קבעו לי דיון בבקשתי למתן צו פשיטת רגל – מה צפוי לקרות ?

במסגרת הדיון בבקשה להכרזת פשיטת רגל בוחן בית המשפט אם התקיימו התנאים להכרזתך כפושט רגל ובכלל זה בודק הוא אם החובות נוצרו בתום לב ואם עמדת בהתחייבויותיך כפושט רגל במסגרת ההליך ( ביצוע התשלומים החודשיים כסדרם, דיווח שוטף ומסודר אודות ההכנסות וההוצאות ושיתוף פעולה עם המנהל המיוחד).

חוות דעתו של המנהל המיוחד / הכונס הרשמי לפני הדיון הממליצה על הכרזתך כפושט רגל תסייע ותשפר את הסיכויים להכרזתך כפושט רגל.

בנוסף , במעמד הדיון בית המשפט מוסמך לבטל את הליכי פשיטת הרגל במצבים המתאימים, לדחות את מועד הכרזת החייב כפושט רגל ואף לתת לחייב הפטר לאלתר ( במקרים מיוחדים ונדירים).