צו תשלומים בפשיטת רגל

צו תשלומים בפשיטת רגל הנו צו הקובע את התשלום החודשי שעל חייב לשלם בפשיטת רגל. עמידה בתשלום חודשי קבוע שנקבע על ידי בית המשפט הנה אחת מהתחייבויותיו המרכזיות של  של חייב המצוי בהליך  פשיטת רגל. על חייב שניתן נגדו צו כינוס לעמוד בתשלום החודשי שנקבע כבר במסגרת  צו כינוס  ולשלמו באופן קבוע וסדיר עד שיקבע כי הוא פטור מהמשך תשלומו.

כאמור , צו תשלומים נקבע לראשונה  במסגרת צו הכינוס שניתן כנגד החייב,  והוא נקבע בהתחשב  במצבו הכלכלי של החייב  כפי שהוצג  על ידי החייב בפני הכונס הרשמי ובית המשפט   בבקשתו להכרזתו כפושט רגל . בשלב מאוחר יותר,  לאחר מינוי בעל תפקיד ( מנהל מיוחד  ) לנכסי החייב,  ולאחר קבלת דוחות חודשיים שוטפים שעל החייב להגיש במסגרת ההליך,  יכול ותמונת המצב המדויקת בעניין החייב ויכולותיו תשתנה , מה שיכול להביא להפחתה או הגדלה של התשלום החודשי בהתאם לנסיבות.

לאחר כניסתו לתוקף של חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי פיתח כונס הנכסים הרשמי המכונה גם הממונה על הליכי חדלות פירעון אמות מידה לקביעת התשלום החודשי. אמות המידה מתבססות על אומדנים  של הסכום הבסיסי הנדרש לחייב ולמשפחתו למחיה בכבוד  . אמדן הסכום הבסיסי למחיה בכבוד משתנה בהתאם לגודל המשפחה ומספר הנפשות הכלולות בתא המשפחתי, והוא משמש לקביעת ההכנסה הפנויה מסך ההכנסה הכוללת שלא התא המשפחתי שממנה ייגזר הסכום שיהווה את צו התשלומים.

ישנה חשיבות רבה לאופן הצגת תמונת המצב הכלכלי של החייב  בפני בית המשפט והכונס הרשמי לצורך קביעת צו התשלומים . לרוב, עמדת הכונס הרשמי הנה שעל חייב למצות את מלוא הפוטנציאל הגלום ביכולתו להשתכר , מה שמכונה כושר ההשתכרות שלו ,  ומנגד – לצמצם בהוצאות שאינן הוצאות חיוניות. 

כפועל יוצא מתפיסה זו , עמדת המוצא הנה כי הכנסתו הפנויה של החייב אשר תיווצר,  בהתחשב בכושר ההשתכרות שלו ובצמצום בהוצאות שאינן הכרחיות, אמורה להיות משולמת לקופת פשיטת הרגל, לצורך  הסדרת חובותיו במהלך תקופת ההליך. 

 צו תשלומים ניתן לשינוי בכל עת , לבקשת הנושים ו/או הכונס הרשמי ו/או החייב  וזאת במצב שבו חל שינוי נסיבות המצדיק הפחתה או הגדלה של צו התשלומים.   אי עמידת חייב  בצו התשלומים או פיגור בביצוע התשלומים החודשים על ידי חייב בפשיטת רגל עלול לחשוף את החייב לסיכון של ביטול הליכי פשיטת הרגל  שבהם הוא פתח ולפיכך,  על חייב המעוניין להמשיך ולהימצא בהליך  פשיטת רגל  לעשות כל שביכולתו על מנת לעמוד בצו התשלומים שנקבע.  תשלומי החייב במסגרת הליך פשיטת הרגל מבוצעים לקופת כינוס  שנפתחה על שם החייב על ידי כונס הנכסים הרשמי בתחילת הליך פשיטת הרגל.

וכל חייב יכול לבחון את מצב התשלומים כפי שהוא משתקף בחשבון הכנ"ר באמצעות כניסה לחשבון שלו באתר הכונס הרשמי.  לשם כך , זקוק הוא לשם משתמש וסיסמא שניתנים על ידי הכונס הרשמי . נכון למועד כתיבת שורות אלו תשלומי חייבים על פי צו התשלומים משולמים בסניפי בנק מזרחי -טפחות או בסניפי דואר ישראל.