תביעת חוב

תביעת חוב הנה תביעה המוגשת על ידי נושה שיש לו חוב בר תביעה בפשיטת רגל כנגד חייב במסגרת הליך פשיטת רגל או הליך חדלות פירעון . תביעת חוב מוגשת על גבי טופס יעודי שיש לצרף אליו אסמכתאות להוכחת החוב. תביעת החוב הנה תביעה  התלויה ועומדת כנגד החייב והיא אמורה להיבדק על בעל התפקיד במסגרת ההליך.

בדיקת תביעת החוב מתבצעת בהתאם  להוראות פקודת פשיטת הרגל במסגרת הליך פשיטת הרגל או בהתאם להוראות חוק חדלות פירעון במסגרת הליך חדלות פירעון .

יש להגיש את תביעת החוב בתוך 6 חודשים ממועד צו הכינוס בהליך פשיטת רגל או בתוך 6 חודשים ממועד הצו לפתיחת הליכים בהליך חדלות פירעון.

תביעת חוב מאושרת מקנה לנושה שתביעת החוב שלו אושרה זכות לקבל במסגרת ההליך כספים ( מה שמכונה דיבידנדים ). לרוב תביעת החוב אינה מאושרת במלואה,  וככל שתביעת החוב ישנה יותר והיקף הריבית שנצברה על הקרן גבוה יותר , כך סביר יותר להניח כי היא  תאושר בסכום נמוך יותר בהשוואה לגובה החוב המקורי במועד הגשת התביעה.

החוק והפסיקה התוו כללים אחידים שיש ליישם לצורך בדיקת תביעות החוב , לרבות אופן חישובה מחדש של הריבית על הקרן , אופן ההכרה ברכיבי התביעה השונים , וכללים המאפשרים לבעל התפקיד לבחון את עסקת היסוד ואף לשנות אותה במקרים המתאימים.

תביעות חוב עובדים ששכרם לא שולם על ידי פושט הרגל / היחיד בחדלות פירעון זכאים לקבל תשלום מהמוסד לביטוח לאומי לפי הוראות פרק ח' לחוק הביטוח הלאומי העוסק בביטוח זכויות עובדים בהליכי פשיטת רגל וחדלות פירעון.