מהם סמכויות המנהל המיוחד במסגרת פשיטת רגל ?

המנהל המיוחד מתמנה במסגרת הליכי פשיטת רגל על ידי הכונס הרשמי על מנת לבצע תפקידים ופעולות שאותם מוסמך לבצע הכונס הרשמי על פי פקודת פשיטת רגל .

סמכויותיו העיקריות של המנהל המיוחד הם אלו :

– פיקוח על אופן התנהלות החייב במסגרת הליכי פשיטת הרגל וקיום התחייבויותיו בהליך.

– הגשת חוות דעת לבית המשפט אודות החיב לרבות אופן הסתבכותו בחובות הכוללת עמדה בדבר הכרזת החייב כפושט רגל.

– חקירת החייב אודות מצבו הכלכלי של החייב ואופן הסתבכותו בחובות.

– בדיקת תביעות החוב אשר הוגשו על ידי נושי החייב.

– מתן תגובה לבקשות שונות המוגשות על ידי החייב.

– עם תחילת הרפורמה ועל פי מתכונתה במועד כתיבת שורות אלו  על המנהל המיוחד כחלק מתפקידיו לגבש ולהגיש תוכנית פירעון בעניין החייב בהתאם לנסיבותיו המיוחדות של כל חייב שוככל שהחייב יעמוד בה יזכה הוא להפטר.