סירוב בנק לפתוח חשבון בנק לחייב בפשיטת רגל והנחיות המפקח על הבנקים

חייב המצוי בהליכי פשיטת רגל רשאי לרוב על פי צו הכינוס לנהל חשבון בנק על שמו ובלבד שהחשבון יהיה ביתרת זכות וללא אפשרות לשימוש בפנקסי צ'קים.

חוק הבנקאות התשמ"א – 1981 קובע, בין היתר, כי תאגיד בנקאי מחויב לפתוח לכל לקוח הפונה אליו  חשבון עובר ושב ולאפשר לו לנהלו ביתרת זכות ובלבד שלא קיימת סיבה סבירה לאי מתן שירות זה.

הבנקים עושים שימוש בסעיף חוק זה ,ולא אחת נתקלים חייבים בפשיטת רגל במצב של סירוב או חוסר הענות מצד בנקים שאליהם הם פונים במטרה לפתוח חשבון בנק. נוצר מצב מוזר שחייב שבית המשפט אישר לו לנהל חשבון בנק ביתרת זכות נאלץ להתמודד עם סירוב לפתוח חשבון בנק שלעתים נמצא כבלתי מוצדק , שכן עצם היותו של החייב בפשיטת רגל אינו אמור לעמוד לו לרועץ ככל שרצונו הוא לנהל חשבון בנק ביתרת זכות . ניהול חשבון בנק ביתרת זכות וללא פנקסי צ'קים לא זאת שאינו מסכן את הבנק אלא אף מאפשר לו לגבות עמלות בעבור שירותיו ועל כן לא ברור מדוע שבנק יסרב לפתוח לחייב בפשיטת רגל חשבון במצב זה.

המפקח על הבנקים פרסם לאחרונה הוראות ברורות בנושא זה אשר על הבנקים לכבד ואלו פרטי ההנחיות:

מה לא יחשב סירוב סביר לפתיחת חשבון בנק

המפקח על הבנקים קבע בהוראותיו כי היותו של לקוח  הפונה לבנק לקוח מוגבל , לקוח מוגבל חמור או לקוח מוגבל מיוחד אינו מהווה סיבה לסירוב סביר לאי פתיחת חשבון בנק.

עוד קבע המפקח על הבנקים כי עצם היותו של לקוח בפשיטת רגל בהווה או בעבר אינו מהווה סיבה לסירוב סביר לאי פתיחת  חשבון בנק. גם הטלת עיקול על חשבון  או חשבונות של החייב וכן עצם קיומם הליכים משפטיים שהתנהלו בין הבנק לחייב לצורך גביית חובות אינם מצדיקים סירוב לפתוח חשבון בנק ללקוח על ידי הבנק.

הוראות המפקח על הבנקים מיטיבות עם חייבים בפשיטת רגל ועם פושטי רגל בהווה או לשעבר שכן עצם הימצאותם בהווה או בעבר בהליך פשיטת רגל אינו מקנה לבנק זכות לשלול מהם את הזכות לפתוח חשבון בנק.

נראה כי הוראות אלו עולות גם בקנה אחד עם מטרותיו של הליך פשיטת הרגל אשר נועד , בין היתר , לסייע לחייב אשר איתרע מזלו ונקלע לחובות להשתקם , בין היתר על ידי קבלת האפשרות לנהל את ענייניו הפיננסיים באמצעות חשבון בנק.

אישור מנהל המיוחד לפתיחת חשבון בנק

יצוין כי הוראות המפקח על הבנקים מאפשרות לבנק לקבל אישור מראש של הנאמן או המנהל המיוחד בפשיטת רגל לפתיחת חשבון בנק, אך אם בית המשפט התיר לחייב לנהל חשבון בנק סביר להניח שלרוב תינתן לכך גם הסכמת הנאמן / המנהל המיוחד בפשיטת רגל , כך שדרישה זו , ככל שתהיה , תהווה דרישה פורמלית בלבד.

חובת מסירת החלטה בכתב ללקוח

הוראות המפקח על הבנקים מחייבות בנק המסרב לאפשר ללקוח לפתוח חשבון בנק החלטה מפורטת בעניין הסירוב אשר כוללת את שם הבנק , מספר הסניף , מועד הגשת הבקה ופירוט המסמכים שנדרש הלקוח להמציא לצורך בחינת בקשתו לפתיחת חשבון בנק ועל הבנק למסור החלטתו זו ללקוח המבקש פתיחת חשבון בנק בתוך 5 ימי עסקים.

הפועל היוצא מכך בעבור חייב בפשיטת רגל הוא כי  חייב המצוי בהליכי פשיטת רגל הנתקל בסירוב לפתוח חשבון מצד בנק אליו הוא פונה יכול לעמוד על כך שבנק אשר הוא פונה אליו לא ידחה אותו  רק בגלל הליך פשיטת הרגל בו הוא מצוי או היה מצוי,  והתעקשותו כי אותו בנק יפתח לו חשבון בנק עשויה לזכות לגיבוי מצד המפקח על הבנקים.