מנהל מיוחד

מנהל מיוחד הנו בעל תפקיד  המתמנה מטעם הכונס הרשמי לצורך ביצוע תפקידים שונים במסגרת הליך פשיטת הרגל ובהתאם להוראות פקודת פשיטת הרגל. המנהל המיוחד מתמנה מתוך מאגר מנהלים מיוחדים ייעודי הכולל  עורכי דין  שנבחרו והורשו לשמש כמנהלים מיוחדים. המאגר  מנוהל על ידי הכונס הרשמי  ומתחדש אחת לתקופה.

בעקבות ולאחר כניסתו לתוקף של חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי נקבעו כללים  המוסדרים בחוק המגדירים את אופן גיבוש רשימת בעלי התפקיד ואת אופן בחירתם למאגר , כשבחוק החדש המנהל המיוחד מכונה נאמן. אם בעבר המנהל המיוחד היה נבחר על ידי הכונס הרשמי על פי אמות מידה שהכונס הרשמי קבע לעצמו כיום , במסגרת חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, בחירת בעלי התפקיד מתבצעת באמצעות ועדה ציבורית המורכבת מנציגים שונים , חלקם נציגים מטעם הכונס הרשמי וחלקם לא אשר אמורה להתכנס אחת לתקופה לצורך בחירת בעלי התפקיד שיכללו במאגר הנאמנים.

מנהל מיוחד בהליך פשיטת רגל מחויב במתן ערובה לקיום התחייבויותיו ופיצוי בגין נזק שייגרם כתוצאה ממחדלים במילוי תפקידו. שכר טרחתו של המנהל המיוחד משולם  על ידי הכונס הרשמי  מתוך כספי המימוש המצויים בקופת הכינוס.

המטרה  במינויו של מנהל מיוחד הנה כי הוא יסייע לכונס הרשמי בביצוע מטלות שונות הכרוכות בניהול הליך פשיטת הרגל אשר הכונס הרשמי אמון מכוח החוק  על ביצוען ופיקוח עליהן מתוקף תפקידו.

בין היתר , במסגרת תפקידו , חוקר המנהל המיוחד את החייב בדבר מצבו הכלכלי השוטף , הכנסותיו , הוצאותיו , נכסיו והתחייבויותיו וכן,  מגיש דוח מסכם  לבית המשפט שבמסגרתו מפרט הוא את נסיבות הסתבכותו הכלכלית של החייב, מידת תום הלב של החייב ביצירת החובות , התנהלותו בהליך  פשיטת הרגל לרבות ביצוע התשלום החודשי והגשת דוחות  תקופתיים בדבר מצבו הכלכלי. לדוח המסכם המוגש על ידי המנהל המיוחד לבית המשפט משמעות והשפעה רבה על המתווה לסיום ההליך בעניינו של החייב.

כחלק מתפקידו אחראי המנהל המיוחד לבדיקת תביעות החוב והכרעה בהן לצורך גיבוש מצבת הנשייה והוא משמש ערכאה שיפוטית בכל הקשור בקביעת גובה העומד לפירעון במסגרת הליך פשיטת הרגל.

למנהל המיוחד סמכויות נרחבות בכל הקשור בחקירה ובאיסוף מידע הנוגע לחייב , סמכויות אלו נדרשות וחיוניות לצורך מילוי תפקידו כמי שאמון על בדיקת החייב , הכנסותיו , הוצאותיו , נכסיו והתחייבויותיו , כושר הפירעון שלו , מידת תום הלב שלו ביצירת החובות ואופן הסתבכותו בחובות.