נסיבות למעצר חייב בפשיטת רגל

פקודת פשיטת הרגל מקנה סמכות לבית המשפט הדן בהליכי פשיטת הרגל בעניין החייב לאסור חייב בנסיבות מסוימות. נכון למועד כתיבת שורות אלו נראה כי מתן צו מאסר כנגד חייב בפשיטת רגל אינו דבר שבשגרה. יחד עם זאת הסמכות לאסור חייב בפשיטת רגל בנסיבות מסוימות קיימת וטוב יעשה חייב בפשיטת רגל אם לא יקל ראש באשר לסמכות זו.

בהתאם להוראות הפקודה בית המשפט מוסמך לתת צו למעצרו של החייב ו/או צו לתפיסת ניירות ו/או פנקסים ו/או נכסים ו/או כסף של החייב במקרים הבאים:

מעצר חייב עקב חשש להימלטות

בית המשפט נוכח כי ישנו יסוד סביר לכך שהחייב נמלט או שהוא עומד להימלט על מנת להשתמט מהתחייבויות במסגרת הליכי פשיטת הרגל  ובין היתר, אי תשלום חוב במסגרת הליכי פשיטת הרגל  ו/או  הימנעות ו/או הכבדה על ביצוע פעולות חקירה אודות  נכסיו .

מעצר עקב הברחה , העברה או הסתרה של נכסים

לאחר הגשת בקשת פשיטת הרגל בית המשפט התרשם כי  ישנו  יסוד סביר לכך שהחייב עומד להעביר ו/או להסתיר ו/או להבריח נכסים ו/או להסתיר פנקסים או ניירות  על מנת למנוע או על מנת לעכב  תפסיתם של נכסיו על ידי הכונס הרשמי ו/או המנהל המיוחד במסגרת הליכי פשיטת הרגל.

מעצר עקב אי התייצבות לחקירה

במקרה שבו החייב לא התייצב לחקירה אשר בית המשפט הורה לו להתייצב לה והוא לא נתן נימוק סביר לאי התייצבותו לחקירה.

תשלום כספים במסגרת צו מאסר או ערובה הנתנת במסגרת צו מאסר לא תפטור חייב מהדין החל בנסיבות המתאימות על העברת מרמה , המשמעות אי שלא ניתן להשתמש בעובדה כי בוצע תשלום או נתנה ערובה או כי הצדדים הגיעו לפשרה על מנת לאיין את הסמכות הקיימת בפקודת פשיטת הרגל לבטל העברת מרמה.

צו מאסר ( מעצר)  או צו הבאה – ההבדלים ביניהם

בהקשר זה יצוין כי יש להבחין בין צו למעצר חייב לבין צו הבאה . צו ההבאה כשמו כן המדובר בצו שבמסגרתו מובא החייב או אדם אחר לצורך חקירה ו/או מסירת מסמכים לבית  המשפט ו/או הכונס הרשמי .  צו ההבאה ניתן על מנת לאכוף את התיייצבות החייב ( או אדם אחר)  על מנת לאפשר את ניהול ויישום ההליך המשפטי ו/או בירור מידע אודות החייב.

בעוד שצו מעצר ניתן להוציא כנגד החייב ( בנסיבות המתוארות לעיל) הרי שצו הבאה ניתן להוציא כנגד החייב או כנגד אדם אחר שיש יסוד סביר להניח כי הוא מחזיק במידע או במסמכים הנוגעים לענייניו של החייב בפשיטת רגל. יצוין כי אדם אחר שניתן נגדו צו הבאה ואשר אינו פועל על פיו ניתן להוציא נגדו , משהפר את צו ההבאה, צו מעצר על מנת להביאו לחקירה בפני בית המשפט.

המחוקק קבע בהקשר של צו ההבאה באופן מפורש כי יש לעשות שימוש בצו הבאה במידה הנדרשת לביצוע הוראות פקודת פשיטת הרגל או על פי צו בית משפט.