מתי מגישים תביעת חוב ?

על נושה המעוניין להיפרע מחייב במסגרת הליכי פשיטת רגל להגיש תביעת חוב לכונס הרשמי ולפרט במסגרתה את הסכום הנתבע. בהתאם לסעיף 71 ( ב) לפקודה יש להגיש את תביעת החוב בתוך 6 חודשים ממועד מתן צו הכינוס כנגד החייב.

במקרה של איחור לא תתקבל תביעת החוב אלא אם הוגשה בקשה למתן ארכה וניתנה הארכה המבוקשת. נושה המגיש את תביעת החוב צריך להגיש בקשה להארכת מועד מנומקת מפורטת ובמסגרתה לנמק מדוע הגיש את תביעת החוב באיחור.  רק אם תתקבל הבקשה להארכת מועד להגשת תביעת החוב תתקבל תביעת החוב שמבקשים להגיש.

יצוין כי אין בקבלת תביעת החוב משום אישור לסכום הנתבע. בדיקת תביעות החוב שהוגשו כנגד חייב תעשנה במועד המתאים ולאחר בדיקתם הם יאושרו באופן מלא או חלקי או ידחו.

תביעת חוב מוגשת בגין חוב בר תביעה שנוצר טרם מתן צו הכינוס והיא מוגשת לכונ"ר בהתאם לכללים והנוהלים שנקבעו על ידו.