תום הלב של חייב בהליכי פשיטת רגל

לתום ליבו של החייב במסגרת הליכי פשיטת הרגל חשיבות רבה וכן משקל רב באשר לסיכויו של החייב להיכנס להליך , להיות בהליך ולקבל עם סיומו של ההליך את הפטר מהחובות.

על חייב הפונה להליך פשיטת רגל לבוא בכפיים נקיות לבית המשפט. עליו להיות חייב שאיתרע מזלו והסתבך בחובות בתום לב ולא די בכך , עליו לקיים את כל התחייבויותיו במסגרת הליך פשיטת הרגל ולהתנהל בהליך בתום לב,  שכן אי קיום החיובים החלים עליו בהליך פשיטת הרגל יכול  לכשעצמו יכול להוות חוסר תום לב.

משקלו של תום הלב בהליך פשיטת רגל


במסגרת פס"ד בנבנישטי נגד הכונס הרשמי הובהר על ידי בית המשפט העליון כי אמנם להליכי פשיטת הרגל 2 מטרות מרכזיות : כינוס נכסי החייב וחלוקת לנושיו בדרך מהירה יעילה ושיויונית עד כמה שניתן וכן מתן האפשרות לחייב לפתוח דף חדש בחייו ללא חובות , ואולם במסגרת פסק דין זה הודגש והובהר כי ההגנה על אינטרס החייב כפופה לכך שהחייב נהג בתום לב.

ישנה פסיקה נרחבת הנוגעת לסוגיית תום הלב של חייב בהליכי פשיטת רגל,  ולנסיבות שבהם יקבע כי חייב היה חסר תום לב. במסגרת פסק דין "קירצמן נגד הכונס הרשמי " הובהר כי תום ליבו של חייב בהליך פשיטת רגל הנו שיקול מרכזי בכל שלבי הליך פשיטת הרגל,  ואין לתת לחייב שאינו תם לב להפיק תועלת מהליך פשיטת הרגל.

עם השנים חל שינוי בהלכה והמשקל שיש לייחס תום ליבו של החייב במסגרת הליכי פשיטת הרגל הוסת מתחילת ההליך לשלבים מאוחרים יותר בהליך. נקבע כי לשאלת תום ליבו של חייב בהליך פשיטת רגל יש לייחס משקל מצומצם יותר,  בשלב הגשת הבקשה לפשיטת רגל,   בהשוואה למשקל שיש ליחס לתום ליבו של החייב בשלב הכרזת החייב כפושט רגל ובשלב ההפטר.

יחד עם זאת,  במספר מקרים,  בעיקר במקרים קיצוניים של חוסר חוקיות או חוסר מוסריות ביצירת חובות המנוגדים לתקנת הציבור יכול ובקשה לפשיטת רגל תדחה כבר בשלב הגשת הבקשה מחמת חוסר תום לב מצד החייב.

חוסר תום לב אצל חייב מהווה עילה מרכזית   לביטול הליכי פשיטת רגל בעניינו של חייב המצוי בהליך  פשיטת רגל.

באלו מקרים יקבע שהחייב נהג בחוסר תום לב ?


הימורים


ישנם בפסיקה באשר למקרים ספציפיים,  שהוכרו כמקרים שבהם החייב חסר תום לב . כך , למשל , במסגרת פס"ד אשכנזי נקבע כי חייב שיצר  חובות באמצעות הימורים יצר את חובותיו  בחוסר תום לב.

פושט רגל סדרתי


עוד נקבע במסגרת פסק הדין לינדה ולנסי נגד הכונס הרשמי כי לא יינתן סעד לפושט רגל סדרתי , דהיינו חייב השב ויוצר חובות,  ומבקש להנות  שוב ושוב מיתרונות הליך פשיטת הרגל.  התנהגות זו , כך הובהר,   מהווה התנהגות  חסרת תום לב.

אי מיצוי פוטנציאל ההשתכרות


עוד מסתמן  על פי פסק דין אליהו נגד הכונס הרשמי כי אי מיצוי פוטנציאל ההשתכרות של חייב בפשיטת רגל יכול להצביע  במקרים המתאימים על חוסר תום לב. כך, למשל, אדם בעל השכלה וניסיון בתחום מבוקש בענף ההיי – טק אשר אשר במשך שנים נשאר בבית וחי מהבטחת הכנסה או מקצבה אחרת,  ללא הסבר מניח את הדעת,  עלול למצוא עצמו חשוף לביטול הליך פשיטת הרגל בעניינו מחמת חוסר תום לב הנובע מאי מיצוי פוטנציאל ההשתכרות שלו.

אי קיום התחייבויות החייב במסגרת הליך פשיטת הרגל


מיותר לציין כי אי שיתוף פעולה במילוי התחייבויות החייב בהליך פשיטת רגל  ובכלל זה , אי שיתוף פעולה עם הכונס הרשמי , אי הגשת דוחות חודשיים,  והימנעות מביצוע התשלום החודשי יכול להוות  לכשעצמו אינדיקציה לחוסר תום לב מצד החייב ולהביא לביטול הליך פשיטת  הרגל בעניינו.

חוסר תום לב ביצירת חוב מזונות

במסגרת פסק דין מור ביטל בית המשפט העליון הליכי פשיטת רגל של חייב היות וחוב המזונות נוצר על ידי החייב בחוסר תום לב , ומכאן שחוסר תום לב ביצירת חוב מזונות יכול להוות עילה לביטול הליך פשיטת רגל לחייב.

אין ספק שעל חייב השוקל לפתוח בהליך פשיטת רגל להתייחס בכובד ראש לסוגיית תום הלב וככל שהחליט לפתוח בהליך מסוג , עליו להתנהל בחכמה ובאופן שלא יחשוף אותו לטענות של חוסר תום לב במילוי התחייבויותיו בהליך, שכן טענה של חוסר תום עלולה להיות בעוכרו של החייב,  ולהביא לביטול הליך פשיטת הרגל בעניינו ו/או לדחיית בקשתו להפטר ובכך לסכל את המטרה שלשמה פנה  מלכתחילה להליך פשיטת הרגל.