לקוח מוגבל, לקוח מוגבל חמור ולקוח מוגבל מיוחד – מהי משמעותם וכיצד ניתן לבטלם ?

לקוחות בנקים רבים הנקלעים לקשיים כלכליים שבעטיים חוזרים צ'קים שנמשכו על ידם מוצאים עצמם מקבלים מעמד של לקוח מוגבל, לקוח מוגבל חמור או לקוח מוגבל מיוחד.

המחוקק בחר להגביל אנשים וחשבונות בנקים במצבים שונים  ובהגבלות אלו , משמעותן ודרכי ההתמודדות עמן  ידון מאמר זה.

לקוח מוגבל

לקוח מוגבל הנו לקוח שבמהלך תקופה בת 12 חודשים סורבו 10 צ'קים או יותר שנמשכו על חשבונו, מה שהופך אותו ללקוח מוגבל ואת חשבונו   לחשבון מוגבל. התנאי שצריך להתקיים במצב זה הוא כי חלפו לפחות 15 ימים ממועד סירוב הצ'ק הראשון לבין מועד סירוב הצ'ק האחרון הנספר במניין הצ'קים שסורבו.

תקופת ההגבלה החלה על לקוח מוגבל הנה שנה אחת שמתחילה 15 ימים לאחר משלוח ההודעה ללקוח.

ללקוח מוגבל אסור למשוך צ'קים על חשבון מוגבל ואסור לו לפתוח חשבון  ואילו לבנק אסור לספק צ'קים ללקוח מוגבל או לכבד צ'קים שנמשכו על ידי לקוח מוגבל או לפתוח חשבון ללקוח מוגבל.

מה לא יחשב צ'ק שסורב לעניין מניין הצ'קים ?

סירובו של בנק לכבד צ'ק מחמת עיקול שהוטל על חשבון שהוצג לפרעון במהלך תקופה בת 60 ימים מהמועד שבו התקבלה הודעת העיקול בבנק לא יחשב כצ'ק מסורב ולא יבוא במניין 10 הצ'קים הנ"ל.

לקוח מוגבל חמור

לקוח מוגבל חמור  ( או בשם אחר , לקוח מוגבל בנסיבות מחמירות ) הנו לקוח מוגבל שחשבון נוסף שלו הוגבל במהלך היותו בהגבלה וכן לקוח מוגבל שהוגבל בשנית בתוך 3 שנים ממועד סיום ההגבלה הקודמת.

מי שהוגדר לקוח מוגבל חמור יוגבלו כל חשבונותיו לרבות חשבונות משותפים שיש לו עם אחרים ולרבות חשבונות שבהם הוא משמש מיופה כוח ולמעט חשבונות שבהם הוא משמש מורשה חתימה. ניתן להביא להסרת ההגבלה על חשבון שבו הלקוח המוגבל החמור משמש מיופה כוח על ידי מתן  הודעה מטעם בעל החשבון על ביטול יפויי הכוח של  מיופה הכוח שהוגדר כמוגבל חמור.

תקופת ההגבלה על לקוח מוגבל חמור היא 2 שנים המתחילות 15 ימים לאחר משלוח ההודעה ללקוח.

ללקוח מוגבל חמור אסור למשוך צ'קים על אף חשבון  ואילו לבנק אסור לספק צ'קים ללקוח מוגבל חמור או לכבד צ'קים שנמשכו על ידי לקוח מוגבל חמור או לאפשר ללקוח מוגבל חמור לפתוח חשבון בנק.

לקוח מוגבל מיוחד

לקוח מוגבל מיוחד הנו לקוח שהוגבל באחד מן המצבים הבאים:

  • חייב שהוטלו עליו הגבלות על ידי רשם ההוצאה לפועל לפי סעיפים 66א או 69(ד) לחוק ההוצאה לפועל.
  • חייב שהוכרז כפושט רגל
  • אדם שניתן לגביו צו הגבלה על ידי בית דין רבני

תקופת ההגבלה החלה על לקוח מוגבל מיוחד היא בהתאם לקביעת הרשות המוסמכת אשר הטילה ההגבלה , אך לא יותר מ – 5 שנים . אם לא נקבעה תקופת הגבלה על ידי הרשות המוסמכת תקופת ההגבלה תהיה שנה אחת.

התנהלות הבנק

על הבנק חלה חובה להודיע בכתב למפקח על הבנקים , ללקוח המוגבל , למיופי הכוח ולמורשי חתימה על הטלת ההגבלה בעוד שעל המפקח ליידע את כל  הבנקים ביחס  למי שהוגדר כלקוח מוגבל, ביחס לחשבון מוגבל  או ביחס למי שהוגדר כלקוח מוגבל חמור.

ביטול לקוח מוגבל או לקוח מוגבל חמור

ניתן להביא לביטול הכרזתו של לקוח כלקוח מוגבל או לקוח מוגבל חמור או הכרזתו של חשבון כחשבון מוגבל במצבים מסוימים ב-2 דרכים:

1. פנייה אל הבנק בבקשה לתיקון הטעות שבגללה הוטלה ההגבלה.

2. במידה הבנק מסרב לתקן את הטעות שנפלה ניתן לערער על הטלת ההגבלה לבית משפט השלום.

המקרים שבהם יתכן ביטול הסטטוס חשבון מוגבל , לקוח מוגבל או לקוח מוגבל חמור ע"י גריעת צ'ק או צ'קים ממניין הצ'קים המסורבים הנדרשים לצורך הגבלה הם אלו:

  • הבנק סירב לפרוע צ'ק מסוים או צ'קים מסוימים בטעות.
  • ללקוח היה יסוד סביר להניח שהצ'ק שסורב יפרע.
  • נמנעה מהלקוח היכולת לטפל בעניינו עקב תוצאות מעשה איבה שבוצע כלפיו או כלפי רכושו.
  • צ'ק שנמשך וסורב עקב עיקול כשהצ'ק נמשך לפני מועד קבלת הודעת העיקול על ידי הבנק ולא ניתן  היה לפרוע אותו בתוך 60 ימים ממועד קבלת צו העיקול על ידי הבנק.

יצוין כי במסגרת ערעור על החלטה בדבר הטלת הגבלה ניתן לפנות בבקשה למתן צו מניעה זמני שימנע את תחילת ההגבלה עד להכרעה בערעור שהוגש.