קיבלתי הפטר ועכשיו פונים לערב – מה עושים ?

הליך פשיטת רגל שמסתיים באופן חיובי עבור חייב הנו הליך שבמסגרתו זכה אותו חייב לקבל הפטר שמשמעותו מחיקת חובותיו.

לא אחת נוצר מצב שבו חייב שקיבל הפטר  חש שפרק החובות מאחוריו , אך מגלה שנושה פלוני החל לנקוט בהליכי גבייה נגד ערב לאותו חוב  או חידש את ההליכים נגדו.

במקרים רבים הערב לאותו חוב הוא בן או בני משפחה או חברים ואותו חייב חש בחוסר נוחות ואף בושה שפונים לערב שעה שמבחינתו הוא קיבל הפטר וחובו נמחק.

ישנה תפיסה מוטעת בקרוב רבים כי ברגע שחייב קיבל הפטר החוב שממנו קיבל הפטר מתבטל ועובר מן העולם וכי על הנושה לשכוח את החוב ולוותר עליו לחלוטין.

לא כך הם פני הדברים,  צו ההפטר הנו צו הפוטר אדם ספציפי ,דהיינו החייב עצמו , מהחוב ולא אנשים אחרים.

צו ההפטר הנו אישי במהותו ואין בו כדי לבטל את החוב בכל מובן ובכל דרך שהיא.

אם החוב המדובר הנו חוב שחייבים בו החייב ואחרים או שמדובר בחוב שיש לו ערב המחויב לערוב להתחייבויותיו של החייב,  אותו ערב או אחרים שחייבים בחוב המדובר אינם פטורים מן החוב והנושה רשאי לפנות אליהם על מנת לגבות את החוב.

במצב זה אין מנוס מהסדרת החוב על ידי הערב או אותו אדם שחייב ביחד עם החייב בפשיטת רגל באותו חוב,  ולשם כך יש לפנות ולהסדיר את החוב באמצעות ההוצאה לפועל או במסגרת אחרת.

חשוב לציין כי כל סכום כסף שאותו קיבל הנושה מהחייב בפשיטת רגל במסגרת הליך פשיטת הרגל הוא סכום שיש לקזז מהחוב והדבר תקף גם ביחסים בין הנושה לבין הערב / ערבים או אחרים שחייבים באותו חוב , שכן אחרת ייווצר מצב שאותו נושה מבצע גבייה כפולה ומתעשר שלא כדין.