מה ישאל אותי המנהל המיוחד בחקירה ?

במסגרת הליכי פשיטת הרגל מזמן המנהל המיוחד את החייב לחקירה ובמסגרתה חוקר הוא את החייב אודות מצבו הכלכלי  ונסיבות הסתבכותו בחובות . המנהל המיוחד הנו בעל תפקיד המתמנה במסגרת הליכי פשיטת הרגל לבקשת הכונס הרשמי ותפקידו לסייע לכונס הרשמי במילוי תפקידיו על פי פקודת פשיטת הרגל.

לשם ביצוע תפקידו מזמן המנהל המיוחד את החייב לחקירה שמטרתה בחינת גרסתו של החייב באשר לנסיבות הסתבכותו בחובות , מצבו כיום ומידת עמידתו של החייב בחיוביו במסגרת הליכי פשיטת הרגל.

חקירתו של החייב על ידי המנהל המיוחד אמורה להניב ממצאים באשר לאמיתות גרסתו של החייב ביחס לנסיבות הסתבכותו בחובות וביחס למצבו הכלכלי הנוכחי של החייב.

כמו כן אמורה החקירה לשפוך אור על פרטים חשובים שלא גולו על ידי החייב במסגרת הדוח הנלווה לבקשתו של החייב למתן צו פשיטת רגל. בנוסף על המנהל המיוחד לבחון אם החייב יצר את חובותיו בתום לב שכן לשאלת תום הלב משמעות חשובה במסגרת הליכי פשיטת רגל והיא יכולה לחרוץ את גורלו של החייב במסגרת ההליך.

המנהל המיוחד בוחן וחוקר אודות  מצבו הכלכלי הנוכחי של החייב ובכלל זה  הכנסותיו הנוכחיות של החייב ופוטנציאל ההשתכרות שלו  , הוצאותיו הנוכחיות והוצאותיו הצפויות של החייב בטווח הקרוב , היקף נכסיו  של החייב ומידת יכולתו להעשיר את קופת פשיטת הרגל באמצעות כספים או נכסים המצויים או ימצאו ברשותו, מצבו הבריאותי והסוציאלי של החייב , עברו בהקשר של חובותיו ומידת עמידתו של החייב בחובת הדיווח והתשלום השוטף לקופת הכינוס.

ממצאי החקירה ישמשו לאחר מכן כבסיס לחוות דעת שתוגש לבית המשפט בעניין החייב ואשר במסגרתה יסקור המנהל המיוחד את הנושאים שפורטו לעיל ויביע עמדה באשר לשאלת הכרזתו של החייב כפושט רגל.

עם כניסתה של הרפורמה בפשיטת רגל לתוקף וביחס לתיקי פשיטת רגל שהרפורמה חלה עליהם אמור המנהל המיוחד להגיש גם תוכנית פירעון בעניינו של החייב אשר צריכה להתוות את הדרך לסיום הליך פשיטת הרגל ולתת לחייב אופק ברור יותר באשר לעתידו בהליך.