צו הפטר

צו הפטר

צו הפטר הוא צו הניתן על ידי בית המשפט הדן בהליך פשיטת רגל שפתח בו חייב  ואשר פוטר את החייב מחובותיו. חייב שקיבל הפטר פטור מחובותיו ואינו מחויב לשאת בהם עוד. מתן ההפטר לחייב הנו , מה שמכונה על ידי רבים "מחיקת חובות"

ההפטר אינו מחיקת חובות גורפת  של חובות והוא אינו חל במקרים מסוים ועל חובות מסוגים מסוימים , כפי שיפורט בהמשך המאמר,  ובמקרים בהם ההפטר אינו חל רשאי הנושה להמשיך לגבות את חובו לאחר שהחייב קיבל הפטר מחובותיו.

סוגים שונים של הפטר

הפטר יכול להינתן להינתן לאלתר , דהיינו באופן מידי וללא תנאים  הפטר מסוג זה מכונה הפטר לאלתר. הפטר יכול להיות גם מותנה בתנאים , לרוב בתנאים כספיים כאלו ואחרים  כגון עמידה בתכנית פירעון ביחס לחלק מהחוב. הפטר מסוג זה מכונה הפטר מותנה.

תנאי סף לקבלת הפטר

לצורך קבלת צו הפטר יש להגיש בקשה למתן צו הפטר לבית המשפט הדן בהליכי פשיטת הרגל,  שפתח בהם החייב. במסגרת הדיון בבקשה להפטר  נבחנים גורמים שונים המשפיעים על ההחלטה אם לתת לחייב הפטר מידי או הפטר מותנה או שמא לדחות את הבקשה להפטר באופן מלא.

בעקבות הרפורמה בתחום פשיטת הרגל חל שינוי באופן ניהול הליך פשיטת הרגל והפטר מהחובות הפך לחלק מובנה בכל הליך פשיטת רגל שאין צורך לעורר אותו באמצעות בקשה. לאחר הגשת  בקשת חייב למתן צו פשיטת רגל נקבע דיון,  שבמסגרתו דן בית המשפט  בבקשת החייב למתן צו פשיטת רגל  ובשאלת ההפטר.

השיקולים במתן הפטר

השיקולים במתן הפטר לחייב ובתנאים למתן הפטר הנם מגוונים . במסגרת הדיון בסוגיית ההפטר בוחן בית המשפט את מידת תום הלב של החייב, הן באשר לאופן יצירת חובותיו והן באשר להתנהגותו במסגרת הליכי פשיטת הרגל וכן,  גורמים נוספים ובין היתר, את היקף תביעות החוב התלויות ועומדות כנגד החייב, הסכום המצוי בקופת פשיטת הרגל,  סוגי חובות  התלויים ועומדים כנגד החייב בהתאם למעמד  הנשייה שלהם , מצבו הכלכלי המשפחתי , החברתי והרפואי של החייב, פוטנציאל ההשתכרות של החייב,  יכולתו לפרוע את חובותיו ומידת התועלת שתצמח לנושים מהמשך ניהול ההליכים.

מתי צו ההפטר אינו חל

צו ההפטר לא יפטור את החייב ממספר סוגים של חובות :

  • חובות שנוצרו במרמה – צו ההפטר לא חל  על חובות שהחייב יצר במרמה  או  שהיה שותף למעשה המרמה או חובות שהחייב השיג עליהם ויתור במרמה.
  • קנסות-  הפטר לא חל על חובות בגין קנסות או חובות שנוצרו עקב  התחייבות החייב להימנע מביצוע עבירה.
  • חוב מזונות- צו ההפטר לא חל על חוב לפי פסק דין שניתן לחובת החייב בתובענה למזונות. יוער כי הפסיקה העוסק בהפטר מחובות המזונות  התפתחה במהלך השנים והיא הכירה במקרים חריגים ומיוחדים שבהם עשוי בית המשפט לתת לחייב הפטר גם מחוב המזונות. יחד עם זאת חשוב להדגיש  כי הפטר מחוב מזונות הנו החריג לכלל והוא ניתן במשורה ובמקרים המתאימים.

סייגים להפטר

בית המשפט רשאי לסרב לתת צו הפטר או לסייג את ההפטר במקרים מסוימים הקבועים בפקודת שפשיטת הרגל וביניהם כש-

  • פושט ברגל ביצע העדפות מרמה ב- 3 השנים שקדמו למועד מתן צו הכינוס.
  • פושט הרגל לא ניהל כיאות וכמקובל בעסקו פקסים המראים במידה מספקת את את פעילותו העסקית וזאת ב- 3 השנים שלפני  פשיטת הרגל.
  • פושט הרגל נהג בחוסר תום לב ובמטרה לנצל את הליכי פשיטת הרגל לרעה