ניהול עיזבונו של נפטר במסגרת פשיטת רגל

לא רק אדם חי יכול להיות פושט רגל גם עיזבונו של חייב שנפטר חדל פירעון יכול להיות מוסדר במסגרת הליכי פשיטת ע"י מתן צו לניהול עיזבונו של נפטר בפשיטת רגל  באופן הדומה להסדרת חובותיו של חייב אשר הנו בחיים באמצעות הליכי פשיטת רגל.

מי רשאי לפתוח בהליכים למתן צו ניהול עיזבון בפשיטת רגל

כל נושה של חייב שנפטר אשר לו היה בחיים ניתן היה לנהל נגדו הליכי פשיטת רגל רשאי לפנות לבית המשפט המוסמך לדון בענייני פשיטת רגל בבקשה למתן צו לניהול עיזבון בפשיטת רגל.

מטרתו של צו ניהול עיזבון בפשיטת רגל

מטרתו של הליך זה הנה להסדיר את חובותיו של חייב שנפטר אשר לו היה בחיים היה חדל פירעון וניתן היה להסדיר את חובותיו במסגרת הליכי פשיטת רגל.

הקריטריונים למתן צו ניהול עיזבון בפשיטת רגל

בית המשפט הדן בהליכי פשיטת רגל יקבל את הבקשה למתן צו ניהול עיזבון ויוציא תחת ידו צו לניהול העיזבון בפשיטת רגל בהתקיימם של התנאים הבאים:

  • נמסרה בקשה למתן צו לניהול העיזבון לנציגו החוקי של החייב
  • בית המשפט שוכנע שאין אפשרות סבירה שהעיזבון יאפשר לסלק את חובותיו של הנפטר.

דין מסירת הודעה על בקשה לצו ניהול כדין התראת פשיטת רגל

דינה של הודעה על הגשת בקשה למתן צו ניהול עיזבון כדין מסירת התראת פשיטת רגל לחייב אשר הנו בחיים וממועד מסירת ההודעה  ואילך לא יהיה במסירת נכס או רכוש של החייב מאת היורשים או מנהל העיזבון לאחרים כדי לפטור  את אותם יורשים או את מנהל העיזבון כלפי הכונס הרשמי או הנאמן .

מועד מסירת ההודעה על הגשת הבקשה למתן צו ניהול עיזבון הנו המועד אשר חוצץ למעשה בין התקופה שממנה ואילך  תחול אחריות על נציגו או נציגיו החוקיים של החייב ביחס לרכוש שהוצא על מחוץ לעיזבון לבין התקופה שבה תיחשב הוצאת רכוש אל מחוץ לעיזבון בתום לב כפטורה מאחריות ובעלת תוקף מחייב.

חלוקת נכסי העיזבון

משניתן צו ניהול עיזבון בפשיטת רגל יוקנו נכסיו של הנפטר לכונס הרשמי אשר ישמש נאמן ויתחיל באופן מיידי במימוש וחלוקת רכושו של הנפטר לפי הוראות פקודת פשיטת הרגל.

דינו של צו ניהול בפשיטת רגל כדין צו פשיטת רגל אשר  כנגד חייב אשר הנו בחיים והוראות פקודת פשיטת הרגל לעניין ניהול נכסיו של פושט רגל  וסעיפים 206-208 לפקודה יחולו גם על צו ניהול עיזבון עד כמה שניתן.

במסגרת ניהול עיזבון בפשיטת רגל ובשלב חלוקת נכסי העיזבון יהיו הוצאות הלוויה והקבורה והוצאות ניהול העיזבון במעמד של חובות בדין קדימה ומשמעות הדבר כי הם ישולמו לפני כל חוב אחר.

היתרה לאחר סילוק חובות העיזבון

ככל שלאחר חלוקת נכסי העיזבון בין הנושים ותשלום מלוא חובות הנפטר לנושיו ( לרבות הפרשי הצמדה וריבית,) ולאחר כיסוי הוצאות הלוויה והקבורה והוצאות ניהול העיזבון  יוותר עדיין כסף או רכוש תחולק היתרה שתוותר בין יורשיו החוקיים של הנפטר או יעשה בכספים אלו כפי שיורה בית המשפט.