנס להיות בהליך פשיטת רגל.

עם כניסת החייב להליך פשיטת רגל ניתן נגדו צו כינוס , מתמנה מנהל מיוחד שתפקידו לבחון את נסיבות הסתבכותו של החייב , מצבו הכלכלי השוטף ואת היקף נכסיו ולגבש המלצות המובאות בפני בית המשפט. 

הגשת בקשה לפשיטת רגל על ידי נושה כנגד חייב מאפשרת לנושה שלא הצליח לגבות את החוב מפושט הרגל להסתייע בהליך פשיטת הרגל על מנת לגבות את החוב ולעתים , בעיקר כשמדובר בחייב שמסתיר נכסים על ידי רישומם על שם אחרים ,או העביר נכסים על מנת שלא יפלו בידי הנושים , זו הדרך היעילה ביותר לעשות כן .