מימוש קרן השתלמות בפשיטת רגל: מתי ובאילו נסיבות ממשים ?

מימוש קרן השתלמותמימוש קרן השתלמות בפשיטת רגל  , העברת כספים שנצברו על ידי החייב בקרן השתלמות לקופת פשיטת הרגל לטובת פירעון חובות החייב.  סעיף 85 לפקודת פשיטת הרגל קובע כי נכסי החייב בפשיטת  רגל כוללים כל נכס השייך לו בתחילת הליך פשיטת הרגל וכל נכס שירכוש או יוקנה לו עד למועד הפטרתו מהחובות. המשמעות היא שקרן השתלמות שהייתה לחייב במועד כניסתו להליך או קרן השתלמות שהכספים בה נצברו במהלך תקופת היותו פושט רגל הנה נכס בן חלוקה בהליך פשיטת הרגל.

איך ממשים קרן השתלמות ?

קרן השתלמות הנה נכס פיננסי של חייב אשר מוקנה לקופת פשיטת הרגל וניתן למימוש לטובת החייב במועד הכרזת החייב כפושט רגל. מימוש קרן ההשתלמות מתבצע על ידי הגשת בקשה מתאימה לבית המשפט הדן בתיק פשיטת הרגל של החייב למימוש קרן ההשתלמות והעברת הסכום שנצבר  מקופת קרן ההשתלמות לקופת פשיטת הרגל.  לרוב מגיש הבקשה למימוש קרן ההשתלמות הנו הנאמן בפשיטת רגל , שאחד מתפקידיו הנו לכנס את נכסי החייב לצורך חלוקתם לנושים.

כשקרן ההשתלמות אינה נזילה , מימושה כרוך בתשלום מס , כשבפועל הסכום המתקבל לקופת פשיטת הרגל הנו נמוך יותר שכן המס מועבר ישירות לרשות המיסים.

האם מימוש קרן ההשתלמות יכול להיות במקום תשלום בתכנית הפירעון ?

לרוב כשנקבעת לחייב תכנית פירעון הכוללת תשלומים שעליו לבצע , לתכנית מתווספים נכסים פיננסיים בלתי מוגנים שאחד מהם הנו קרן ההשתלמות של החייב. מימוש קרן ההשתלמות של החייב לרוב אינו מבוצע כתשלום על חשבון תכנית התשלומים שנקבעה לו והסכום המתקבל  מתווסף לסכום שעל החייב לשלם במסגרת התכנית שנקבעה בעניינו. בהליך פשיטת רגל רואים בכושר השתכרותו של החייב  שמוכחה נגזר התשלום החודשי שהושת עליו , נכס בפני עצמו בעוד שקרן ההשתלמות הנה נכס אחר המוקנה לקופת פשיטת הרגל.

מימוש קרן השתלמות לעומת קרן פנסיה

להבדיל מקרן השתלמות , קרן פנסיה שהנה קופת גמל למטרת קצבה שהמועד לתשלום קצבה לפיה טרם הגיע הנו נכס מוגן והמשמעות היא שקרן פנסיה מסוג זה לא ממשים בהליך פשיטת רגל. עם זאת,  ככל ובקרן הפנסיה מצויי רכיב פיצוי פיטורים ממעסיק קודם של החייב יכול והסכום שנצבר כפיצויי פיטורים ימומש.

כל חייב יכול לבדוק אם קיימות על שמו קרנות השתלמות באתר הר הביטוח.השיי