פושטי רגל והתנהלותם הנכונה בהליכי פשיטת רגל

פושטי רגל רבים המצוים בשלביהם השונים של הליכי פשיטת רגל נוהגים להתייחס בקלות ראש להתחייבויותיהם במסגרת הליכי פשיטת הרגל המנוהלים על ידם ולעיתים שאננותם נובעת מכך שהם חושבים שאם הם נכנסו להליך התוצאות להם הם מיחלים מובטחות, ואולם אין טעות גדולה מזו.

פושטי רגל מחויבים לעמוד ולקיים התחייבויות שונות אשר העמידה בהן כפופות לפיקוחו של הכונס הרשמי ו/או המנהל המיוחד ואופן התנהגותם של פושטי הרגל בהליך פשיטת הרגל מפוקח ומבוקר ואף מדווח לבית המשפט הדן בהליך פשיטת הרגל.

פושטי רגל , בין שעברו את של מתן צו כינוס ובין שלא עברו שלב זה , בין שהוכרזו כפושטי רגל ובין שלא הוכרזו מחויבים לעמוד במספר התחייבויות מרכזיות :

תשלום סך חודשי לקופת הכינוס בהתאם לצו בית המשפט

פושטי רגל מחויבים לעמוד בתשלום החודשי כפי שנקבע על ידי בית המשפט הדן בעניינם , דהיינו לשלם מידי חודש בחודשו את התשלום שנקבע מבלי לפגר או לדלג על תשלומים. התשלומים החודשיים מבוצעים באמצעות שוברי תשלומים שמנפיק הכונס הרשמי לחייבים והכספים שהחייבים משולמים נזקפים לטובתם ונצברים בקופת הכינוס עד למועד חלוקתם. אי עמידה בתשלום החודשי כפי שנקבעו עלולה להביא לביטול הליכי פשיטת הרגל המתנהלים בעניינם של אותם פושטי רגל שלא עומדים בחובתם זו.

עוד בנושא זה ניתן למצוא במאמר צו תשלומים בפשיטת רגל

דיווח תקופתי בדבר המצב הכלכלי של פושט הרגל

פושטי רגל מחויבים בדיווח תקופתי ( חודשי או דו חודשי ) באשר למצבכם הכלכלי. במסגרת הדיווח מחויבים פושטי הרגל לפרט את מרכיבי הכנסותיהם ומרכיבי הוצאותיהם והוכחתם באמצעות מסמכים מתאימים. הדוחות אמורים להיות מוגשים לכונס הרשמי ו/או למנהל המיוחד הממונה ואי הגשתם לכשעצמה , גם אם החייב עומד בתשלום החודשי , עלולה להביא להתנגדות להכרזת פשיטת רגל ואף לביטולם של הליכי פשיטת הרגל של אותם פושטי רגל שאינם מקיימים חובה זו.

עוד בנושא זה ניתן למצוא במאמר מהו דוח חודשי

שיתוף פעולה עם הכונס הרשמי ו/או המנהל המיוחד לצורכי ביצוע חקירה

הכונס הרשמי ו/או המנהלים המיוחדים  המתמנים בתיקי פשיטת רגל מחויבים בביצוע חקירה אודות מצבו הכלכלי של החייב ואופן יצירת חובותיהם וחייבים המצוים בהליכי פשיטת רגל בין שהוכרזו או לא הוכרזו פושטי רגל מחויבים לאפשר את חקירתם על ידי הגעה לחקירה ומתן מענה לשאלות הנשאלות בחקירה. אי שיתוף פעולה כאמור יכול גם הוא למנוע הכרזתם של חייבים כפושטי רגל ואף לביטולם של הליכי פשיטת רגל.

לסיום הגישה המוטעת שלפיה  חייבים הנכנסים להליך פשיטת רגל סבורים כי כרטיס היציאה מהליך  פשיטת הרגל עם ההישגים המצופים מובטח ללא כל קשר להתנהגותם  הנה גישה מוטעת ומזיקה בעבורם.